Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Privacy statement

Techniek Nederland respecteert de privacy van haar leden, partners, stakeholders, medewerkers en online bezoekers.

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Om diensten aan leden, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen en hun belangen goed te kunnen behartigen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

1. Welke gegevens verwerkt Techniek Nederland van u en wanneer?

Wij verwerken uw gegevens:

Bij lidmaatschap / branchepartnerschap wanneer u:

 • Contactpersoon van een lidmaatschap of branchepartnerschap bent (geweest) bij Techniek Nederland. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: initialen, naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), adres, (doorkies)telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent, geboortedatum en overige gegevens die door u worden verstrekt. Techniek Nederland kent aan elke persoon / bij ons bekende medewerker van uw organisatie tevens een relatienummer toe.
 • Binnen Techniek Nederland als bestuurder of vrijwilliger actief bent (geweest). Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend, aanwezigheid bij bestuurs-, commissie- of werkgroep-vergaderingen en eventuele (vacatie)vergoeding.
 • Op de een of andere manier persoonlijk onderscheiden bent door Techniek Nederland. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam van de onderscheiding en datum van toekenning, naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent, geboortedatum ten behoeve van de oorkonde, uw privéadres, privémailadres en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Voor gebruik besloten pagina's en uw profiel wanneer u:

 • Een eigen inlogcode heeft voor pagina’s die alleen voor leden van Techniek Nederland beschikbaar. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en de door u ingestelde voorkeuren ten aanzien van nieuwsvoorziening op maat.

Voor nieuwsbrieven en notificaties wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, notificatiemail en/of actiemails. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een actie, waaronder in ieder geval uw naam (initialen en/of voornaam en achternaam), functiegegevens en e-mailadres.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de websites van Techniek Nederland wegens een bijzonder project, of bijdrage voor Techniek Nederland. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent en overige gegevens die door u worden verstrekt.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de websites van Techniek Nederland wegens bedrijfsdeelname aan een prijsvraag of meedingen naar een onderscheiding die uitgegeven wordt door Techniek Nederland. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Bij deelname aan een activiteit wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor een activiteit of bijeenkomst. Afhankelijk van het soort evenement verwerken we naast uw naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) en e-mailadres, in voorkomende situaties ook de volgende gegevens: adresgegevens, telefoonnummer, functiegegevens, activiteit gebonden opmerkingen zoals dieetwensen, evaluatie en betalingsgegevens. Bovendien kan het zijn dat u voorkomt op beeldmateriaal dat tijdens een bijeenkomst gemaakt wordt. Dit beeldmateriaal wordt alleen door Techniek Nederland gebruikt.
 • Zich inschrijft voor cursus(sen)/opleiding(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort cursus of opleiding en kan naast naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent, e-mailadres en telefoonnummer, activiteit gebonden opmerkingen zoals dieetwensen, evaluatie en betalingsgegevens, ook geboortedatum in het geval van verstrekken diploma of certificaat omvatten. Bovendien kan het zijn dat u voorkomt op beeldmateriaal dat tijdens een cursus/opleiding gemaakt wordt. Dit beeldmateriaal wordt alleen door Techniek Nederland gebruikt.

Bij webbezoek, afsluiten abonnement, bestelling webshop en andere aanvragen via de website:

 • Als u onze website bezoekt slaan wij zogenaamde verkeersgegevens op van de bezoeker, zoals browserversie, besturingssysteem, het IP-adres en informatie over hoe u de website gebruikt. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. We willen dat het voor u prettig is om kennis bij ons op te doen. Wanneer u de website bezoekt, vragen wij aan u toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische en tracking cookies. Cookies zijn veilige stukjes informatie die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Zo hoeft u niet iedere keer opnieuw in te loggen en vullen we bijvoorbeeld op een formulier alvast bekende gegevens voor u in. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door hier uw cookievoorkeur  te wijzigen. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken.
 • Als u gegevens invult in bij aanvraag van een abonnement. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met het door u bestelde abonnement.
 • Als u gegevens invult in bij bestelling in de webshop. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met het door u bestelde product.
 • Als u gegevens invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.

Bij contact met de vereniging:

 • Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier, e-mail of telefonisch). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw initialen en/of voornaam, achternaam en vraag.

2. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

Het uitoefenen van onze functie als branchevereniging voor de aangesloten bedrijven

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie en optimaal kunnen bedienen van de aangesloten bedrijven en individuele medewerkers van deze bedrijven en het verbeteren van de dienstverlening, inclusief archief-analytische en onderzoeksdoeleinden.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het versturen van verenigingsnieuws en service-gerichte informatie om onze leden en partners te informeren, te interesseren en te betrekken (via de contactpersoon van het lidmaatschap / partnerschap).
 • Het organiseren van verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten.
 • Het (laten) controleren van recht op ledenvoordeel voor het aanbieden van ledenvoordelen of om een lidbedrijf passend te adviseren door Techniek Nederland of voor de dochtervennootschappen zoals Techniek Nederland Verzekeringen.

Het uitoefenen van onze functie als branchevereniging en vertegenwoordiger van en kennisinstituut voor de branche

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met en informeren, interesseren, en betrekken van medewerkers van onze leden, partners en stakeholders.
 • Kennisoverdracht door middel van het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en).
 • Het effectueren van abonnementen, bestellingen of downloads.
 • Het verwerken van uw vraag, cq. op maat verstrekken van door u aangevraagde informatie.
 • Het aanbieden van producten en diensten door Techniek Nederland of het organiseren van evenementen door onderdelen of partners van Techniek Nederland om de doelstellingen als branchevereniging op een verantwoorde manier uit te oefenen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden volgen wij die eisen.

3. Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de Techniek Nederland opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor leden en partners hun diensten uitvoeren, waarbij afspraken vastgelegd zijn in verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke regels.

Daarnaast biedt Techniek Nederland via haar website aan potentiële klanten via de ledenzoekfunctie informatie over aangesloten bedrijven. Aangesloten bedrijven kunnen deze informatie zelf beheren, evenals hun zichtbaarheid in deze zoekfunctie via het onderdeel bedrijfsgegevens in 'Mijn profiel'.

4. Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Techniek Nederland treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Alle gegevens die u verstrekt aan Techniek Nederland of plaatst op haar website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld door een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze websites. Dit betekent niet automatisch dat Techniek Nederland verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Techniek Nederland zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

5. Recht van inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen vier weken nadat u het verzoek heeft ingediend behandelen.

Voor leden en partners

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten vanuit uw lidmaatschap of abonnement) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden via https://www.technieknederland.nl/mijn-profiel. Hier vindt u de mogelijkheid om uw functiegegevens onzichtbaar te maken voor andere ingelogde websitegebruikers, de verzending van notificatiemails te beheren en een overzicht van mailinglijsten waarvan u zich kunt aan- en afmelden.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft hierover, of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Mail naar ledenservice@technieknederland.nl of branchepartner@technieknederland.nl of bel ons op T 088 5432 790.

Voor overige stakeholders

 Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten vanuit uw  abonnement) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden door een mail te sturen aan E info@technieknederland.nl.

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Techniek Nedderland. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Gerelateerde informatie:

Disclaimer