Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Routekaart thuiswerkbeleid

man heeft online overleg thuis aan zijn bureau

PageMetaInformation[ 1]

Thuiswerken is misschien nieuw voor uw bedrijf en voor uw medewerker en brengt mogelijk de nodige uitdagingen en vragen met zich mee. Het Arbobesluit heeft het over plaats onafhankelijk werk, als de werknemer arbeid verricht in een woning of op een andere door die werknemer gekozen plaats buiten het bedrijf of de inrichting, die niet de arbeidsplaats van de werkgever is. In de branche is al ruime ervaring opgedaan met plaats onafhankelijk werken buiten de onderneming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sales-medewerkers en servicemonteurs. 

Het is  belangrijk om specifiek voor uw onderneming in kaart te brengen welke specifieke functies voor thuiswerken in aanmerking komen. Voor deze functies die specifiek vanuit de thuissituatie verricht kunnen worden gelden dan wetten, afspraken en regels zoals u in deze routekaart aantreft,  maar nader per onderneming ingevuld moeten worden. In de praktijk kan het daarbij bijvoorbeeld gaan om "kantoorfuncties” die vaak in het bedrijf zelf uitgevoerd werden.

Thuis of op kantoor

Leg duidelijk vast welke (kantoor) functies binnen de organisatie in aanmerking komen voor thuiswerken en voor welk gedeelte van de werkweek. Niet elke functie is daarvoor geschikt en het fysiek bij elkaar komen heeft ook belangrijke voordelen. 

Uiteindelijk dient de werkgever vast te stellen welke (vooraf gedefinieerde) functies in aanmerking komen om (deels) thuis verricht te worden. Daarbij kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de bezetting van een afdeling of werknemers die eenzelfde functie verrichten. Ook worden aan functies verschillende eisen gesteld op het gebied van Arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld binnen- en buitenfuncties). Dat is maatwerk per onderneming en/of functie waarover eigen beleid ontwikkeld dient te worden. Deze routekaart geeft aandachtspunten aan die daarbij betrokken kunnen worden.   

Uit onderzoeken blijkt dat werknemers op kantoor meer ideeën met elkaar delen dan in een thuiswerksituatie. Ook is er sprake van meer innovatief gedrag en wordt er meer genetwerkt en samengewerkt. Ook kan het wenselijk zijn dat er mensen op locatie aanwezig zijn, bijvoorbeeld om relaties te woord te staan. Maak afspraken over flexibiliteit: hebben mensen een vaste thuiswerkdag, of mag je van ze verwachten dat ze bijvoorbeeld voor vergaderingen op locatie aanwezig zijn? Bespreek met de leidinggevenden of er mensen zijn die extra begeleiding nodig hebben om thuiswerken tot een succes te maken.

Belangrijke aandachtpunten leest u op deze pagina.

Thuiswerkovereenkomst

Thuiswerken vraagt om goede afspraken. Om misverstanden te voorkomen, kun je die vastleggen in een reglement/thuiswerkovereenkomst. Dit is in de meeste gevallen een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Relevante wetgeving

Voor HR-beleid moet altijd rekening worden gehouden met wet- en regelgeving. Voor thuiswerkbeleid zijn er meerdere wetten relevant.

Lees meer
Routekaart-396x396

In de wet is het begrip thuiswerkovereenkomst niet nader uitgewerkt en valt derhalve onder de wettelijke verplichtingen van het arbeidsovereenkomstenrecht.

Een thuiswerkovereenkomst is vooral zinvol wanneer het gaat om structureel thuiswerk. Vaak staan in dergelijke overeenkomsten afspraken over het aantal te werken thuisdagen, vergoedingen en rechten en verplichtingen.

Download model thuiswerkovereenkomst.

Burgerlijk Wetboek

In het geval van thuiswerken blijven afspraken met de werkgever nodig over waar en wanneer het werk wordt gedaan. Dat is geregeld in artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever moet kunnen aangeven welke werkzaamheden thuiswerkers verrichten en welke hulpmiddelen en gereedschap zij daarbij gebruiken.

Daarbij moet de werkgever erop toezien dat een werknemer zich niet in een onveilige situatie begeeft bij thuiswerken. Daarbij speelt ook de aansprakelijkheid van de werkgever een belangrijke rol. Deze zorgplicht staat in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Van belang is om hierover goede afspraken te maken. Een goede analyse is belangrijk, omdat werk- en privé deels elkaar overlappen en het is lastig aan te geven welke situaties zijn toe te rekenen aan de werkgever.

Arbeidsomstandighedenbesluit

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat de werkplek in de eigen woning moet worden ingericht volgens ergonomische beginselen. Maar wat die beginselen zijn, wordt niet nader uitgewerkt.

Arbeidstijdenwet

Besteed expliciet aandacht aan de arbeids- en rusttijden van de Arbeidstijdenwet. Maak afspraken over het nemen van pauze’s en begin- en stopzetting van de werkzaamheden. Houdt daarbij ook rekening met afspraken over de werktijden zoals die in de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf zijn opgenomen. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met het al/dan niet verrichten van overwerk of het werken met verschoven diensten.

Arbowet

Artikel 3 van de Arbowet ten slotte, stelt dat de werkgever beleid moet voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de gebruikte arbeidsmiddelen moeten zo veel mogelijk worden geoptimaliseerd voor de werknemers.

Verder is relevant dat er ook aandacht wordt besteed aan de work-life balance om psychosociale belasting en verzuim te voorkomen.

Wet flexibel werken

Artikel 2 van de Wet flexibel werken bepaalt dat een werknemer kan vragen om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd. Dit verzoek moet ten minste twee maanden voor ingang van de wijziging schriftelijk worden ingediend.

De werkgever moet met de werknemer overleggen over een verzoek en mag dit alleen naast zich neerleggen wanneer daarvoor een zwaarwegend bedrijfsbelang is.

Wanneer de werkgever het verzoek om wijziging van arbeidsplaats, arbeidsduur of werktijd afwijst, mag de werknemer na twaalf maanden opnieuw een verzoek in dienen.

Mobiel-digitaal--396x396

Bereikbaarheid

Maak goede afspraken over bereikbaarheid. Bijvoorbeeld of werknemers op vaste tijden bereikbaar moeten zijn of hun telefoon moeten doorschakelen.

Meer aandachtspunten
rij2-vak3
 • Moeten werknemers op vaste tijden bereikbaar zijn?
 • Verwacht je dat werknemers hun telefoon doorschakelen?
 • Is het nodig om werknemers een telefoon van de zaak te geven?
 • Is er een vast contactmoment voor het team voor vergaderingen?
 • Heeft iedereen toegang tot het bedrijfsnetwerk?

Cyberveiligheid

Werknemers maken vaak gebruik van minimaal beveiligde netwerken, waarmee ook nog eens meerdere mensen in één huishouden werken. Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat thuiswerken een potentieel zwakke plek is voor bedrijven. Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over cyberveiligheid en deze afspraken duidelijk te communiceren.

Lees meer

Privacy en controle

Thuiswerken vraagt om vertrouwen. Wie toch werknemers wil controleren, kan dit het beste doen aan de hand van te behalen targets of het monitoren van output. Maak hier duidelijke afspraken over.

Lees meer

Denk bijvoorbeeld aan:

 • het beveiligen van routers en modems
 • het veilig versturen/uitwisselen van bestanden
 • het gebruik maken van websites en/of e-mail
 • alleen systeembeheerders software laten installeren
 • let op het versturen/uitwisselen van persoonsgegevens
 • wees voorzichtig met het gebruik van apps voor videobellen

Maak bij voorkeur gebruik van beveiligde opties!

Privacy van werknemers is een groot goed. Het is niet toegestaan om een app te installeren waarmee je mee kunt kijken in de werkkamer van de thuiswerker. Wie medewerkers controleert en daar gegevens over wil vastleggen, moet zich houden aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft deze verordening. De AP stelt de volgende eisen aan controle van werknemers:

 • De werkgever heeft een legitieme reden (gerechtvaardigd belang). Dit belang moet zwaard- er wegen dan het privacybelang van de werknemers.
 • De controle moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat er geen andere manieren mogelijk zijn om het doel te bereiken, die minder ingrijpend zijn voor de privacy van de werknemers.
 • De werkgever informeert de werknemers over wat toegestaan en wat verboden is, dat controle mogelijk is en op welke manier dat gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld met gedragsregels of een protocol.

De werkgever houdt rekening met het recht op vertrouwelijke communicatie van de werknemers. Bijvoorbeeld bij de controle van e-mail of telefoon.

De thuiswerkvergoeding

Thuiswerken kost een werknemer geld: computers gebruiken stroom, de verwarming staat aan, koffie en thee komen voor eigen rekening en de wc wordt vaker doorgetrokken. Het Nibud heeft berekend dat de extra kosten circa € 2 per dag bedragen, bij een vijfdaagse werkweek is dat € 43,30 per persoon per maand.

Lees meer

Inrichting van de thuiswerkplek

Ga met de medewerker vooraf het gesprek en overeenkomst aan over wat de omstandigheden zijn waarop hij of zij gaat thuiswerken (zijn er kinderen thuis, is er een aparte werkplek etc.). Om te bepalen of een medewerker een geschikte thuiswerkplek heeft of kan maken kunt u gebrruik maken van een checklist thuiswerkplek. Laat daarnaast een medewerker een foto maken van zijn werkplek zodat je als werkgever kunt toetsen of dit een passende werkplek is.

De zorgplicht van de werkgever geldt ook voor de thuiswerker. Dat betekent dat je als werkgever, ook wanneer mensen thuiswerken, moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.

Lees meer

Wie werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding wil geven, is in de meeste gevallen aangewezen op de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. Jaarlijks mag je 1,7 procent van de van de totale fiscale loonsom (tot 400.000 euro) gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen.

Komt de fiscale loonsom boven die vier ton uit, dan is de vrije ruimte voor het meerdere in 2021 1,18 procent. Vanwege de coronacrisis heeft de wetgever in 2020 en 2021 de vrije ruimte voor de eerste 400.000 euro eenmalig verhoogd naar 3 procent.

Je kan een thuiswerkvergoeding dus alleen onbelast verstrekken als je nog vrije ruimte over hebt. Zit je al aan het maximum van 3 procent (normaal gesproken 1,7 procent) dan moet je 80 procent belasting betalen over al het andere dat je aan de werknemer verstrekt en waarvoor geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering geldt.

Lees op de site van het NIBUD wat thuiswerken kost

Werkgever en werknemer hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid. Werknemers moeten gevaren voor hun veiligheid of gezondheid direct aan hun werkgever meedelen. Werkgever en werknemer moeten samen overleggen over een gezonde en veilige inrichting van de werkplek.

Als werkgever ben je verplicht je werknemers actief te instrueren. Hoe een werknemer veilig en gezond zijn werk kan doen, moet een terugkerend onderwerp van gesprek zijn tussen werkgever en werknemer.

Bij constatering van klachten (aan bijvoorbeeld het bewegingsapparaat) die veroorzaakt worden door een onjuiste werkplek kan de werkgever daarvoor aansprakelijk gesteld worden volgens art. 658 BW. Zorg daarom voor werkplekcontrole en installatie van de werkplek en geef instructies.

Leidinggeven

Het managen van thuiswerkers vraagt andere vaardigheden van leidinggevenden. Je moet een stuk controle loslaten en anders communiceren. Het is belangrijk om vroegtijdig te signaleren of er ruis op de lijn ontstaat.

Lees belangrijke aandachtspunten

Medezeggenschap

Vergeet niet om de ondernemingsraad of PVT te betrekken bij het thuiswerkbeleid. Een thuiswerkregeling raakt op verschillende punten aan het advies en instemmingsrecht van de OR. 

Lees meer

Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Online communicatie – Heeft de leidinggevende zelf voldoende vaardigheden en middelen tot zijn beschikking om regelmatig te communiceren met de thuiswerkers?
 • Uit onderzoek blijkt dat thuiswerken psychisch belastend is. Zorg dat leidinggevenden weten waar ze op moeten letten en dat ze de kennis en middelen hebben om medewerkers indien nodig te ondersteunen.
 • Zijn er medewerkers die extra begeleiding nodig hebben om hun taken als thuiswerker op te pakken? Stel hiervoor middelen beschikbaar.
 • Zorg ervoor dat leidinggevenden over alle relevante informatie beschikken, zodat ze vragen van medewerkers kunnen beantwoorden. Onzekerheid over het werk of de organisatie leidt tot extra stress.
 • Kiest het bedrijf voor een personeelscontrolesysteem? Zorg dat de leidinggevende weet hoe je daar op een verantwoordelijke manier mee omgaat.

De nieuwe werkwijze kan gevolgen hebben voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Artikel 27 van de WOR geeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op de RI&E. Ook kan een ingrijpende thuiswerkregeling gevolgen hebben voor de arbeidstijden of een nieuwe arbeidsomstandighedenregeling vergen. Dit is eveneens instemmingsplichtig.

Kiest de organisatie voor een personeelscontrolesysteem voor thuiswerkers? Dat kan niet zonder instemming van de OR.

Zijn er zo veel thuiswerkers dat verhuizing naar een ander kantoor aan de orde komt? Dan heeft de OR volgens artikel 25 WOR adviesrecht. Ook inkrimping, uitbreiding of andere wijzigingen van de onderneming zijn volgens dit artikel adviesplichtig.