Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

septenary

FAQ - Calculeren en indexeren

VEELGESTELDE VRAGEN

 • Wat zijn de consequenties voor de tijdnormen als gevolg van de nieuwe CPR (NEN 8012)?

  De nieuwe CPR (Construction Product Regulation) is een norm voor de brandclassificatie van kabels en elektrische leidingen in bouwwerken, die in juli 2016 (overgangsjaar; nog niet bindend) is ingegaan. Inmiddels is deze kabel door verschillende fabrikanten goed gedocumenteerd op basis waarvan de fysieke kenmerken, die voor het verwerken van CPR bekabeling van belang zijn, kunnen worden vergeleken met de overeenkomstige voorlopers van deze kabel.

  Daaruit blijkt dat met name bij de B2ca-kabel de buitendiameter en het gewicht significant afwijken van de oude standaard kabel. Dat geldt in belangrijke mate voor de “lichte” doorsneden. Naarmate de doorsnede toeneemt worden de verschillen kleiner of zelfs nihil. Afgezien van het gegeven dat de buitenmantel dikker is geworden is de samenstelling van het materiaal van de buitenmantel hetzelfde gebleven.

  Het is dus van belang altijd in de specificatie van de fabrikant naar het gewicht te kijken en in de, in het handboek gepubliceerde matrices, de normtijd te kiezen die bij die gewichtsklasse hoort. De tabel met gewichtsklassen is te vinden in het handboek. Verder moet er ook rekening gehouden met extra organisatorische (inkoop, administratie en logistiek) inspanningen.

 • Hoe bereken ik het percentage van de indexatie?

  Dit kan met een eenvoudige berekening. Stel, u wilt de verhoging in procenten van de materiaalindex van januari 2015 naar januari 2016 weten, dan kan dat als volgt:

  januari 2016 -/- januari 2015 x 100%
              januari 2015

  156,1 -/- 151,0 x 100% = 3,4% (afgerond)
          151,0

  Schematisch luidt de formule:

  Nieuw indexcijfer -/- oud indexcijfer x 100%
                  Oud indexcijfer

 • Met welk percentage mag ik een onderhoudscontract verhogen?

  Dat hangt van een aantal zaken af. Bepalend is: wat heeft u met de klant afgesproken in het contract? Als u niks heeft afgesproken hierover dan kunt u met de klant een nieuwe prijsafspraak maken. Als een indexreeks is genoemd moet de verhoging hierop gebaseerd zijn. Een veelgenoemde reeks is de CBS-reeks ‘cao-lonen, bouwnijverheid, inclusief bijzondere beloningen, per uur’. Deze indexreeks staat ook in de ALIB 2007 genoemd als basis om de arbeidscomponent te indexeren. Als u indexeert volgens afspraak, is het belangrijk dat u de indexering elk jaar op een zelfde manier berekent. Anders bestaat het gevaar dat u of periodes overslaat of periodes dubbel doorrekent aan de klant. In circulaire 2016-44-I staat dit uitgebreid uitgelegd, inclusief enkele rekenvoorbeelden.

 • Is er in de tijdnormen rekening gehouden met versnit op materiaal?

  De tijdnormen gaan over handelingen en bewerkingen en niet over materiaalverbruik. De tijdnormen houden geen rekening met (bewerkings)versnit op materiaal. In de tijdnormen zijn niet-vaktechnische werkzaamheden opgenomen zoals het opruimen van de werkplek, het afvoeren van materiaalrestanten en emballage naar buiten de werkplek.

 • Zijn de calculatietijdnormen ook van toepassing op de industrie?

  De calculatietijdnormen zijn vastgesteld voor projectsituaties in de utiliteitsbouw. Voor de industrie gelden andere uitgangspunten die grote invloed hebben op de calculatietijdnormen. Met name de bedrijfsveiligheid speelt hierbij een grote rol. Gebruik eventueel de calculatietijdnormen als referentie en pas vervolgens naar eigen inzicht een correctie toe.

 • Zijn de calculatietijdnormen ook van toepassing in de woningbouw?

  De calculatietijdnormen zijn vastgesteld voor projectsituaties in de utiliteitsbouw. Voor de woningbouw gelden andere uitgangspunten die grote invloed hebben op de calculatietijdnormen. Gebruik eventueel de projectsituatie NR (nieuwbouw repeterend) als referentie en pas vervolgens naar eigen inzicht een correctie toe.

 • Waar kan ik terecht met vragen over het inlezen van de calculatietijdnormen in mijn calculatiepakket?

  Hiervoor neemt u contact op met uw softwareleverancier.

 • Geldt er een speciaal tarief voor scholen en leerlingen?

  Ja, vraag naar de voorwaarden bij Ledenservice.

 • Zijn de vermelde calculatietijdnormen in uren weergegeven?

  Ja, de calculatietijdnormen zijn in mensuren weergegeven. Een tijdnorm van 0,40 staat zodoende voor 0,40 uur = 24 minuten werk.

 • Zijn de handelingen van een leidinggevend monteur/uitvoerder opgenomen in de calculatietijdnormen?

  Ja, maar de hoeveelheid tijd die gemoeid is met zogenaamde niet-vaktechnische werkzaamheden is niet zozeer afhankelijk van de montagehandelingen zelf, maar van een aantal andere factoren. Daarom wordt hiervoor een procentuele toeslag gebruikt.
  Een uitgebreide toelichting hierop vindt u in hoofdstuk 2 van het Handboek Calculatie: ‘Uitgangspunten voor de berekeningswijze van de calculatietijdnormen’.

 • Hoe is de onafhankelijkheid van de normen gewaarborgd?

  De verantwoordelijkheid voor de normen rust bij de Commissie Begroten en Calculeren en de twee werkgroepen die hieronder vallen: elektrotechniek en klimaat-sanitair. Deze groepen vallen onder de Bestuurscommissie Techniek en Markt. De calculatietijdnormen die zij opstellen zijn direct toepasbare getallen die geen bijtellingen of andere correcties nodig hebben. De normen zijn bedoeld voor iedereen, dus niet exclusief voor leden. Ook worden de normen volop gebruikt in het installatietechnisch onderwijs. Hierdoor zijn het algemeen geaccepteerde branchenormen geworden.

 • Zijn de calculatietijdnormen ook digitaal beschikbaar?

  Ja, de calculatietijdnormen zijn verkrijgbaar als databestand. Dit bestand is in te lezen in de gangbare branche-softwarepakketten. De tijdnormen zijn ook beschikbaar als digitaal handboek en gekoppeld aan de artikelbestanden van 2BA. In het overzicht met de producten vindt u een beschrijving van deze mogelijkheden.

 • Zijn de gepubliceerde normen wel actueel en nauwkeurig?

  Ja, alle hoofdstukken worden continu geactualiseerd. We meten de tijden die we gebruiken voor de calculatietijdnormen regelmatig opnieuw, waarbij we de nieuwste materialen en gereedschappen gebruiken.

 • Zijn er ook calculatietijdnormen voor stekerbare installaties?

  Ja, bij de elektrotechnische tijdnormen zijn er tijdnormen opgenomen voor stekerbare installaties. U vindt ze in het hoofdstuk Verlichting.

 • Hoe ga ik om met werkzaamheden in ruimtes boven 40°C?

  De calculatiemiddelen van Techniek Nederland hebben geen concrete toeslagfactoren voor werk in een ruimte waar de temperatuur 40° C of hoger is. Zulke hoge temperaturen zullen uw prestaties en productiviteit sterk beïnvloeden. U zal vaker pauzeren en uiteindelijk minder produceren.

  In de Arbowet worden maatregelen beschreven die door de werkgever moeten worden genomen onder dit soort omstandigheden. Op de site van Arbo Portaal vindt u meer informatie.

  In hoofdstuk 2 en 3 van de Handboeken Calculatie staan de uitgangspunten genoemd waarvoor de calculatietijdnormen gelden. Bij afwijkende omstandigheden zult u dus zelf met de opdrachtgever een toeslag of een andere oplossing moeten afspreken.