Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Relevante wetgeving

1249627169-1600x900-online-overleg

Voor HR-beleid moet altijd rekening worden gehouden met wet- en regelgeving. Voor thuiswerkbeleid zijn er meerdere wetten relevant.

Burgerlijk Wetboek

In het geval van thuiswerken blijven afspraken met de werkgever nodig over waar en wanneer het werk wordt gedaan. Dat is geregeld in artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever moet kunnen aangeven welke werkzaamheden thuiswerkers verrichten en welke hulpmiddelen en gereedschap zij daarbij gebruiken.

Daarbij moet de werkgever erop toezien dat een werknemer zich niet in een onveilige situatie begeeft bij thuiswerken. Daarbij speelt ook de aansprakelijkheid van de werkgever een belangrijke rol. Deze zorgplicht staat in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Van belang is om hierover goede afspraken te maken. Een goede analyse is belangrijk, omdat werk- en privé deels elkaar overlappen en het is lastig aan te geven welke situaties zijn toe te rekenen aan de werkgever. Ga met de werknemer in gesprek of er omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op het thuiswerken (bijvoorbeeld de aanwezigheid van kinderen, de thuissituatie etc).

Arbeidsomstandighedenbesluit

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat de werkplek in de eigen woning moet worden ingericht volgens ergonomische beginselen. Maar wat die beginselen zijn, wordt niet nader uitgewerkt.

Arbeidstijdenwet

Geef expliciet aandacht aan de arbeids- en rusttijden van de Arbeidstijdenwet. Maak afspraken over het nemen van pauze’s en begin- en stopzetting van de werkzaamheden. Houd daarbij ook rekening met afspraken over de werktijden zoals die in de cao voor het Technisch Installatiebedrijf zijn opgenomen. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met het al/dan niet verrichten van overwerk of het werken met verschoven diensten.

Arbowet

Artikel 3 van de Arbowet ten slotte, stelt dat de werkgever beleid moet voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de gebruikte arbeidsmiddelen moeten zo veel mogelijk worden geoptimaliseerd voor de werknemers.

Verder is relevant dat er ook aandacht wordt besteed aan de work-life balance om psychosociale belasting en verzuim te voorkomen.

Wet flexibel werken

Artikel 2 van de Wet flexibel werken bepaalt dat een werknemer kan vragen om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd. Dit verzoek moet ten minste twee maanden voor ingang van de wijziging schriftelijk worden ingediend.

De werkgever moet met de werknemer overleggen over een verzoek en mag dit alleen naast zich neerleggen wanneer daarvoor een zwaarwegend bedrijfsbelang is.

Wanneer de werkgever het verzoek om wijziging van arbeidsplaats, arbeidsduur of werktijd afwijst, mag de werknemer na twaalf maanden opnieuw een verzoek in dienen.