Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Energietransitie

UV05119-1600x900

Onze standpunten

Overheid, bedrijven en milieubeweging hebben in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over het realiseren van de ambities op het gebied van energie en klimaat. In 2050 wil Nederland 95 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. In 2030 moet dat al 49 procent minder zijn. De technische installatiebranche is daarbij onmisbaar en Techniek Nederland heeft met concrete voorstellen bijgedragen aan het Klimaatakkoord.

Techniek Nederland staat voor ambitieuze én realistische klimaatplannen die haalbaar en betaalbaar zijn. Het is mogelijk om de klimaatdoelen te realiseren zonder de burger met torenhoge kosten op te zadelen of de concurrentiepositie van het bedrijfsleven aan te tasten.

Vrijwel iedere woning die nu wordt opgeleverd is uitstekend geïsoleerd en prima te verwarmen met een warmtepomp. Deze woningen worden niet aangesloten op het aardgasnetwerk. Aardgasvrije nieuwbouw is inmiddels vastgelegd in de wet.

Om bestaande woningen en gebouwen CO2-neutraal te maken, is de hele periode tot 2050 nodig. Alle huidige en toekomstige technische opties moeten worden benut: waterstof, duurzaam gas, hybride warmtepompen, warmtenetten en buitenlands aardgas. Ook de bestaande gasinfrastructuur is nodig; het is niet zo dat alle woningen op korte termijn van het aardgas af gaan.

 • Tempo van de energietransitie

  Techniek Nederland vindt dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over het tempo van de energietransitie en de randvoorwaarden. Hebben installateurs kennis van de plannen in hun regio, dan kunnen ze hun investeringen in kennis en menskracht daarop afstemmen.

 • Aanpak per wijk

  Techniek Nederland vindt het belangrijk dat de energietransitie geleidelijk plaatsvindt. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om ‘meters te maken’. Dat lukt niet als we iedere woning individueel aanpakken. Daarom is Techniek Nederland voorstander van een aanpak per wijk of buurt zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Om de aanpak per wijk succesvol te maken moet er duidelijkheid zijn over de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken ketenpartijen, waaronder gemeenten, netbeheerders, energiebedrijven, installateurs en aannemers. De planning voor het onder handen nemen van de wijken moet vroegtijdig bekend zijn. Zo weten burgers waar zij aan toe zijn en  krijgen bedrijven de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe werkwijzen en technieken. Een gefaseerde aanpak is nodig om de beschikbare capaciteit aan vakmensen zo optimaal mogelijk in te zetten. Techniek Nederland vindt dat de ervaringen die worden opgedaan met het collectief verduurzamen van wijken -de zogenoemde proeftuinen- moeten worden vertaald naar en benut in het beroepsonderwijs.

 • Betaalbaarheid

  Om de verduurzaming voor burgers en mkb betaalbaar te houden, zijn nieuwe financieringsconstructies nodig. Techniek Nederland vindt het met name belangrijk dat er langlopende leningen beschikbaar komen tegen een lage rente en dat de gebouwgebonden financiering wordt ingevoerd. Bij natuurlijke vervangingsmomenten zoals vervanging van de cv-ketel moeten burgers en bedrijven snel beslissen om te voorkomen dat ze in de kou komen te zitten. Daarom vindt Techniek Nederland dat gebouwgebonden financiering snel en eenvoudig beschikbaar moet zijn. Zo wordt de keuze voor duurzame energieopties en energiebesparende maatregelen aantrekkelijker en krijgt de energietransitie meer vaart.

 • Werkgelegenheid

  De installatiebranche biedt de komende jaren werkgelegenheid voor tienduizenden technici met kennis van duurzame technieken. Techniek Nederland vindt dat bedrijfsleven, provincies en gemeenten (meer) moeten samenwerken. Op die manier leveren de regionale en lokale ambities ook regionale en lokale werkgelegenheid op.

 • Inregelen van installaties in gebouwen

  Het inregelen van technische installaties in gebouwen is een relatief eenvoudige maatregel die in korte tijd veel energiebesparing oplevert in woningen en bedrijfspanden. Inregelen is daarnaast een voorwaarde om verwarmingsinstallaties optimaal te laten functioneren. Door de balans tussen cv-ketel en radiatoren optimaal in te stellen, kunnen we de CO2-doelstelling voor 2030 in de gebouwde omgeving al grotendeels realiseren. Techniek Nederland vindt dat inregelen van installaties in gebouwen actief onder de aandacht moet worden gebracht.

 • Samenwerking

  De energietransitie kan alléén succesvol zijn als installateurs, bouwbedrijven, adviseurs en architecten samenwerken. Techniek Nederland vindt dat collegiale, integrale samenwerking en kennisdeling in lokale uitvoeringsplannen centraal moet staan.

 • Infrastructuur

  De groeiende hoeveelheid duurzaam opgewekte energie leidt tot problemen met de energie-infrastructuur. Techniek Nederland pleit ervoor de aanpassing van netwerken gelijke tred te laten houden met de toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. Daarnaast kunnen opslag en slimme netwerken (smart grids) bijdragen aan een versnelde verduurzaming zonder netwerkproblemen.

 • Gebouwgebonden financiering

  Techniek Nederland is een voorstander van een snelle introductie van gebouwgebonden financiering. Bij deze vorm van financiering is de lening voor verduurzaming verbonden aan de woning en niet aan de bewoner. De resterende schuld gaat bij verkoop van een woning over op de nieuwe eigenaar. De aflossing van de lening hangt samen met de maandelijkse energiebesparing en de levensduur van maatregelen.

 • Utiliteitsbouw

  Techniek Nederland vindt dat er een duidelijke norm moet komen voor zowel commercieel als maatschappelijk vastgoed. De norm moet een forse stap zijn naar het realiseren van de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. Wij stellen een norm per sector voor op basis van diverse typen gebouwen en die zoveel mogelijk gebaseerd is op het werkelijk verbruik (kWh/m2). Er moet een goede benchmark voor de norm bij diverse typen utiliteitsgebouwen komen. Op basis hiervan kunnen gebouweigenaren maatregelen nemen om de energieprestaties te verbeteren en kan de overheid de norm handhaven. Voor niet-gebouwgebonden energieverbruik geldt een norm binnen het Activiteitenbesluit binnen de Wet Milieubeheer.

  Meer informatie: Thomas Piessens, t.piessens@technieknederland.nl, telefoon 088 5432 764.