Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Effect van coronavirus voor projecten: mogelijke scenario's

1. Ik kan niet meer voldoen aan mijn contractuele verplichtingen. Wat nu?

Door een verminderde werkcapaciteit kan de planning van lopende projecten in gevaar komen.

Of wanneer u niet aan uw contractuele verplichting richting uw opdrachtgever kunt voldoen, omdat uw leverancier of onderaannemer niet kan leveren. Bijvoorbeeld materialen zoals zonnepanelen zijn (tijdelijk) niet leverbaar. 

  • Breng in kaart welke contractuele afspraken er zijn gemaakt. De afspraken kunnen per contract en per algemene voorwaarden verschillen. Vaak bevatten algemene voorwaarden clausules hoe om te gaan met vertraging en wanneer u een terecht beroep kunt doen op overmacht of wanneer een tekortkoming u niet wordt toegerekend.
  • Heeft u een project waarbij u uw verplichtingen niet kunt nakomen, ga op dat moment in gesprek met uw opdrachtgever en maak inzichtelijk wat de gevolgen zijn. Zorg dat dit te onderbouwen is.
  • Gaat u nieuwe contracten aan, dan is het verstandig alvast te bedenken wat mogelijke effecten kunnen zijn en hier op voorhand al voorzieningen voor te treffen in de overeenkomst. Denk aan afspraken die u maakt over wanneer er wel of geen sprake is van overmacht. U kunt bijvoorbeeld in een contract waarbij u levert een bepaling opnemen dat wanneer u uw verplichtingen niet kunt nakomen als gevolg van enige effecten van het Coronavirus (Covid-19) er geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming en u niet aansprakelijk bent voor eventuele schade of kosten. Of een bepaling dat indien er prijsstijgingen zijn als gevolg van het Coronavirus (Covid-19)  u deze kunt door belasten aan de opdrachtgever.
  • Kijk ook naar contracten die u met uw leveranciers aangaat en welke afspraken daar redelijk voor zijn.

 

2. Mijn opdrachtgever kan niet meer voldoen aan zijn contractuele verplichtingen

Het kan zijn dat uw opdrachtgever u liever niet meer over de vloer wilt hebben uit angst voor besmetting. Of de projectlocatie is in quarantaine geplaatst of gesloten uit voorzorg. Ook dan is het advies om na te gaan welke contractuele afspraken in dat geval gelden en met elkaar in overleg te treden voor een passende oplossing. Het kan zo zijn dat bijvoorbeeld later de werkzaamheden weer hervat kunnen worden, er is dan sprake van een tijdelijke schorsing. Op basis van bijvoorbeeld de Alib 2007 of de UAV 2012 heeft u dan recht op een vergoeding van kosten en termijnverlening maar dit kan per geval en contract verschillen. Mogelijk kan ook de opdrachtgever een beroep doen op overmacht. Dit moet per geval beoordeeld worden.

3. Mijn onderaannemer / leverancier kan niet meer voldoen aan zijn verplichtingen.

Denkbaar is dat voorraden opraken en materialen vanuit risicogebieden zoals bijvoorbeeld China of Italië niet meer leverbaar zijn. Net als in de andere situaties is ook dan het advies om na te gaan welke afspraken u heeft gemaakt en welke effecten dit heeft op het project. Hou daarbij ook rekening dat er mogelijk een verschil is in afspraken tussen u en uw leverancier en afspraken tussen u en uw opdrachtgever.

Bekijk in ieder geval of er alternatieven zijn. Kunnen de materialen nog ergens anders ingekocht worden? Zijn er wellicht andere partijen waar u in kunt kopen? Indien u mogelijk al voorziet dat in de nabije toekomst leveringsproblemen ontstaan, is er nog een mogelijkheid om de voorraad tijdelijk uit te breiden? Voorziet u leveringsproblemen voor lopende contracten, neem dit dan ook mee in uw overweging alvorens een nieuw contract af te sluiten.

Ook in deze situaties geldt het advies om in overleg te treden met betrokken partijen. Inventariseer of uw leveranciers onderaannemers aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen of welke risico’s zij voorzien en welke beheersmaatregelen nog mogelijk zijn. Zodra er daadwerkelijk sprake is van het niet nakomen van contractuele verplichtingen van uw contractpartijen, communiceer dan richting uw onderaannemer of leverancier. Breng daarbij de gevolgen in kaart. 

Wanneer is er sprake van overmacht?

Een veel gestelde vraag is of er sprake is van overmacht. Per geval en contract moet gekeken worden of er een rechtmatig beroep op overmacht gedaan kan worden. Door u, uw opdrachtgever of uw leveranciers. In algemene zin is het zo dat wanneer een alternatief voorhanden is, (materialen zijn bijvoorbeeld niet leverbaar uit Italië maar nog wel uit Duitsland) er geen sprake is van overmacht. Ook als de gevolgen voorzienbaar zijn is er geen sprake van overmacht. Daarom is het bij het aangaan van nieuwe contracten verstandig hier rekening mee te houden. Indien u morgen een verplichting aangaat met een leverancier wiens materialen uit een door de overheid aangewezen quarantainegebied komen, kan er niet later nog een beroep gedaan worden op overmacht. Is er sprake van overmacht dan krijgt u de eventueel door u geleden schade niet vergoed. Als er sprake is van overmacht, dan betekent dit alleen dat de verplichtingen van beide partijen tijdelijk worden geschorst. 

Terug naar informatiepagina coronavirus