Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Informatie over het coronavirus voor ondernemers

corona-iStock-1202470524-archiefmap-hero-1600

De wereldwijde opmars van het coronavirus (officieel COVID-19) roept veel vragen op bij zowel installateurs als bij technisch retailers, zoals over de bescherming van uw werknemers, wat te doen na een besmetting of wat de gevolgen zijn wanneer de levering van materialen stilvalt. Op deze plek informeert Techniek Nederland u over de consequenties van het coronavirus. Wij geven een antwoord op vragen die op dit moment het meest worden gesteld.

De veelgestelde vragen over de coronacrisis worden diverse keren per dag aangevuld en geactualiseerd. Het is dus zeker de moeite waard om de ‘FAQ’s’ regelmatig te raadplegen.

Vraag en antwoord - recent toegevoegd

 • Komt mijn bedrijf in aanmerking voor de eenmalige uitkering van 4.000 euro?

  In eerste instantie was de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) alleen bedoeld voor horecaondernemingen en enkele aanverwante sectoren. Zaterdag 28 maart is besloten om de regeling ook voor de detailhandel non-food open te stellen. Per 31 maart is de lijst met sectoren (op basis van SBI-codes) bekend gemaakt.

  Detaillisten die computers, audio- en videoapparatuur, wit- en bruingoed en/of verlichting verkopen komen nu ook voor de TOGS in aanmerking, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

  Deze financiële regeling is dus niet toegankelijk voor installatiebedrijven. De overheid heeft wel aangegeven maatwerk te willen verlenen, dus als u als installatiebedrijf ook een winkel heeft, maar uw bedrijf valt niet onder de SBI-codes, dan kunt u mogelijk toch in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van 4.000 euro.

  De eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro heeft als doel om (een deel van) de vaste lasten te kunnen dekken. Deze tegemoetkoming is een gift.

  Aanvraag

  De aanvraag moet worden gedaan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Houd er rekening mee dat de website in verband met de vele aanvragen niet goed bereikbaar is.

  Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet worden voldaan aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • De onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
  • De hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • De onderneming moet gevestigd zijn buiten de woning.
  • Een verwacht omzet verliest van 4.000 euro over de periode 16 maart t/m 15 juni.
  • U heeft in de periode van 16 maart t/m 16 juni minstens 4.000 euro aan vaste lasten.
  • Maximaal 250 werknemers in dienst.
  • U heeft geen verzoek tot verlening surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

  Op de website van RVO staat de volledige lijst met voorwaarden.

  Te verstrekken gegevens

  Voor de gegevens omtrent de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden de gegevens zoals die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven (peildatum). Indien u sinds 2018 al meer dan 200.000 euro aan overheidssteun hebt gehad, komt u niet in aanmerking voor de compensatie. Indien u ook gebruik maakt van andere steunmaatregelen, dan dient daarna nog altijd 4.000 euro aan vaste lasten over te blijven dat niet door een andere steunmaatregel wordt gedekt.

  De aanvraag moet online worden gedaan. Daarvoor is het volgende nodig:

  • e-Herkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD.
  • Het nummer van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK-nummer, niet RSIN-nummer).
  • SBI-code van de hoofdactiviteit.
  • Bankrekeningnummer van de onderneming.
  • Adres- en contactgegevens.

  Stappenplan

  • Regel uw aanvraag online. U kunt de TOGS hier aanvragen.
  • Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger).
  • Nieuw? Maak eerst een profiel aan.
  • In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze.
  • Heeft u het formulier juist en volledig ingevuld? Klik dan op 'Naar verzenden'.
  • Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op 'Ondertekenen en verzenden'.
  • U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

  Wilt u iemand machtigen om de TOGS aan te vragen?

  Zie hier het formulier (pdf).

  Beslissing en controle

  De verwachting is dat binnen twee weken een besluit wordt genomen over de aanvraag en dat er bij een toekennend besluit binnen een paar dagen een uitkering van de tegemoetkoming volgt. Let op: de aanvraag wordt achteraf nog eens op juistheid getoetst. Als achteraf blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan kan de tegemoetkoming worden teruggevorderd.

 • Wat is het loonbegrip in het kader van de NOW-regeling?

  De subsidie bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom over een periode van drie maanden die naar eigen keuze begint in de periode van maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen met een maximum van 9.538 euro per maand.

  Ook werkgeverspremies opbouw pensioen en vakantiebijslag worden gecompenseerd. Dit met een (fictief vastgestelde) opslag voor werkgeverslasten van 30 procent, dus voor alle gevallen.

 • Hoe wordt de omzetdaling voor de NOW berekend?

  Het percentage van 90 procent van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100 procent. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Rekenvoorbeeld: dus als de omzetdaling 50 procent is, dan is de vergoeding 45 procent van de loonkosten.

  De omzetdaling van minimaal 20 procent moet zich voordoen over een periode van 3 maanden waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Blijft de omzetdaling onder de 20 procent, dan kan dus geen beroep op deze noodmaatregel worden gedaan.

 • Wordt de omzetdaling op concernniveau berekend?

  Ja, voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau; daarmee wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het verband tussen de omzetdaling en inzet van personeel en bij wat in jaarrekeningenrecht gebruikelijk is.

 • Hoe werkt de aanvraagprocedure ?

  Hierboven is uiteengezet hoe de omzetbepaling berekend zal worden. Werkgevers dienen, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen te doorlopen:

  • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in verband met een terugval in omzet van meer dan 20 procent.
  • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden uiterlijk later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
  • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door hem/haar gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
  • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
  • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

 • Wat moeten werkgevers doen met meerdere loonheffingsnummers?

  Als deze werkgever voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal de werkgever meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming (met dus alle loonheffingsnummers) verwacht; hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

 • Wanneer geeft het UWV een voorschot van 80 procent?

  De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Er wordt naar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2 tot 4 weken na aanvraag (mogelijk vanaf 6 april).

  Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

Hygiëne en veiligheid

 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers op een gezonde manier thuiswerken (inrichten werkplek)?

  Omdat niet iedereen thuis een ingerichte kantoorwerkplek heeft, bestaat er bij veelvuldig thuiswerken een risico op klachten van met name de nek-/schouderregio (CANS, wat staat voor Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder, voorheen aangeduid als RSI). Bijvoorbeeld doordat je met een laptop aan de eettafel gaat zitten. Hierbij ontbreekt vaak steun voor de armen of moet je je schouders optrekken omdat de stoel te laag is ten opzichte van de tafel.

  Om zo gezond en duurzaam mogelijk thuis te werken, wordt aangeraden de volgende tips te volgen:

  • Indien je veel moet bellen, gebruik dan bij voorkeur oortjes/koptelefoon of de speakerfunctie zodat je je handen vrij hebt.
  • Heb je een thuis een kantoorwerkplek? Gebruik deze dan zoals je dit op kantoor ook gewend bent.
  • Heb je een kantoorstoel bij een eettafel staan?
  • Stel de armsteunen van de stoel dan in voor een goede, ontspannen steun van de armen.
  • Plaats de stoelzitting vervolgens hoger, zodat de armsteunen op dezelfde hoogte staan als het tafelblad.
  • Zet iets onder de voeten zodat de bovenbenen horizontaal gesteund worden op de stoel.
  • Heb je bovenstaande niet? Probeer dan de stoel eventueel wat te verhogen, zodat je de schouders niet te veel hoeft op te trekken als de onderarmen op tafel liggen.
  • Steun de armen goed op tafel met het toetsenbord iets verder weg, maar houd de rug recht en voorkom voorover hangen.
  • Wissel zitten aan de tafel ieder half uur af met rondlopen, bewegen of het doen van oefeningen. Loop bijvoorbeeld rond als je telefoneert. Gebruik eventueel pauzesoftware, zoals Workrave, om je eraan te herinneren dat het tijd is om te bewegen.
  • Ga regelmatig een half uur met de laptop op schoot op de bank of fauteuil zitten. Leg eventueel een kussen onder de ellebogen als steun.
  • Gebruik, indien mogelijk, aan tafel een apart toetsenbord en plaats de laptop op een verhoging (bijvoorbeeld een stapel boeken), zodat de bovenrand van het scherm iets onder ooghoogte komt.
  • Wees bij het werken op de laptop, zonder apart toetsenbord, extra alert op het ontspannen van je schouder- en nekspieren en beweeg extra, zodat de spieren goed doorbloed blijven.
  • Stel, indien je een aparte monitor gebruikt, deze in op bovengenoemde hoogte.
  • Ga bij voorkeur op een plek zitten met het raam aan de zijkant of achter je. Het is extra vermoeiend om richting het daglicht te kijken.

 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers op een gezonde manier thuiswerken (gezonde werkomgeving)?

  Het is voor veel mensen wennen om ineens vanuit huis te moeten werken. Zo kan het lastig zijn om een geschikte werkplek thuis te creëren, die vaak ook nog gedeeld wordt met een partner of kinderen die ook aandacht willen. Bekijk de onderstaande tips die je helpen om op een prettige en gezonde manier thuis te werken.

  Zorg voor een gezonde werkomgeving:

  • Probeer rust te creëren.
  • Zoek een plek waar je weinig afleiding hebt. Niet alleen voor de volle concentratie, maar ook om het geluid letterlijk te beperken.
  • Zorg voor voldoende beweging.
  • Een hele dag zitten aan een bureau of keukentafel is niet goed voor onze gezondheid. Zorg daarom voor fysieke beweging tussen je werk door.
  • Pas je werk aan.
  • Maak gebruik van de flexibiliteit die je nu hebt en zorg voor een werkritme dat bij jou en jouw huidige situatie past.

  Blijf in verbinding met elkaar:

  • Ook al ben je nu niet fysiek bij collega’s, het is juist nu van belang om in verbinding met elkaar te blijven. Pak eens wat vaker de telefoon (als de omgeving het toelaat) en bel een collega op in plaats van een e-mail te sturen.
  • Plan met je team een paar momenten per week voor een telefonische vergadering waarbij je kunt delen wat er speelt en tips kunt uitwisselen.
  • Plan een dagelijks virtueel koffiekwartiertje in.

  Andere tips:

  • Zorg, binnen de mogelijkheden die je thuis hebt, voor een goede werkplek, met een goed bureau, goede stoel en goede monitor.
  • Handel je telefoontjes, als het kan, lopend af. Zo word je niet afgeleid door e-mails of andere stukken en kom je even van je stoel af.
  • Ga tijdens de lunch naar buiten voor een wandeling.
  • Laat gesprekken niet langer dan 45 minuten duren. Zo blijf je scherp en heb je de mogelijkheid om na elk overleg even te bewegen, iets te drinken te halen, en weer op tijd klaar te zitten voor de volgende afspraak.

   

   

 • Ik heb specifieke vragen op arbo-gebied rondom Corona, bij wie kan ik terecht?

  Indien u vragen heeft over Corona op het terrein van veilig en gezond werken dan kunt u uw vraag stellen op het volgende e-mail adres: corona@arbotechniek.nl

 • Welke beheersmaatregelen moet ik nemen bij het werken met rioleringen/rioolwater?

  Het nieuwe coronavirus kan zich in ontlasting en het rioolwater bevinden. Het is nog niet duidelijk of dit zoveel virus bevat dat je er werkelijk ziek van kunt worden. Voor de zekerheid gaan we hier wel vanuit.

  Maatregelen: algemeen
  Het is altijd noodzakelijk om preventieve maatregelen te nemen wanneer blootstelling aan afval- of rioolwater kan plaatsvinden vanwege de aanwezigheid van zeer veel verschillende ziekteverwekkers. Dit staat los van de mogelijke blootstelling aan het Coronavirus.

  De maatregelen die je moet treffen zijn vergelijkbaar met de maatregelen die je treft om blootstelling aan andere ziekteverwekkers in het water te voorkomen, zoals bacteriën. In de arbocatalogus van de waterschappen (deel 5) 'Omgaan met biologische agentia' vind je hierover informatie.

  Het is belangrijk om direct contact met het afval- of rioolwater te vermijden. Voorkom zoveel mogelijk dat het water opspat. Als direct contact toch nodig is of kan plaatsvinden, draag dan waterdichte handschoenen en een veiligheidsbril. Er kunnen dunne wegwerp nitrilhandschoenen onder de normale werkhandschoenen of dikkere katoen versterkte waterdichte handschoenen worden gedragen.
  Draag als de kleding besmet kan raken, beschermende kleding, zoals een wegwerpoverall of een overall die afgespoeld kan worden en laarzen die afgespoeld kunnen worden.
  Een goede persoonlijke hygiëne is belangrijk: was de handen vaak (ook na het dragen van handschoenen) en raak het gezicht niet aan met de handen.
  Bij het uittrekken of afdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan een hoge blootstelling aan biologische agentia plaatsvinden als dit niet in de juiste volgorde plaatsvindt. De juiste volgorde van uittrekken is (conform de voorschriften hiervoor in de Arbocatalogus van de waterschappen deel 5: omgaan met biologische agentia):

  • Maak eerst de handschoenen en laarzen/schoenen (ook profiel) schoon met bijvoorbeeld water en een borstel.
  • Gooi de borstel in een afvalzak.
  • Trek de overall binnenste buiten uit en stop deze in de zak.
  • Doe de handschoenen uit (ook binnenste buiten) en stop deze ook in de zak.
  • Doe de eventuele adembescherming af en gooi eventueel het wegwerpgedeelte weg (in de zak).
  • Maak de zak dicht.
  • Was goed de handen.

  Aanvullende maatregelen bij verneveling (bijvoorbeeld bij schoonspuiten vervuilde oppervlakten en/of bij werken met een hogedrukreiniger)
  Bij werkzaamheden waar nevel wordt gevormd kan de ontlasting of het water in de lucht via druppeltjes in de lucht vrijkomen waardoor je het in kunt ademen.
  Bij processen waar nevelvorming plaatsvindt, is het belangrijk om adembescherming te dragen. Bijvoorbeeld een volgelaatsmasker met verwisselbaar P3 filter. Een halfgelaatsmasker met P3 filter en een veiligheidsbril kan ook (ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten altijd worden gedragen bij deze processen waarbij nevels kunnen vrijkomen vanwege de aanwezigheid van diverse schadelijke biologische agentia in riool- en afvalwater, los van de mogelijke aanwezigheid van het coronavirus)

 • Kunnen mijn werknemers samen rijden met één vervoermiddel door toepassing van platen of schermen tussen werknemers?

  Er komen veel vragen binnen bij corona@arbotehniek.nl over de eventuele mogelijkheid om samen te rijden in één vervoermiddel.
  We hebben onderzocht of het mogelijk is om veilig samen te kunnen rijden, bijvoorbeeld door het toevoegen van schermen of platen tussen medewerkers in het vervoermiddel.
  We zijn tot de conclusie gekomen dat een plaat of scherm tussen personen het coronavirus wellicht enigszins kan tegenhouden, maar we hebben er geen enkele onderbouwing voor dat dit voldoende is en bij welke grootte het voldoende helpt. In de protocollen en onderbouwingen waar we ons aan moeten houden staan de platen niet als beheersmaatregel genoemd. Ook voor de platen bij kassières en dergelijke is geen onderbouwing te vinden.
  Ook bestaat de kans dat een plaat of scherm de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door verminderd zicht kan beïnvloeden.
  We kunnen de platen en schermen dan ook niet opnemen als een legitieme beheersmaatregel.

 • Hoe kan ik werkbonnen veilig (laten) aftekenen?

  Virussen kunnen worden overgedragen via harde materialen zoals de pen en de mobiele telefoon.
  Dit gebeurt op de volgende manier: een besmette persoon krijgt het virus op de handen, bijvoorbeeld door met de hand de neus aan te raken of in de hand te hoesten. Als met de hand de pen wordt aangeraakt, kan het virus op de pen komen. Als iemand anders de pen aanraakt, kan het virus op zijn/haar handen komen. Als deze persoon het gezicht aanraakt, kan het virus via de neus, mond of ogen het lichaam binnenkomen.

  Mogelijk kan tijdelijk een ander systeem van aftekenen worden ingericht:

  • De monteur tekent de werkbon zelf met goedkeuring van de klant.
  • De werkbon wordt gemaild naar de klant en tekent deze digitaal.
  • Niet laten aftekenen en bij de klanten aangeven wat de reden hiervan is.
  • Mensen op papier laten aftekenen met een eigen pen of een reclamepen van het bedrijf (en de klant de pen laten houden). Leg het papier op een tafel. Laat de klanten het papier zo min mogelijk aanraken.
  • Was regelmatig de handen, zodat het virus niet lang op de handen blijft zitten.
  • Smeer de huid van de handen regelmatig in met een verzorgende crème.
  • Instrueer medewerkers zo min mogelijk het gezicht aan te raken.
  • Geef een mobiele telefoon of tablet niet direct aan de klant, maar leg deze op een tafel en vraag de klant de mobiel of tablet niet aan te raken (alleen met een pen die hiervoor gebruikt kan worden).
  • Pen/mobiel/tablet regelmatig reinigen. Dit kan met 70% isopropyl alcohol doekjes of bij apparatuur die hier niet tegen bestand is met wegwerp schoonmaakdoekjes zonder alcohol. Bij veelvuldig of langdurig gebruik van reinigingsmiddelen beschermende handschoenen dragen.
  • In de gebruiksaanwijzing van de apparatuur staat welke reinigingsmethoden gebruikt mogen worden. Eventueel kan een beschermende hoes om de hele mobiele telefoon of tablet worden geplaatst, die het apparaat beter geschikt maakt voor reiniging en desinfectie.
  • Een mobiele telefoon die door klanten is aangeraakt tijdens het bellen niet aan het gezicht houden maar handsfree gebruiken (op de luidspreker).

 • Kan ik de ventilatiekanalen in woningen en utiliteitsgebouwen veilig mechanisch reinigen?

  Als iemand besmet is met het coronavirus kan het virus door hoesten en niezen via druppels in de lucht komen. De druppels die voor een infectie kunnen zorgen, blijven niet in de lucht zweven, maar dalen snel neer. Er is nog geen bewijs dat deze druppels langere tijd in de lucht kunnen blijven en zich zo kunnen verspreiden. Momenteel wordt aangenomen dat men via de lucht alleen binnen circa 1,5 meter van een besmette persoon besmet kan raken.
  De druppels die voor besmetting kunnen zorgen, komen niet in een ventilatiesysteem of het filtermateriaal van woningen en utiliteitsgebouwen terecht. Het is daarom veilig om de ventilatiekanalen in woningen en utiliteitsgebouwen mechanisch te reinigen. Er zijn geen extra aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, die normaal ook niet worden gedragen.

 • Hoe ga ik om met het voorschrift om zoveel mogelijk thuis te werken als mijn mensen op locatie werken?

  Niet alle beroepen lenen zich voor thuiswerken. Voor het werk op de bouwplaats en bij consumenten thuis is verplaatsing dus wel degelijk noodzakelijk en dat kan ook gewoon binnen de richtlijnen van de overheid. Minister Grapperhaus heeft dit als volgt verwoord: “Je werkt thuis als dat kan. Maar niet ieder beroep leent zich daarvoor, bijvoorbeeld in de Bouw” en techniek. Dan houd je je aan de algemene richtlijnen van de overheid.

 • Kan ik nog werkzaamheden verrichten in ziekenhuizen en zorginstellingen?

  In veel gevallen is dit gewoon mogelijk. Als de algemene hygiëne maatregelen worden aangehouden en er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden van patiënten en anderen, wordt overdracht van het virus voorkomen.

  Als er in de ruimte waar gewerkt moet worden speciale medische ‘aerosolvormende’ handelingen worden uitgevoerd, kan het zijn dat het houden van 1,5 meter afstand niet voldoende is. Dit kan voorkomen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Bij deze handelingen komen speciale fijne druppeltjes vrij, die in de lucht zweven en zich meer dan 1,5 meter kunnen verspreiden. Overleg in dit geval met de klant welke beheersmaatregelen moeten worden genomen om veilig te kunnen werken.

 • Mogen mijn monteurs in één bus samen reizen naar een project?

  Bij het samenreizen is het moeilijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Belangrijk is dan om de volgende stappen te volgen:

  Stel vast of er een noodzaak is om samen te reizen. Kom zoveel mogelijk alleen naar het werk. Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Als er toch samen gereisd moet worden hanteer dan de volgende aanwijzingen:

  • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, houd bij in- en uitstappen 1,5 meter aan.
  • Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen bijvoorbeeld of anders het ventilatiesysteem te gebruiken.
  • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes.

  Persoonlijke beschermingmiddelen zijn niet nodig.

 • Mag ik met meerdere collega’s aan het werk?

  Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

  • Niet naar het werk gaan door werknemer bij Corona-infectie van jezelf of een gezinslid.
  • Niet naar het werk gaan bij verkoudheidsklachten.
  • Niet naar het werk gaan als een gezinslid koorts heeft. Pas weer naar het werk gaan als werknemer of gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is.*
  • Medewerkers in cruciale beroepsgroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven alleen thuis als zij zelf klachten met koorts hebben ( neusverkouden, keelpijn, niezen, hoesten en verhoging tot 38 graden of koorts)
  • Zie hiervoor: Vitale processen en cruciale beroepen: zie informatie van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen Op 23 maart constateren we dat deze website niet helemaal actueel is en dat VNO_NCW in deze beter geraadpleegd kan worden: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/extra-info-lijst-cruciale-beroepen-voor-noodopvang-kinderen

  Algemene maatregelen:

  • Geen handen schudden.
  • Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol. Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
  • Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen/ hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen.
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf.
  • Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in.
  • Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, streng op RIVM hygiëne regels.
  • Regelmatig schoonmaken. Als het kan spullen desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes
  • Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.
  • Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon.
  • Ventileer werk- en kantoorruimte.
  • Werk zoveel mogelijk in vaste teams

  In de schaftkeet of vergaderruimte:

  • Hang de regels en instructies op.
  • Bepaal een maximum aantal aanwezigen in de ruimte, zodanig dat 1,5 m afstand gehouden kan worden.
  • Houd ook bij het betreden van een ruimte rekening met 1,5 m afstand.
  • Spreid de schafttijden of bied extra ruimtes en schaftplekken aan.
  • Bij instructie en toolboxen, wees er alert op dat iedereen op 1,5 m van andere personen kan blijven. Geef de instructie eventueel in meerder kleine groepen.
  • Instrueer de medewerkers en deelnemers aan de vergadering vooraf.
  • Zorg dat de ruimtes vaker schoongemaakt worden en dat er zeep/ontsmettingsmiddel en wegwerphanddoeken aanwezig zijn.
  • Overleg met leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers: Leg waar mogelijk telefonisch contact.

 • Het VCA-diploma verloopt op of voor 6 april 2020, hoe nu verder?

  De huidige situatie rond het coronavirus zou zomaar langer kunnen gaan duren. Daarom heeft het SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid (eigenaar VCA) gisteren besloten de volgende maatregelen te nemen, die gelden voor alle diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register (B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw, hierna aangeduid als ‘diploma’):

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot en met 6 juli 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.
  4. Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verlengt de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot en met 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot en met 1 oktober.
  5. We vragen mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

  Met deze maatregelen wil SSVV ervoor zorgen dat het dagelijks werk zo veel mogelijk kan doorgaan, zonder dat de veiligheid op de werkvloer in het geding komt. Deze maatregelen kunt u terugvinden op www.ssvv.nl , www.vca.nl  en www.vca.nl/coronavirus.

  Heeft u vragen op het terrein van B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw stel deze aan de communicatieadviseur van SSVV, Pieter van Hofwegen via hofwegen@ssvv.nl. Iedere maandag- en woensdagochtend heeft het SSVV-bureau en de voorzitters van het Bestuur en College een overleg waarin wordt besproken hoe met de binnengekomen vragen wordt omgegaan.

 • Welke werkzaamheden mag iemand die valt onder een corona-risicogroep verrichten?

  Iemand uit een risicogroep* mag werken, maar het moet wel verantwoord blijven. Dit betekent: geen werk doen in hoog risico-omstandigheden. De volgende werkzaamheden vormen een hoog risico:

  • Werkzaamheden bij mensen thuis die het nieuwe coronavirus hebben
  • Werkzaamheden bij mensen thuis die verkoudheidsklachten hebben, omdat je moeilijk het onderscheid kunt maken
  • Werkzaamheden heel dichtbij andere mensen, bij mensen thuis of op een ander project (minder dan 1,5 meter afstand)
  • Werkzaamheden op plekken waar je je handen niet regelmatig kunt wassen
  • Werkzaamheden aan klimaatinstallaties van ziekenhuizen

  * Risicogroepen zijn mensen met:

  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus (suikerziekte);
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties:
   • door medicatie voor auto-immuunziekten,
   • na orgaantransplantatie,
   • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
   • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
   • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • een hiv-infectie (in overleg met de behandelaar).

  Het is goed om bij twijfel de bedrijfsarts of arbodienst te vragen om advies. Een bedrijfsarts is de juiste persoon om iets te kunnen en mogen zeggen over of iemand mag werken en in welke omstandigheden.

 • Er zijn veel mensen aan het werk op een project. Hoe ga ik hiermee om?

  In principe kan er doorgewerkt worden. Bouwplaatsen in de openlucht vormen namelijk een verminderde kans op besmetting. En voor andere locaties biedt het protocol een handreiking om besmettingsrisico te beheersen.

  Wel moeten de volgende richtlijnen worden nageleefd, bespreek deze voorafgaand aan het werk met elkaar:

  1. Stel een corona verantwoordelijke aan op de werklocatie
  2. a. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.
   b. Pas daarop het werk aan en richt te werkruimte hierop in. Splits bijvoorbeeld groepen tijdens schaft. Lunch zoveel mogelijk in de open lucht. Lunch je in je bus? Dan doe je dat alleen.
   c. Voor situaties waar deze afstand niet altijd realiseerbaar is, worden afspraken gemaakt hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de hygiëne-richtlijnen van het RIVM.
  3. Hygiëneregels voor de werkplaats moeten worden nageleefd:
   a. extra schoonmaken van toiletten,
   b. deurklinken goed schoonhouden,
   c. materiaal voor gedeeld gebruik reinigen, voor het desinfecteren van materialen en producten is schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) geschikt.
  4. Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hierover afspraken met leveranciers en onderaannemers. Denk aan leveranties buiten de bouwplaats.
  5. Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
  6. Spreek elkaar (streng) aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag en corrigeer elkaar. Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en collega’s. Stel vragen en meld problemen bij je leidinggevende.
  7. Schakel bij twijfel of grote onrust de Arbodienst of de kenniscentra van sociale partners in (Volandis, ArboTechniek).

  Indien minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de hygiëne-richtlijnen van het RIVM.

  Plan een toolboxmeeting (eventueel online) waarin je aan de werknemers aangeeft welke voorzorgsmaatregelen zijn voorgesteld om zo veilig mogelijk te kunnen werken, en bespreek met hen het beleid dat jullie hanteren.

 • Mijn werknemers werken bij particulieren thuis. Hoe kan ik daarmee omgaan?

  De plicht van werkgevers om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken in een veilige omgeving, geldt ook voor werkzaamheden bij particulieren

  Vooraf:

  • Klanten vragen:
   o of zij er bezwaar tegen hebben dat de werkzaamheden worden verricht
   o of zij of huisgenoten gezondheidsklachten hebben in relatie tot Corona
   o of zij of huisgenoten tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren, i.v.m. ongewilde besmetting door de medewerker(s).
   o om het huis goed te ventileren
   o om de installatie goed bereikbaar te maken
   o om toiletten schoon te houden.
   o om de handvatten, deurklinken meerdere malen per dag schoon te maken
  • Informeer werknemers dat ze vrij zijn om de werklocatie te verlaten op het moment dat ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als een klant hoestend en niezend de deur opendoet. De werknemer geeft dan aan de klant aan dat hij het i.v.m. het risico op besmetting met corona niet verstandig vindt om naar binnen te gaan en geeft dit ook door aan zijn leidinggevende of planner
  • Informeer de klanten/bewoners dat ze vrij zijn om de werknemer te vragen de werklocatie te verlaten op het moment dat ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als de werknemer hoest of niest voor of tijdens de werkzaamheden. De klant/bewoner geeft dan aan de werknemer aan dat hij het i.v.m. het risico op besmetting met corona niet verstandig vindt om de werkzaamheden te verrichten. De werknemer geeft dit ook door aan zijn leidinggevende of planner.

  Uitvoering:

  Mocht er sprake zijn van gezondheidsklachten bij de klant of huisgenoten die wijzen op een Corona besmetting (hoesten, verkoudheid, koorts) of bij een klant die tot de groep ‘kwetsbare personen’ wordt gerekend, dan wordt het werk alleen uitgevoerd in geval van storing of calamiteit. En dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Zie hiervoor het schema.

  Afronding werkzaamheden

  Voor het aftekenen van werkbonnen wordt, vanwege de mogelijke besmetting via hand- /mond-/neus-/oogcontact waar een andere oplossing gekozen. Alternatieven zijn voorhanden (zie FAQ Corona Helpdesk van ArboTechniek)

 • Welke instructies gelden voor mijzelf of mijn monteurs?

  Er zijn drie instructies die moeten worden gegeven:

  A. Belinstructie
  B. Algemene instructie over algemene beschermende maatregelen die altijd gelden
  C. Instructie over beschermende maatregelen bij vier verschillende scenario’s

  A. Belinstructie:

  De planner of monteur vraagt ongeveer een dag van te voren bij klanten in een telefoongesprek na welke van de vier scenario’s van toepassing is:

  1. Klanten hebben geen gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts) en zijn ook niet in een risicogebied geweest.
  2. Klanten zijn in de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest, maar hebben geen gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts).
  3. Klanten hebben lichte klachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts).
  4. Klanten hebben (zeer waarschijnlijk) het nieuwe corona virus en/of zitten in quarantaine (zie de extra instructies voor de klant bij punt C die van voor scenario 4 van toepassing zijn en die in het telefoongesprek moeten worden besproken

  In dit gesprek vraagt de planner/monteur aan de klanten:

  • Van te voren goed te ventileren. Ramen en deuren ca. 15 min. laten openzetten
  • Ervoor te zorgen dat de installatie goed bereikbaar is, zodat de monteur snel met de werkzaamheden kan beginnen.
  • Om direct contact met de monteur te vermijden en zoveel mogelijk afstand te houden (minimaal 1,5 meter). Bij binnenkomst dient de klant eerst de deur open te doen en weg te lopen, zodat de monteur hierna de ruimte kan betreden.
  • De monteur belt de klant ongeveer een kwartier van te voren en vraagt of er nog wijzigingen zijn in de situatie.

  B. Algemene instructies over beschermende maatregelen die altijd gelden:

  • Houd afstand met de klant (minimaal 1,5 meter)
  • Rond de werkzaamheden zo snel mogelijk af. Voer de administratie niet bij de klant uit en neem geen koffie aan.
  • Beperk het contact bij het aftekenen van documenten of vraag de klant voor hem/haar de werkbon af te tekenen
  • Was de handen regelmatig buiten bij de bus, met eigen water, zeep en papieren handdoekjes. Of ontsmet de handen met desinfecterende gel.
  • Maak regelmatig de iPad, telefoon en andere apparatuur schoon.
  • Raak het eigen gezicht zo min mogelijk aan.
  • Nies of hoest in de elleboog.
  • Neem papieren zakdoekjes mee. Gooi deze na één keer gebruik weg.

  C. Instructie voor beschermende maatregelen bij de 4 verschillende scenario’s:

  1. Klanten hebben geen klachten en zijn ook niet op verdachte plekken geweest
   - Houd de algemene instructies aan
  2. Klanten zijn in de afgelopen twee weken op verdachte plekken geweest, maar hebben geen klachten.
   - Houd de algemene instructies aan.
   - Bij voorkeur alleen in geval van storing of calamiteit werkzaamheden uitvoeren, bij regulier onderhoud of plaatsing nader overleg voeren en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
   - Het is niet nodig extra maatregelen te treffen, omdat de kans dat iemand zonder klachten het coronavirus overdraagt heel laag is.
  3. Klanten hebben lichte klachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts)
   - Houd de algemene instructies aan.
   - Alleen in geval van storing of calamiteit werkzaamheden uitvoeren, geen regulier onderhoud of plaatsing.
   - Wees extra bedacht op het vermijden van contact met de klant en het bewaren van minimaal 1,5 meter afstand.
   - Bij meer dan 1,5 meter afstand tot de klant is het dragen van adembescherming niet noodzakelijk.
   - Draag bij elk bezoek nieuwe wegwerphandschoenen die het virus tegenhouden, bijvoorbeeld nitrilrubber handschoenen. Doe deze handschoenen aan voor betreding van het huis of de locatie.
   - Na werkzaamheden: loop naar de buitendeur, reinig gebruikt gereedschap en apparatuur met schoonmaakdoekjes. Doe de handschoenen uit en doe deze in een afvalzakje.
   - Loop naar buiten en raak zo weinig mogelijk aan. Reinig de handen buiten met meegebracht water en zeep. Droog af met papieren handdoekjes. Een andere optie is het gebruik van desinfecterende gel (minimaal 70% alcohol).
  4. Klanten hebben (zeer waarschijnlijk) het nieuwe corona virus en/of zitten in quarantaine
   - Houd de algemene instructies aan.
   - Alleen in geval van ernstige storing of calamiteit werkzaamheden uitvoeren, geen regulier onderhoud of plaatsing.
   - Draag eventueel PBM.

  Voor extra bescherming eventueel:

  - Wegwerp handschoenen, elke kwaliteitsklasse volstaat
  - Wegwerpoverall
  - Wegwerpsloffen
  - Veiligheidsbril (wegwerp of anders desinfecteren) 

  - Bespreek telefonisch met de klant dat bij aankomst de buitendeur open staat of door iemand anders vanaf buiten open wordt gedaan. Zorg dat bekend is waar in huis de monteur precies moet zijn, zodat deze hier zelf naar toe kan lopen.
  - Bespreek telefonisch met de klant dat alle personen die thuis zijn in een andere ruimte verblijven, waar de monteur niet hoeft te zijn. Adembescherming is dan niet nodig.
  - Communiceer via telefoon met de klant indien dat nodig is. Zet de telefoon op luidspreker om aanraking met het gezicht te voorkomen.
  - Na werkzaamheden: loop naar de buitendeur, reinig gebruikt gereedschap en apparatuur met 70% ispropylalcohol(doekjes). Gebruik bij spullen die hier niet tegen kunnen reguliere schoonmaakdoekjes. Doe overall, sloffen en als laatste de handschoenen uit. Zet de (wegwerp)veiligheidsbril af en raak hierbij het gezicht niet aan. Laat de persoonlijke beschermingsmiddelen achter in een zak (niet meer aanraken!). Desinfecteer de veiligheidsbril als een niet wegwerp exemplaar is gebruikt.
  - Loop naar buiten en raak zo weinig mogelijk aan. Reinig de handen buiten met meegebracht water en zeep. Droog af met papieren handdoekjes. Een andere optie is het gebruik van desinfecterende gel (minimaal 70% alcohol).

 • Kan nog veilig aan een luchtbehandelingskast worden gewerkt?

  Als iemand besmet is met het nieuwe coronavirus COVID-19 kan het virus door hoesten en niezen via druppels in de lucht komen. De druppels die voor een infectie kunnen zorgen, blijven niet in de lucht zweven, maar dalen snel neer. Er is nog geen bewijs dat deze druppels langere tijd in de lucht kunnen blijven en zich zo kunnen verspreiden. Momenteel wordt aangenomen dat men via de lucht alleen binnen 2 meter van een besmette persoon besmet kan raken.

  De druppels die voor besmetting kunnen zorgen, zullen niet in een ventilatiesysteem of het filtermateriaal terecht komen. Het is daarom veilig om aan een luchtbehandelingskast te werken. Er zijn geen extra persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. 

  Een uitzondering hierop zijn de luchtbehandelingskasten in gebouwen waar speciale medische ‘aerosolvormende’ handelingen worden uitgevoerd. Dit kan voorkomen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Bij deze handelingen komen speciale fijne druppeltjes vrij, die wel via de lucht in de luchtbehandelingskast terecht kunnen komen.

  Bij het werken aan de luchtbehandelingskast zelf zijn waarschijnlijk onvoldoende van deze druppeltjes aanwezig om nog een besmetting te kunnen leiden. Als men zodanig werk doet dat men de ongefilterde luchtstroom met aerosolen kan inademen, wordt geadviseerd om voor de zekerheid beheersmaatregelen te treffen (FFP2 mondmasker of adembescherming met verwisselbare filters P2, handschoenen, wegwerpoverall over de kleding).

Loonkosten

 • Wat is het loonbegrip in het kader van de NOW-regeling?

  De subsidie bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom over een periode van drie maanden die naar eigen keuze begint in de periode van maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen met een maximum van 9.538 euro per maand.

  Ook werkgeverspremies opbouw pensioen en vakantiebijslag worden gecompenseerd. Dit met een (fictief vastgestelde) opslag voor werkgeverslasten van 30 procent, dus voor alle gevallen.

 • Hoe wordt de omzetdaling voor de NOW berekend?

  Het percentage van 90 procent van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100 procent. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Rekenvoorbeeld: dus als de omzetdaling 50 procent is, dan is de vergoeding 45 procent van de loonkosten.

  De omzetdaling van minimaal 20 procent moet zich voordoen over een periode van 3 maanden waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Blijft de omzetdaling onder de 20 procent, dan kan dus geen beroep op deze noodmaatregel worden gedaan.

 • Wordt de omzetdaling op concernniveau berekend?

  Ja, voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau; daarmee wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het verband tussen de omzetdaling en inzet van personeel en bij wat in jaarrekeningenrecht gebruikelijk is.

 • Hoe werkt de aanvraagprocedure ?

  Hierboven is uiteengezet hoe de omzetbepaling berekend zal worden. Werkgevers dienen, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen te doorlopen:

  • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in verband met een terugval in omzet van meer dan 20 procent.
  • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden uiterlijk later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
  • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door hem/haar gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
  • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
  • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

 • Wat moeten werkgevers doen met meerdere loonheffingsnummers?

  Als deze werkgever voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal de werkgever meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming (met dus alle loonheffingsnummers) verwacht; hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

 • Wanneer geeft het UWV een voorschot van 80 procent?

  De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Er wordt naar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2 tot 4 weken na aanvraag (mogelijk vanaf 6 april).

  Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

 • Wat zijn belangrijke voorwaarden voor deelname aan de regeling ?

  Aan deelname aan de regeling zijn, gelet op het doel ervan – behoud van banen - een tweetal belangrijke voorwaarden verbonden: de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de voorwaarde om gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen wordt geen ontslagaanvraag te doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

  a. Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden

  Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom zal dan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken.

  b. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen.

  Van de werkgever wordt verlangd zich er bij de aanvraag van de NOW aan te committeren, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Dit geldt voor de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020.

  Indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50 procent. Dit loon plus de vermeerdering van 50 procent wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

 • Zijn er sancties bij misbruik en oneigenlijk gebruik?

  Uitgangspunt  is dat de werkgever verantwoordelijk is voor de informatie die hij bij zijn aanvraag verstrekt. Dit uitgangspunt komt tot uiting in het vereiste dat de werkgever een zodanig contoleerbare administratie beheert, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. De werkgever verleent desgevraagd, tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage in deze administratie.

  Ook heeft de werkgever de verplichting direct melding te doen als duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet. Voor de verificatie van de door de aanvrager verstrekte gegevens, wordt gebruik gemaakt van een gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en UWV. De uitwisseling richt zich in eerste instantie op de naam en rekeningnummers van aanvragers. UWV heeft tevens de mogelijkheid de betaling van het voorschot op te schorten indien sprake is van een ernstig vermoeden dat niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan en kan een reeds verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

  Indien tijdens of bij het vaststellen van de subsidie sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan heeft UWV de mogelijkheid om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan vervolgens een strafrechtelijk onderzoek instellen en overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Op grond van informatie van het UWV en/of op grond van signalen en meldingen kan de Inspectie SZW onder gezag van het OM een opsporingsonderzoek instellen.

  Voorts zullen door middel van data-analyse controles worden uitgevoerd. Ook zullen achteraf risicogericht controles worden uitgevoerd, zowel op basis van datacontroles als wel door middel van het gebruik van steekproeven.

 • Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud ?

  U kunt deze nog niet indienen, de verwachting is dat het loket vanaf 6 april 2020 beschikbaar komt. Er wordt hard gewerkt om dit zo snel mogelijk in te voeren. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming, maar u kunt ook vanaf een latere datum, bijvoorbeeld 1 april of 1 mei, voor een periode van drie maanden aanvragen.

 • Is het noodzakelijk om eerst afscheid te nemen van inleenkrachten voordat u gebruik kunt maken van de regeling?

  Nee dat is niet noodzakelijk, u kunt gebruik blijven maken van inleenkrachten (bijvoorbeeld ZZP en uitzendkrachten) maar toch voor een deel van uw eigen personeel de NOW-regeling aanvragen. Wanneer u toch afscheid neemt van inleenkrachten dan zijn daar via de eigen werkgever (uitzendbedrijf) of ZZP (via de overheid) maatregelen voor beschikbaar.

 • Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

  Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract die wel bij u op de loonlijst staan.

 • De regeling werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

  Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling is op 31 maart 2020 bekend gemaakt. De verwachting is dat het aanmeldingsloket vanaf 6 april 2020 beschikbaar is en dat dan binnen twee tot vier weken na de aanvraag een eerste termijnbetaling van het voorschot volgt. Wanneer u een aanvraag voor deze “oude”regeling heeft ingediend dan wordt deze omgezet naar de nieuwe regeling. Wel krijgt u dan een verzoek om nog aanvullende gegevens met betrekking tot de omzet aan te leveren.

 • Waarom is de regeling werktijdverkorting gestopt als maatregel?

  • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de wtv-regeling.
  • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. En was administratief zeer bewerkelijk. Daarom is de werktijdverkorting ingetrokken.
  • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit bovendien sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

 • Ik heb werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten of moet ik zelf iets doen?

  U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

 • Coulanceregeling 'schriftelijke arbeidsovereenkomst' verlengd

  Om met ingang van 1 januari 2020 de lage WW-premie te kunnen toepassen moet er sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is. De coulanceregeling houdt kort gezegd in dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd krijgen om deze schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het personeelsdossier vast te leggen, zodat alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de lage WW-premie kan worden toegepast.

  Vanwege het coronavirus is het niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk om aan die voorwaarde te voldoen. Daarom wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020. Werkgevers hebben dus tot en met 30 juni 2020 de tijd om dit te regelen. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte over die tijdvakken de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ invullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

  Uiterlijk vóór 1 juli 2020 moet voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer reeds ultimo 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Als niet vóór 1 juli 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 30 juni, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

 • Welke tijdelijke maatregelen voor uitstel betaling pensioenpremies PMT zijn er?

  Half februari heeft u de eerste combinota van 2020 ontvangen. Wanneer u een problemen heeft met de betaling van deze combinota dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  • Wij bieden u een maand langer om de betaling te voldoen, namelijk tot 15 april. Het is niet nodig contact op te nemen met PMT als u gebruik wilt maken van deze langere betalingstermijn.
  • We berekenen geen rente en geen boete bij een te late betaling van de eerste combinota.
  • Als betaling voor 15 april niet mogelijk is, kunt u een beroep doen op een betalingsregeling. Deze kunt u aanvragen via info@bpmtonline.nl

  De maatregelen van PMT zijn van tijdelijke aard én in afwachting van de uitvoering van de nieuwe regeling van de overheid inzake de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Mogelijk biedt deze nieuwe regeling van het kabinet een oplossing voor de pensioenpremies. Afhankelijk hiervan zal PMT zich beraden op eventuele aanvullende maatregelen ten aanzien van het invorderingsbeleid. Wij streven ernaar dit uiterlijk 15 april duidelijk te hebben voor u.

  Kijk voor meer informatie op de website van PMT

 • Is uitstel van betaling pensioenpremie Pensioenfonds Detailhandel mogelijk?

  Ja, het Pensioenfonds Detailhandel kan u op uw verzoek uitstel van betaling van de pensioenpremie geven. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden waaronder de eis dat er in het verleden sprake is geweest van een goed betalingsgedrag. Werkgevers die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor uitstel van betaling.

  Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling met maximaal zestig dagen uit te stellen. Neem daarvoor contact op met de Corona-desk van Pensioenfonds Detailhandel, bereikbaar via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl of tussen 9:00 en 17:00 via telefoonnummer 088-1168381.

  Bekijk voor meer informatie de website www.pensioenfondsdetailhandel.nl

Financieel – economisch

 • Komt mijn bedrijf in aanmerking voor de eenmalige uitkering van 4.000 euro?

  In eerste instantie was de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) alleen bedoeld voor horecaondernemingen en enkele aanverwante sectoren. Zaterdag 28 maart is besloten om de regeling ook voor de detailhandel non-food open te stellen. Per 31 maart is de lijst met sectoren (op basis van SBI-codes) bekend gemaakt.

  Detaillisten die computers, audio- en videoapparatuur, wit- en bruingoed en/of verlichting verkopen komen nu ook voor de TOGS in aanmerking, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

  Deze financiële regeling is dus niet toegankelijk voor installatiebedrijven. De overheid heeft wel aangegeven maatwerk te willen verlenen, dus als u als installatiebedrijf ook een winkel heeft, maar uw bedrijf valt niet onder de SBI-codes, dan kunt u mogelijk toch in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van 4.000 euro.

  De eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro heeft als doel om (een deel van) de vaste lasten te kunnen dekken. Deze tegemoetkoming is een gift.

  Aanvraag

  De aanvraag moet worden gedaan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Houd er rekening mee dat de website in verband met de vele aanvragen niet goed bereikbaar is.

  Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet worden voldaan aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • De onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
  • De hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • De onderneming moet gevestigd zijn buiten de woning.
  • Een verwacht omzet verliest van 4.000 euro over de periode 16 maart t/m 15 juni.
  • U heeft in de periode van 16 maart t/m 16 juni minstens 4.000 euro aan vaste lasten.
  • Maximaal 250 werknemers in dienst.
  • U heeft geen verzoek tot verlening surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

  Op de website van RVO staat de volledige lijst met voorwaarden.

  Te verstrekken gegevens

  Voor de gegevens omtrent de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden de gegevens zoals die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven (peildatum). Indien u sinds 2018 al meer dan 200.000 euro aan overheidssteun hebt gehad, komt u niet in aanmerking voor de compensatie. Indien u ook gebruik maakt van andere steunmaatregelen, dan dient daarna nog altijd 4.000 euro aan vaste lasten over te blijven dat niet door een andere steunmaatregel wordt gedekt.

  De aanvraag moet online worden gedaan. Daarvoor is het volgende nodig:

  • e-Herkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD.
  • Het nummer van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK-nummer, niet RSIN-nummer).
  • SBI-code van de hoofdactiviteit.
  • Bankrekeningnummer van de onderneming.
  • Adres- en contactgegevens.

  Stappenplan

  • Regel uw aanvraag online. U kunt de TOGS hier aanvragen.
  • Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger).
  • Nieuw? Maak eerst een profiel aan.
  • In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze.
  • Heeft u het formulier juist en volledig ingevuld? Klik dan op 'Naar verzenden'.
  • Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op 'Ondertekenen en verzenden'.
  • U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

  Wilt u iemand machtigen om de TOGS aan te vragen?

  Zie hier het formulier (pdf).

  Beslissing en controle

  De verwachting is dat binnen twee weken een besluit wordt genomen over de aanvraag en dat er bij een toekennend besluit binnen een paar dagen een uitkering van de tegemoetkoming volgt. Let op: de aanvraag wordt achteraf nog eens op juistheid getoetst. Als achteraf blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan kan de tegemoetkoming worden teruggevorderd.

 • Kan ik ook uitstel van aflossing krijgen voor leningen van meer dan 2,5 miljoen euro?

  Vooralsnog is de ABN AMRO Bank de enige bank die ook uitstel van aflossing en rentebetaling geeft voor leningen tussen de 2,5 miljoen en 50 miljoen euro.

  Voor nadere informatie, zie hiervoor het persbericht van de ABN AMRO Bank

  Als meer banken het voorbeeld van ABN AMRO Bank volgen, dan zullen wij u daar uiteraard over informeren.

 • Kan ik geld besparen als ik (een deel van) mijn wagenpark voor langere tijd niet gebruik?

  Ja. De RDW breidt de verzamelaarsregeling voor schorsen uit om bedrijven met een groot stilstaand wagenpark tegemoet te komen. De verzamelaarsregeling staat vanwege de coronacrisis open voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt vooralsnog voor drie maanden, van 26 maart tot 26 juni 2020. Schorsingen die in deze periode zijn aangevraagd, blijven na deze drie maanden – indien gewenst – gewoon doorlopen.

  Door een voertuig te schorsen hoeft een eigenaar voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen te voldoen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK).

  Deze verzamelaarsregeling geldt normaal alleen voor voertuigen van 15 jaar en ouder. Nu geldt deze regeling dus tijdelijk voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. U hoeft dan maar voor vijf van die voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis. 

  Let op: Als u de schorsing beëindigt binnen één maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag.

  Dit bericht is afkomstig van de RDW.

  Via de RDW de schorsing online aanvragen.

 • Ik heb een lening bij een bank. Mag ik die later aflossen?

  Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen tot 2,5 miljoen euro. Dit geldt in ieder geval voor zakelijke leningen bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank. Per bank zijn er wel verschillen in de voorwaarden, bijvoorbeeld of de rente ook voor zes maanden wordt opgeschort. Neem met uw bank contact op om te overleggen wat voor u de mogelijkheden zijn.

 • Waar vind ik meer informatie over grenswerk in België en Duitsland?

  Ook in België en Duitsland worden veel maatregelen genomen door de overheid om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. Dit zorgt voor veel vragen voor mensen die over de grens tussen Nederland en België of Duitsland wonen of werken. Net als in Nederland is werken mogelijk in België en Duitsland, dit geldt voor vitale beroepen waarvan de definitie per land kan verschillen. Maar ook andere werkzaamheden kunnen, met inachtneming van maatregelen, verricht worden. Het is wel belangrijk als werkgever een brief aan de werknemer mee te geven waarin dit wordt vermeld. Voorbeelden daarvan treft u aan op de website van de SVB of in dit nieuwsbericht. Ook treft u op deze website veel gestelde vragen en antwoorden aan.

  In verband met het Coronavirus is het SVB bereikbaar via een contactformulier. Wilt u teruggebeld worden? Vul dan uw telefoonnummer in.

 • Hoe vraag ik uitstel van het betalen van belasting aan?

  Onderstaande informatie is overgenomen van de website van de Belastingdienst:

  U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

  Stuur daarvoor een brief aan ons. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. 

  Mogelijk is een betalingsuitstel van drie maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zullen we u nog over inlichten via deze website [LINK: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

  Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste drie maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

  Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

  U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

  Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?

  Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

  Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. 

  Daarnaast wil het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze wordt aangepast zodra dat uitvoeringstechnisch mogelijk is. Dat betekent dat de tijdelijke verlaging vanaf 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente in vanaf 1 juli 2020. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen).

 • Moet ik nog een melding betalingsonmacht doen als ik vraag om uitstel belastingbetaling?

  Ter voorkoming van een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid bij een vennootschapsbelastingplichtig lichaam, is het belangrijk dat per belastingplichtige tijdig een melding betalingsonmacht wordt gedaan indien de loon- en/of omzetbelasting niet wordt betaald. Tijdig is in dit geval binnen twee weken nadat de betaling op aangifte had moeten worden gedaan. Let op: dit is dus een eerder moment dan het moment waarop uitstel van betaling kan worden aangevraagd! Een eenmaal gedane melding hoeft niet te worden aangevuld als er nieuwe belastingschulden ontstaan die niet kunnen worden betaald. Dit is anders bij het uitstel van betaling. Uitstel moet worden aangevraagd per belastingplichtige. Het verzoek kan wel meerdere reeds aan dezelfde belastingplichtige opgelegde aanslagen betreffen.

  De melding betalingsonmacht moet u schriftelijk doen, waarin u aangeeft om welke niet betaalde belastingschulden het op dit moment gaat, een motivering van de oorzaak van de liquiditeitsproblemen en wanneer deze problemen zijn ontstaan.

  Het adres waarnaar u de motivering stuurt is:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

  Een voorbeeld van motivering is:
  “Als gevolg van het coronavirus COVID-19 en de genomen maatregelen door de overheid in maart 2000, is sprake van een sterk teruglopende omzet in combinatie met doorlopende vaste kosten, een (zeer) hoog ziekteverzuim en een sterk verslechterd betalingsgedrag van debiteuren. Dit leidt op zeer korte termijn/heeft op zeer korte termijn geleid tot liquiditeitsproblemen. Gezien de ernstige onzekerheid over het verloop van het coronavirus, is op dit moment niet aan te geven wanneer de belastingen kunnen worden betaald.”

  Er zijn nog twee onduidelijkheden:
  Het is momenteel nog niet duidelijk of er na het doen van de melding nog aanvullende gegevens moeten worden aangevraagd, zoals in de reguliere situaties het geval is. In het kader van de ingestelde steun- en coulancemaatregelen en uitlatingen van onze ministers/staatssecretaris zou het passen om hier in ieder geval tijdens de korte uitstelperiode van af te zien. Daarnaast bestaat er nog geen duidelijkheid over de vraag of een ingediend verzoek om uitstel van betaling ook ziet op later opgelegde belastingaanslagen. Voorlopig raden wij u dan ook aan om een eerder ingediend verzoek om uitstel van betaling aan te vullen op het moment dat nieuwe (naheffings)aanslagen worden opgelegd.

 • Heeft uitstel van belastingbetaling nog invloed op de ‘Verklaring betalingsgedrag’?

  Op ons aandringen heeft MKB-Nederland contact gehad met de Belastingdienst. Daarom staat nu het volgende bericht op de website van de Belastingdienst.

  Gebruikmaking van de uitstelregeling is voor de Belastingdienst geen reden om zogenoemde schone verklaringen te weigeren. Als een uitlener de Belastingdienst om een schone verklaring vraagt en die verklaring wordt niet afgegeven, dan heeft de Belastingdienst daarvoor een andere reden.

  De verklaring betalingsgedrag heeft te maken met de inlenersaansprakelijkheidsregeling. De Belastingdienst kan de inlener aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel. De inlener en de doorlener kunnen het risico van hun aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld een verklaring betalingsgedrag van hun uitlener te vragen. Er zijn twee soorten verklaringen betalingsgedrag: een schone verklaring (geen belastingschulden) en een voorbehoudverklaring (bij bijvoorbeeld een betalingsregeling).

 • Welke maatregelen neemt het kabinet om werkgelegenheid te behouden?

 • Is Techniek Nederland ook een ‘derde deskundige’?

  Hoewel de Belastingdienst de mogelijkheid openlaat dat een branchevereniging een verklaring uitdoet ter ondersteuning van een verzoek tot uitstel van betaling bij de Belastingdienst kan en zal Techniek Nederland niet op dergelijke verzoeken van haar leden ingaan.

  De verklaring van de externe deskundige vraag het volgende:

  • Dat er nu sprake is van een acuut betalingsprobleem (dus geen verwacht betalingsprobleem)
  • Dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de Corona-uitbraak
  • Dat er sprake is van een levensvatbaar bedrijf.
  • Dat de betalingsproblemen worden opgelost.

  Willen wij als Techniek Nederland geloofwaardig een dergelijke verklaring afgeven, dan moeten wij bovenstaande punten zeker weten. Wij moeten deskundig worden per specifieke aanvraag hiervan. Dit vereist inzage in de financiën van de aanvrager, zowel van nu als uit het verleden. Normaalgesproken is dit het werk van een accountant of boekhouder. De Belastingdienst noemt de mogelijkheid van een branchevereniging omdat er brancheverenigingen zijn die al dergelijke accountantsdiensten aanbieden aan de leden. Techniek Nederland doet dit niet en kan dit daarom niet waarmaken voor de leden. Uiteraard kunnen wij desgevraagd wel branchegenerieke informatie geven over de financieel-economische vooruitzichten van de branche, ter ondersteuning van de verklaring van de accountant.

 • Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus, kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen?

  Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug. 

 • Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag verlagen?

  Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

 • Hoe ziet de nieuwe regeling voor zelfstandigen (waaronder zzp-ers) uit?

  Er is een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze regeling heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze regeling  is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers en andere zelfstandigen die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

  • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen vier weken voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt.

  Zie voor meer praktische informatie de site van de rijksoverheid. Op deze pagina staan o.a. de specifieke eisen, welke informatie u moet aanleveren etc.

 • Wat houdt de BMKB-regeling in en waar bestaat de aangekondigde verruiming uit?

  Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. 

  Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

 • Waarvoor kan de BMKB benut worden?

  De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

 • Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?

  De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

 • Geldt de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook voor zzp’ers?

  Ja. zzp’ers kunnen gebruik maken van de BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s. Zzp’ers hebben echter doorgaans een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. 

 • Waar kan ik krediet aanvragen als kleine ondernemer?

  De BMKB-regeling is aangepast en daarnaast heeft kredietverstrekker Qredits een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal €6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020.

 • Wat is Qredits?

  Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan.

 • Welke regelingen zijn er voor (middel)grote bedrijven?

  Niet alleen kleine bedrijven worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus, ook grote bedrijven. Zij  hebben doorgaans meer buffers om de eerste effecten op te vangen, maar ook zij lopen tegen grenzen aan. Daarom kunnen zij een beroep doen op de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet verstrekt alle garantieruimte die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen.

  Het garantiebudget van de GO wordt substantieel verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Ook de maximale garantie per onderneming wordt substantieel verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds waren even hoog tijdens de financiële crisis. Door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Ondernemers kunnen zich op gebruikelijke wijze melden bij hun financier.

 • Bij wie kan ik terecht als ik gebruik wil maken van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO)?

  De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Deze verruimingen worden binnen een week uitgevoerd.

 • Bij welke partijen naast Techniek Nederland kan ik ook (gratis) advies krijgen?

  Ondernemersklankbord

  Techniek Nederland werkt samen met het Ondernemersklankbord. Normaal gesproken kost een adviestraject 200 euro. Nu bieden zij gratis een adviestraject aan. Het Ondernemersklankbord is bedoeld voor kleine bedrijven (tot circa 15 werknemers) en zij geven onder andere advies op de gebieden van financiering, bedrijfsovername en marketing.

   Kamer van Koophandel

  U kunt ook contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800 21 17 (gratis). Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Dit kunt u doen op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

  Links van de Kamer van Koophandel

  Overige links

  Maar uiteraard kunt u ook terecht bij Techniek Nederland Advies, advies@technieknederland.nl, of via 079 325 07 77. Houd in verband met de grote drukte wel rekening met mogelijke langere tijd van het beantwoorden van de vraag.

 • Er komen minder klanten in mijn winkel. Wat kan ik ondernemen?

  Veel retailers zijn bezorgd over een mogelijke daling van het aantal winkelbezoekers vanwege het coronavirus. Dit zou kunnen leiden tot minder verkopen, waardoor er minder verkopers nodig zijn. Wees hierop voorbereid en plan waar mogelijk het winkelpersoneel voor minder aantal uren in. U kunt ook de openingstijden beperken.

Onvoldoende werk personeel

 • In het buitenland zijn de elektronicawinkels dicht, wat is de verwachting voor Nederland?

  Het kabinet heeft laten weten dat er momenteel nog geen sprake is van winkels die moeten sluiten in Nederland. Deze situatie kan uiteraard van dag tot dag veranderen.

 • Wat zijn mogelijkheden met betrekking tot collegiaal in- en uitlenen?

  Naast werktijdverkorting kunt u ook overwegen om gebruik te maken van een ‘Collegiaal in- en uitleen initiatief’ in uw regio. ‘Overtollig’ personeel kan via zo’n initiatief ondergebracht worden bij bedrijven die juist op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel. Hieronder treft u een overzicht aan van de bij ons bekende initiatieven:

  Flexpool Zuid-Oost

  (focus op regio’s Limburg en Zuid-Oost Brabant) 

  www.flexpoolzuidoost.nl/

   

  Skilz at work

  (focus op regio’s Brabant en Zeeland)

  www.skilzatwork.nl/

   

  Stichting Collegiale In- en Uitleen Techniek

  (focus op regio’s Zuid Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland)

  www.ciu-techniek.nl/

   

  Stichting Collegiale In- en Uitleen (CIU) Oost

  (focus op regio’s Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen)

  www.ciu-oost.nl/

   

  Landelijk opererend:

  Flexinstall BV: www.flexinstall.nl/

  IW Workforce: https://iwnederland.nl/iw-workforce/

  De genoemde organisaties hebben ieder hun eigen werkwijze in hun dienstverlening. Techniek Nederland informeert u via dit bericht over het bestaan van deze initiatieven, maar kan uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen voor de mogelijkheden en dienstverlening van deze partijen.

Ziekmeldingen

 • Op 23 maart is bekend gemaakt dat men geacht wordt óók thuis te blijven als een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft. Hoe moet ik hiermee om gaan?

  Op dit moment is niet duidelijk hoe u moet omgaan met werknemers die niet kunnen komen omdat een huisgenoot koorts heeft of als ze zelf lichte verkoudheidsklachten hebben. In ieder geval adviseren wij de werknemers ziek te melden bij de arbodienst. Het is aan de bedrijfsarts om vast te stellen of de werknemer wel of niet geschikt is zijn eigen werkzaamheden uit te voeren. Hopelijk zal de aangekondigde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid ook mogelijkheden bieden om het omzetverlies wat door de extra ziekmeldingen ontstaat gecompenseerd te krijgen.

 • Biedt mijn zorgverzekering dekking bij het Coronavirus?

  De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de meeste zorgkosten, zoals ziekenhuiszorg en laboratoriumonderzoek en de test via de GGD of uw huisarts, geldt wel het eigen risico.

 • Hoe zit het met Corona en de verzuimverzekering?

  Een verzuimverzekering vergoed (een deel van) de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werknemer. Dit betekent dat er enkel een vergoeding plaats vindt indien een werknemer ook daadwerkelijk ziek is. Indien een werknemer niet zelf ziek is, maar verplicht thuis werkt, of thuis is vanwege een ziek gezinslid, is er geen vergoeding vanuit de verzuimverzekering.
  Daarnaast kennen de meeste verzuimverzekeringen wachtdagen (uw eigen risicoperiode van meestal twee weken). Corona leidt in de meeste gevallen tot kortdurend verzuim. Voor die gevallen dat het ziekteverzuim langer duurt treedt de verzekering in werking. Bij nieuwe ziekmeldingen kijken verzekeraars kritisch naar de oorzaak van de melding en of er ook daadwerkelijk sprake is van ziekteverzuim. Ditzelfde geldt ook voor aanvullende verzuimmelding bij deelherstel van zieke werknemers.

 • Mag een verkoper of servicemonteur thuisblijven uit vrees voor besmetting?

  Een verkoper of servicemonteur mogen niet zomaar thuisblijven. Dat mag alleen als daarvoor een gegronde reden is. Het is aan de werkgever om afhankelijk van de situatie te beoordelen en na te denken in oplossingen. Dat in Nederland het coronavirus is vastgesteld, is in ieder geval nog niet voldoende reden om thuis te blijven. Houd altijd de richtlijnen van het RIVM in de gaten.

 • Wat is het protocol als ik of mijn medewerker vermoedelijk het coronavirus heeft?

  Als iemand met ziekteverschijnselen zich bij een arts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking. De arts vraagt een test aan bij het RIVM. Ondertussen wordt de verdachte patiënt in isolatie gehouden. Dat kan in thuisisolatie of door opname in het ziekenhuis.

  Wanneer de test positief is dus de persoon is besmet, blijft de patiënt in isolatie. De GGD doet dan zogenoemd contactonderzoek. Alle mensen waarmee de patiënt tijdens hun besmettelijke periode contact heeft gehad, moeten gedurende de incubatietijd hun gezondheid in de gaten houden.

 • De werknemer wil of kan in verband met het virus niet op het werk komen. In welke gevallen moet ik het loon doorbetalen?

  Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. Meer informatie hierover vindt u in de cao voor het Technisch Installatiebedrijf of in uw eigen handboek personeelsmanagement.

  Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met COVID-19 en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte. 

  In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld ingeval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, is de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Dat is alleen anders als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering.
  Er zijn voorbeelden van werknemers die niet op hun werk willen komen, omdat ze bang zijn door klanten of collega’s te worden besmet. Als er geen enkele reden is om hier bang voor te zijn, probeer deze angst dan weg te nemen.
  Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is als hij niet op het werk verschijnt.

  In voorkomende gevallen kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden opgenomen.

  Meer informatie leest u hier onder Arbeidrechtelijke informatie punt 2.

 • Wat mag ik in verband met de privacywetgeving aan mijn werknemers vragen?

  De specifieke situatie nu is primair de verantwoordelijkheid van de overheid, niet die van werkgevers. De gebruikelijke normering uit privacywetgeving blijft dus uitgangspunt. Voor werknemers die zelf een vermoeden van besmetting hebben, geldt dat zij de huisarts bellen (niet bezoeken) en thuisblijven (tot na medische controle).

  U mag werknemers vragen naar welk gebied zij op vakantie zijn geweest. U mag werknemers ook vragen of zij gezondheidsklachten hebben, maar werknemers zijn niet verplicht om hierop te antwoorden. Dat mag uiteraard wel. Echter, de werkgever mag geen medische gegevens verzamelen en registreren, dus ook het antwoord van de werknemer op de gestelde vraag niet. En ook niet als de werknemer u spontaan een en ander vertelt.

  Temperatuur opnemen of een koortsscan uitvoeren, zijn niet toegestaan. Werknemers aan de poort scannen, of ingeval er een vermoeden bestaat dat de werknemer besmet is (het onderscheid met een gewone griep is door niet-artsen overigens niet te maken), mag niet, en hoeft redelijkerwijs ook niet, gezien het GGD-beleid (huisarts bellen). De suggestie doen de huisarts te bellen kan uiteraard wel. Een werknemer van wie vaststaat dat hij/zij is besmet, de toegang ontzeggen, is uiteraard geboden vanuit de preventieplicht uit de Arbowetgeving.

Sluiting scholen

 • Behoort onze beroepsgroep tot de cruciale beroepen en vitale processen?

  Er komen bij Techniek Nederland veel vragen binnen over noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. De informatie van de overheid op deze pagina van de Rijksoverheid is onvoldoende duidelijk voor onze beroepsgroepen van installateurs/technisch dienstverleners/reparateurs.

  Duidelijk is dat deze noodopvang geldt voor medewerkers van de bedrijven die diensten leveren voor de vitale processen, zoals gas, elektriciteit, watervoorziening en telecom. En ook voor bijvoorbeeld  installatiewerkzaamheden in energie- en drinkwatervoorziening, warmte- en koudeinstallaties in zorginstellingen, voedselketen/supermarkten, transport. Wij hebben aandacht gevraagd voor onze beroepsgroep bij de overheid en informeren u zodra hier nieuws te melden is. Tot die tijd adviseren wij u onder de algemene term “Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen, kun je een beroep doen op de opvang.” uw medewerkers een mogelijkheid te bieden om noodopvang aan te vragen. Hiervoor kunt u als werkgever een brief aan de medewerkers verstrekken. Een voorbeeldbrief kunt u hier downloaden.

 • De regeling werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

  Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling is op 31 maart 2020 bekend gemaakt. De verwachting is dat het aanmeldingsloket vanaf 6 april 2020 beschikbaar is en dat dan binnen twee tot vier weken na de aanvraag een eerste termijnbetaling van het voorschot volgt. Wanneer u een aanvraag voor deze “oude”regeling heeft ingediend dan wordt deze omgezet naar de nieuwe regeling. Wel krijgt u dan een verzoek om nog aanvullende gegevens met betrekking tot de omzet aan te leveren.

 • Mijn medewerkers hebben geen opvang voor hun kinderen. Is daar een regeling voor?

  De scholen en de kinderopvang zijn in ieder geval tot 6 april 2020 dicht. Alleen voor ouders met vitale beroepen, zoals zorg en hulpdiensten is opvang beschikbaar (zie ook de vraag over vitale beroepen). Het regelen van opvang voor de kinderen is verantwoording van de werknemer. Na de eerste dag van de sluiting, afgelopen maandag 16 maart, zal de werknemer óf verlof moeten opnemen om thuis bij de kinderen te kunnen zijn óf zelf zorgen voor een andere oplossing. Er is geen (wettelijke) regeling voor deze situatie dat scholen en kinderopvang gesloten zijn.  

  Hoewel de opvang van de kinderen primair een zaak van de ouders is, vragen wij werkgevers in deze uitzonderlijke situatie ook begrip te hebben voor de werknemers die er niet in slagen om de opvang (volledig) te regelen. Van werknemers mag verwacht worden dat zij er alles aan doen om opvang te regelen voor die kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is, dat wil zeggen voor kinderen die op de crèche of basisschool zitten. De werkgever zal serieus moeten kijken of het schuiven met werktijden misschien een oplossing kan zijn.

  De werkgever betaalt het loon volledig door, maar de werknemer neemt (voor een gedeelte van het verzuim) vakantie- of ADV-dagen op. Ook nog openstaande compensatie voor overwerk of reisuren kan gebruikt worden.

Contractuele zaken

 • Waar moet ik rekening mee houden als ik nu een nieuw contract afsluit, een offerte uitbreng of een aanbieding doe voor meerwerk?

  Voordat u een nieuw contract afsluit is het goed om na te gaan of uw opdrachtgever ook in staat is om uw facturen te betalen. Een kredietrapport is in deze situatie al snel verouderd en geeft niet altijd een goed beeld. Heeft u twijfels bij de financiële gezondheid van de opdrachtgever nu of in de toekomst, bekijk dan of er zekerheden mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een borgstelling van een moedermaatschappij, een borgstelling van een bank, betaling in kleine en korte termijnen en een strak debiteurenbeheer.

  Ook in deze tijd van het coronavirus brengt u immers hopelijk offertes uit, sluit u contracten af en maakt u afspraken over meerwerk. Wat de gevolgen voor de projecten zijn is echter nog niet te overzien. Daarom adviseren wij u met uw opdrachtgever daarover nu vast afspraken te maken. Ook is het altijd belangrijk om tijdens het project uw opdrachtgever goed te informeren. Een voorbeeld van een contractclausule die u kunt gebruiken voor een lopend project of voor het toepassen van meerwerk is:

  Voorbeeld contractclausule:
  Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst.
  De gevolgen van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, respectievelijk door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen, zijn  daarom niet verdisconteerd in de aanneemsom/prijs voor het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud. 
  Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat de technisch aannemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en termijnverlenging. Een aantal, niet limitatieve voorbeelden, van de gevolgen van het coronavirus zijn kostenverhogingen en vertragingen als gevolg van extra te nemen maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden en prijsstijgingen van materialen als gevolg van schaarste.
  Indien correcte en/of tijdige nakoming van deze overeenkomst door de opdrachtnemer onmogelijk is als gevolg van (onder meer aanbevelingen of maatregelen van de overheid in verband met) het coronavirus, is deze hiervoor niet aansprakelijk en/of schadeplichtig.
  Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aanneemsom/prijs en de technisch aannemer deze niet had kunnen en niet behoefde te voorzien, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking en/of aanvulling van eventuele algemene voorwaarden.

  Monitoring en informatie
  Partijen willen de gevolgen van het coronavirus voor de goede uitvoering van het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud.
  Met het oog daarop zal de technisch aannemer regelmatig – in  beginsel twee wekelijks – met  de opdrachtgever de voortgang van het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud bespreken met inbegrip van de verstorende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. De technisch aannemer zal daarbij voorts een indicatie geven van de ten gevolge van het coronavirus opgetreden extra kosten.

  Het wél incalculeren van de gevolgen van het coronavirus is een onberekenbaar risico. Wanneer u dat desalniettemin wel doet, dan is de enige beperkte oplossing hier een zeer ruime opslag voor te rekenen.

 • Waar moet ik rekening mee houden als ik nu mee doe met een aanbesteding?

  De gevolgen van het coronavirus voor de prijs van het werk en de doorlooptijd van het werk zijn nog lastig in te schatten. Indien u inschrijft en u maakt een voorbehoud dat u deze prijsconsequenties niet heeft meegerekend doet u als het ware een inschrijving onder voorbehoud. Hiermee loopt u het risico dat de aanbestedende dienst uw inschrijving ongeldig verklaart. Het is daarom verstandig om voorafgaand aan de inschrijving al een vraag te stellen aan de aanbestedende dienst om duidelijkheid te krijgen over kostenvergoeding en termijnverlenging als gevolg van het coronavirus.

 • Wat zijn de effecten voor mijn commerciële contracten?

  Het is nu niet met zekerheid vast te stellen wat de volledige impact is. Het is ook per geval verschillend wat de gevolgen zijn. In uw contract staan mogelijk relevante afspraken over bijvoorbeeld beschikbaarheid van het bouwterrein, schorsing van het werk, onvoorziene omstandigheden, kostenverhogende omstandigheden, termijnverlenging, overmacht of wijziging van wet- of regelgeving.

  Algemene voorwaarden zoals bijvoorbeeld de ALIB 2007, de UAV 2012, de UAV-GC 2005 of algemene voorwaarden van de opdrachtgever, ARC of AVED bevatten vaak clausules die van belang zijn. Ook is het afhankelijk van de omstandigheden van het geval of er sprake is van overmacht of anderszins. Wij geven u in ieder geval een paar algemene adviezen:

  • Bekijk per geval welke afspraken er zijn gemaakt.
  • Inventariseer welke contracten u heeft en welke afspraken daarbij zijn gemaakt.
  • Ga na wat de risico’s zijn. Denk daarbij aan opleverdata, boetebepalingen, overmachtsclausules, contractafspraken over vertraging, prijsstijgingen, levergaranties etc.
  • Inventariseer beschikbare middelen en materialen. Vraag dit ook op bij leveranciers.
  • Bekijk alvast of de planning haalbaar is en of er ruimte voor uitloop is.
  • Denk na over alternatieven bijvoorbeeld tijdelijk inhuren van beschikbare ZZP-ers, onderaannemers, andere leveranciers, andere wel beschikbare materialen.
  • Bepaal op basis van deze analyse welke projecten voorrang krijgen in de uitvoering.
  • Voorziet u problemen, ga dan in gesprek met betrokken partijen zoals de opdrachtgever, onderaannemers,  leveranciers om samen tot een oplossing te komen. Probeer altijd eerst in gezamenlijk overleg met inachtneming van elkaars gerechtvaardigde belangen, tot een oplossing te komen.
  • Doen er zich daadwerkelijk problemen voor, communiceer dan op dat moment tijdig, duidelijk en volledig over eventuele effecten.
  • Loopt het project vertraging op, breng de opdrachtgever en leveranciers daarvan op de hoogte. Vermeld daarbij de verwachte gevolgen inclusief de consequenties voor de kosten.
  • Kijk of er andere manieren zijn om toch contractuele verplichtingen na te komen en neem de nodige maatregelen om schade te beperken.
  • Zorg dat er voldoende mensen tekenbevoegd zijn. Een optie is om een tijdelijke volmacht te verlenen voor het geval alle personen tekenbevoegd namens uw organisatie niet meer beschikbaar zijn.
  • Inventariseer met uw verzekeraar welke schade wel en niet verzekerd is en mogelijk nog te verzekeren is.

  Maak een goede overweging voordat u nieuwe contractuele verplichtingen aangaat. Een nieuw contract kan namelijk ook een effect hebben op uw reeds lopende contractuele verplichtingen. Indien u nu een contract aangaat waarbij u materialen uit bijvoorbeeld China gebruikt, via levering of uit uw voorraad, kan dat betekenen dat u op andere projecten tekort van deze materialen heeft. Voordat u dergelijke verplichtingen aangaat is het verstandig eerst te inventariseren of u aan al uw andere reeds bestaande contractuele verplichtingen kunt blijven voldoen.

  Houd bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten rekening met omstandigheden zoals het coronavirus. Denk na welke afspraken u wilt maken over de geldigheidsduur van uw offerte, termijnverlenging, overmacht, schorsing, prijsstijgingen, levergarantie, opleverdatum, boete etc. Stel zonodig bij een lopende aanbesteding vragen aan de aanbestedende dienst.

  Drie mogelijke scenario's worden op deze pagina beschreven.

Gebruik en beheer van gebouwinstallaties

 • Welke beheersmaatregelen moet ik nemen bij het werken met rioleringen/rioolwater?

  Het nieuwe coronavirus kan zich in ontlasting en het rioolwater bevinden. Het is nog niet duidelijk of dit zoveel virus bevat dat je er werkelijk ziek van kunt worden. Voor de zekerheid gaan we hier wel vanuit.

  Maatregelen: algemeen
  Het is altijd noodzakelijk om preventieve maatregelen te nemen wanneer blootstelling aan afval- of rioolwater kan plaatsvinden vanwege de aanwezigheid van zeer veel verschillende ziekteverwekkers. Dit staat los van de mogelijke blootstelling aan het Coronavirus.

  De maatregelen die je moet treffen zijn vergelijkbaar met de maatregelen die je treft om blootstelling aan andere ziekteverwekkers in het water te voorkomen, zoals bacteriën. In de arbocatalogus van de waterschappen (deel 5) 'Omgaan met biologische agentia' vind je hierover informatie.

  Het is belangrijk om direct contact met het afval- of rioolwater te vermijden. Voorkom zoveel mogelijk dat het water opspat. Als direct contact toch nodig is of kan plaatsvinden, draag dan waterdichte handschoenen en een veiligheidsbril. Er kunnen dunne wegwerp nitrilhandschoenen onder de normale werkhandschoenen of dikkere katoen versterkte waterdichte handschoenen worden gedragen.
  Draag als de kleding besmet kan raken, beschermende kleding, zoals een wegwerpoverall of een overall die afgespoeld kan worden en laarzen die afgespoeld kunnen worden.
  Een goede persoonlijke hygiëne is belangrijk: was de handen vaak (ook na het dragen van handschoenen) en raak het gezicht niet aan met de handen.
  Bij het uittrekken of afdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan een hoge blootstelling aan biologische agentia plaatsvinden als dit niet in de juiste volgorde plaatsvindt. De juiste volgorde van uittrekken is (conform de voorschriften hiervoor in de Arbocatalogus van de waterschappen deel 5: omgaan met biologische agentia):

  • Maak eerst de handschoenen en laarzen/schoenen (ook profiel) schoon met bijvoorbeeld water en een borstel.
  • Gooi de borstel in een afvalzak.
  • Trek de overall binnenste buiten uit en stop deze in de zak.
  • Doe de handschoenen uit (ook binnenste buiten) en stop deze ook in de zak.
  • Doe de eventuele adembescherming af en gooi eventueel het wegwerpgedeelte weg (in de zak).
  • Maak de zak dicht.
  • Was goed de handen.

  Aanvullende maatregelen bij verneveling (bijvoorbeeld bij schoonspuiten vervuilde oppervlakten en/of bij werken met een hogedrukreiniger)
  Bij werkzaamheden waar nevel wordt gevormd kan de ontlasting of het water in de lucht via druppeltjes in de lucht vrijkomen waardoor je het in kunt ademen.
  Bij processen waar nevelvorming plaatsvindt, is het belangrijk om adembescherming te dragen. Bijvoorbeeld een volgelaatsmasker met verwisselbaar P3 filter. Een halfgelaatsmasker met P3 filter en een veiligheidsbril kan ook (ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten altijd worden gedragen bij deze processen waarbij nevels kunnen vrijkomen vanwege de aanwezigheid van diverse schadelijke biologische agentia in riool- en afvalwater, los van de mogelijke aanwezigheid van het coronavirus)

 • Kan ik de ventilatiekanalen in woningen en utiliteitsgebouwen veilig mechanisch reinigen?

  Als iemand besmet is met het coronavirus kan het virus door hoesten en niezen via druppels in de lucht komen. De druppels die voor een infectie kunnen zorgen, blijven niet in de lucht zweven, maar dalen snel neer. Er is nog geen bewijs dat deze druppels langere tijd in de lucht kunnen blijven en zich zo kunnen verspreiden. Momenteel wordt aangenomen dat men via de lucht alleen binnen circa 1,5 meter van een besmette persoon besmet kan raken.
  De druppels die voor besmetting kunnen zorgen, komen niet in een ventilatiesysteem of het filtermateriaal van woningen en utiliteitsgebouwen terecht. Het is daarom veilig om de ventilatiekanalen in woningen en utiliteitsgebouwen mechanisch te reinigen. Er zijn geen extra aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, die normaal ook niet worden gedragen.

 • Wat zijn technische aandachtspunten voor de sanitaire technieken?

  Als gevolg van het coronavirus zijn mensen met hele andere zaken bezig dan anders, werken veel mensen thuis en/of zijn er veel minder mensen in gebouwen aanwezig. Het is van groot belang om de kwaliteit van het drinkwater en Legionellapreventie in deze hectische tijd niet uit het oog te verliezen. Lees praktische tips op deze pagina.

 • Wat zijn technische aandachtspunten voor de klimaatbehandeling?

  Het toonaangevende internationaal technisch-wetenschappelijke instituut Rehva heeft onlangs aanbevelingen opgesteld. Alhoewel dit (nog) geen aanbeveling is van het RIVM, attenderen wij u op deze pagina waarop we deze aanbevelingen hebben opgenomen.

 • Kan nog veilig aan een luchtbehandelingskast worden gewerkt?

  Als iemand besmet is met het nieuwe coronavirus COVID-19 kan het virus door hoesten en niezen via druppels in de lucht komen. De druppels die voor een infectie kunnen zorgen, blijven niet in de lucht zweven, maar dalen snel neer. Er is nog geen bewijs dat deze druppels langere tijd in de lucht kunnen blijven en zich zo kunnen verspreiden. Momenteel wordt aangenomen dat men via de lucht alleen binnen 2 meter van een besmette persoon besmet kan raken.

  De druppels die voor besmetting kunnen zorgen, zullen niet in een ventilatiesysteem of het filtermateriaal terecht komen. Het is daarom veilig om aan een luchtbehandelingskast te werken. Er zijn geen extra persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. 

  Een uitzondering hierop zijn de luchtbehandelingskasten in gebouwen waar speciale medische ‘aerosolvormende’ handelingen worden uitgevoerd. Dit kan voorkomen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Bij deze handelingen komen speciale fijne druppeltjes vrij, die wel via de lucht in de luchtbehandelingskast terecht kunnen komen.

  Bij het werken aan de luchtbehandelingskast zelf zijn waarschijnlijk onvoldoende van deze druppeltjes aanwezig om nog een besmetting te kunnen leiden. Als men zodanig werk doet dat men de ongefilterde luchtstroom met aerosolen kan inademen, wordt geadviseerd om voor de zekerheid beheersmaatregelen te treffen (FFP2 mondmasker of adembescherming met verwisselbare filters P2, handschoenen, wegwerpoverall over de kleding).

Downloads

Voorbeeldberichten en handige tools met betrekking tot corona.

bullets


Techniek Nederland stelt de informatie op de eigen website zorgvuldig samen. Omdat de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus COVID-19 elkaar snel opvolgen, kunnen bepaalde gegevens toch verouderd of niet (meer) correct zijn. Techniek Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de gegevens op deze website. Voor actuele informatie over het virus raden we aan de website van het RIVM te raadplegen.