Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Analyse Miljoenennota 2023

binnenhof1600
primary

De experts van Techniek Nederland hebben de Miljoenennota 2023 zorgvuldig bestudeerd. Wat gaan ondernemers in de installatiebranche en in de elektronica-retail merken van de plannen van het kabinet? Waarvoor wordt geld vrijgemaakt en waarop wordt bezuinigd? Een overzicht op het gebied van energie en klimaat, fiscale zaken, infra, onderwijs en arbeidsmarkt, retail en sociale zaken.

 • Energie en Klimaat

  Het kabinet kiest voor meer prikkels om energie te besparen en te verduurzamen. Techniek Nederland is daarover positief, maar benadrukt tegelijkertijd dat er wel oog moet zijn voor een haalbare uitvoering van de verduurzamingsplannen. Essentieel daarbij is een meerjarig handelingsperspectief met duidelijke investeringsplannen. Een voorspelbare en gelijkmatige opdrachtenstroom biedt de beste garanties voor een zo efficiënt mogelijk energietransitie. 

  Prijsplafond energie

  Het is belangrijk dat het kabinet huishoudens wil compenseren voor de snel oplopende energierekeningen. Techniek Nederland heeft wél zorgen over de manier waarop dit gebeurt. In de plannen van het kabinet betalen consumenten (tot aan het plafond) voor gas een prijs die relatief laag ligt, terwijl die voor elektriciteit juist relatief hoog is. Mensen met een warmtepomp kunnen hiervan de dupe worden. Het kan straks namelijk goedkoper zijn om de warmtepomp uit te schakelen en alleen op gas te stoken. Dit kan de gewenste versnelling van de energietransitie in gevaar brengen.

  Uitbreiding Nationaal Isolatieprogramma

  In 2023 en 2024 komt er 300 miljoen euro extra beschikbaar voor versneld isoleren van woningen. Techniek Nederland is hierover positief. Goede isolatie levert een forse energiesparing op. Een duurzame installatie rendeert bovendien beter en levert meer comfort op in een redelijk tot goed geïsoleerd huis. 

  Klimaatfonds

  In 2023 komt er geld beschikbaar voor uitbreiding van waterstofprojecten voor de industrie (145 miljoen euro), de uitrol van windparken op de Noordzee (180 miljoen euro), stimuleren van warmtenetten (200 miljoen euro) en energiebesparende maatregelen.

  Verduurzaming bedrijfsleven

  Het kabinet komt met diverse maatregelen om de verduurzaming van bedrijven en de energie-intensieve industrie te versnellen:

  • Aanscherpen van de CO2-heffing.
  • Invoeren van een CO2-minimumprijs.
  • Aanpassen van de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
  • Meer bedrijven moeten vanaf 2023 voldoen aan de energiebesparingsplicht. Het gaat daarbij vooral om grote energiegebruikers, die voorheen uitsluitend onder de EU-ETS plicht vielen.

 • Fiscale zaken

  Vennootschapsbelasting

    2022 2023
  Grens lage tarief € 395.000 € 200.000
  Lage tarief 15% 19%
  Hoge tarief (boven grens) 25% 25,8%

  .

  Dit betekent een lastenverhoging voor de ondernemers.

  Inkomstenbelasting

  Het tarief tot € 73.071 omlaag van 37,07% naar 36,93%. De lastenverlichting bedraagt maximaal 102 euro per jaar.

  Arbeidskorting

  Deze gaat omhoog. Het percentage is afhankelijk van inkomen en leeftijd. De lastenverlichting bedraagt maximaal 500 euro per jaar.

  Zelfstandigenaftrek

  jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027
  Zelfst.aftrek € 6.310 € 5.030 € 3.750 € 2.470 € 1.200 € 900

  Dit betekent een lastenverhoging voor de ondernemers.

  Oudedagsreserve

  Opbouw van de oudedagsreserve is niet meer mogelijk per 1 januari 2023. Wel blijft de mogelijkheid om de oudedagsverplichting (ODV, fiscale waarde van de pensioenverplichting in eigen beheer ) met terugwerkende kracht tot 1 april 2017 om te zetten in een lijfrente.

  Box 2

  Vanaf 2024 komen er twee schijven box 2 (Inkomen uit aanmerkelijk belang, dividend of winst uit aandelen):

  Vanaf 2024 Tot 2024
    Tarief Tarief
  Tot € 67.000 24,5% 26,9%
  Boven € 67.000 31%

  Per 2023 wordt de doelmatigheidsmarge afgeschaft. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband. Een groter deel van het inkomen van DGA’s wordt als loon belast. Dit betekent een hogere belastingdruk voor DGA’s.

  Vervoer

  Bpm

  De vrijstelling bpm voor bestelauto’s (op benzine, diesel of gas) verdwijnt per 2025.

  Mrb

  De motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s (op benzine, diesel of gas) gaat in 2025 met 15% omhoog. In 2026 gaat de belasting nog eens 6,96% omhoog. Dit betekent een lastenverzwaring voor de ondernemer. Er zijn nog te weinig geschikte zero-emissie bestelauto’s beschikbaar. 

  Accijnstarief

  Brandstof Per 1 april 2022 2023 zonder demping Per 1-1-2023 Per 1-7-2023
  Benzine € 0,651             € 0,876 € 0,651 € 0,789
  Diesel € 0,417             € 0,572 € 0,417 € 0,516
  LPG € 0,154 € 0,207 € 0,154 € 0,186

  De verlaging per 1 april 2022 wordt verlengd tot juli 2023. Daarna volgt weer een gedeeltelijke verhoging.

  Loonkosten werkgevers

  Lagere premie arbeidsongeschiktheidsfonds (premie AoF) voor kleine werkgevers.

  Verruiming Werkkostenregeling (WKR)
  De vrije ruimte tot een loonsom van 400.000 euro gaat omhoog van 1,7% naar 1,92%. Dit is een verruiming van 880 euro.

  Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek
  Het MIA-budget gaat met 50 miljoen euro omhoog, het budget voor de EIA met 100 miljoen euro.
  Dit betekent een verruiming van de investeringsruimte ondernemers.

  Btw op zonnepanelen

  Vanaf 2023 0%-btw op plaatsen van zonnepanelen op woningen en bijgebouwen zoals een schuur. Dit betekent geen btw-teruggave voor particulieren bij de Belastingdienst.
  De maatregel is positief, maar had wat betreft Techniek Nederland ook moeten gelden voor alternatieven en voor plaatsing op maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en sportgebouwen.

  Schenkingsvrijstelling woningen

  Schenkingsvrijstelling van € 106.671 gaat per 2023 naar € 28.947. Per 2024 verdwijnt de vrijstelling.

  Overdrachtsbelasting woningen

  Tarief gaat voor beleggers (niet-bewoners) van 8% naar 10,4% per januari 2023. Het verlaagde tarief van 2% voor kopers tot 35 jaar en de startersvrijstelling blijven ongewijzigd.

 • Infra

  Meer budget

  Techniek Nederland is blij dat het kabinet veel geld vrijmaakt voor de infrasector.

  • Voor beheer, onderhoud, vervanging en renovatie van de Rijksinfrastructuur maakt het kabinet in 2023 390 miljoen euro extra vrij. Dat is belangrijk want veel bruggen, sluizen en wegen zijn aan het einde van de levensduur en moeten aangepakt worden om de veiligheid en bereikbaarheid te blijven garanderen.
  • Het kabinet stelt in 2026 1,1 miljard beschikbaar voor medeoverheden. Het is belangrijk om deze middelen te bestemmen voor (ondergrondse) infrastructuur. Er is in veel gemeenten en provincies namelijk sprake van een enorme vervangings- en renovatie-opgave.
  • Voor de komende tien jaar komt er in totaal 7,5 miljard euro beschikbaar in het Mobiliteitsfonds. Doel hiervan is zorgen voor een goede ontsluiting van nieuwe woningen in  grootschalige woningbouwgebieden.

  Stikstof

  Voor technisch dienstverleners in de infra is het belangrijk dat op korte termijn een uitweg wordt gevonden uit de stikstofcrisis zodat projecten weer van start kunnen gaan. Het kabinet maakt in de Rijksbegroting een transitiefonds van 24,3 miljard euro beschikbaar om tot en met 2035 op regionale schaal de problemen met stikstof, water en klimaat op te lossen. Dit was al aangekondigd in het coalitieakkoord. Uiterlijk in juli 2023 moeten provincies aangeven welke maatregelen zij willen nemen.

  Positief is dat het grootschalige Transitiefonds Stikstof van start gaat. Hierop vooruitlopend heeft het kabinet in deze begroting al 500 miljoen extra ter beschikking gesteld aan provincies om versneld stikstofuitstoot terug te dringen en 250 miljoen om PAS-melders tegemoet te komen. Techniek Nederland hoopt dat het advies dat Johan Remkes binnenkort aan het kabinet aanbiedt zal leiden tot meer ruimte voor nieuwe infra-projecten.

 • Onderwijs

  Subsidieregeling praktijkleren

  Techniek Nederland is blij met de voortzetting van de subsidieregeling praktijkleren. Wel pleiten wij voor een structurele regeling in plaats van een jaarlijkse verlenging. Vanaf 2023 is naar verwachting nog maar maximaal 2.300 euro per leerplaats beschikbaar voor leerbedrijven die een bbl-student begeleiden. De afgelopen jaren ontvingen leerbedrijven nog 2.700 euro per leerplaats. Techniek Nederland zet zich in om deze versobering op te kunnen vangen, desnoods via een andere subsidiepot.

  Loopbaanoriëntatie

  Er komt extra budget voor loopbaanoriëntatie. We hopen dat daarmee ook extra aandacht komt voor het aantrekkelijke carrièreperspectief in de technieksector.

  BBL-opleidingen

  Het kabinet gaat het van aanbod van BBL-opleidingen voor zij-instromers stimuleren, met speciale aandacht voor de technieksector.

  Leer- en ontwikkelcultuur

  De leer- en ontwikkelcultuur op de werkvloer wordt versterkt. Daarom komen er leerrechten voor praktisch geschoolden en krijgt de STAP-regeling een aanvullende 500 miljoen euro (over vier jaar) specifiek voor mensen met maximaal een MBO-4 diploma.

  Leven lang ontwikkelen

  Het kabinet gaat zich inzetten voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en wil de aansluiting verbeteren tussen initieel onderwijs en arbeidsmarkt. Het kabinet onderzoekt daarnaast onorthodoxe maatregelen om personeelstekorten terug te dringen. Techniek Nederland denkt hierover mee en wil samen met de overheid investeren in aantrekkelijk techniekonderwijs.

 • Retail

  Verhoging minimumloon

  Het kabinet wil het wettelijk minimumloon op 1 januari 2023 met ruim 10% verhogen. Techniek Nederland vindt dit geen goed idee. Veel elektronica-retailers zijn nog aan het herstellen van de coronacrisis. Voor hen kan deze verhoging van het minimumloon de genadeklap betekenen. Techniek Nederland is teleurgesteld over het uitblijven van compenserende maatregelen die het kabinet in het vooruitzicht stelde. Wij blijven samen met andere branches aandringen op compensatie. 

  Prijsplafond op de energierekening

  Het kabinet komt met een prijsplafond op de energierekening. Dit prijsplafond geldt voor de eerste 1200 m³ voor gas en 2400 KWh voor elektra voor huishoudens én voor ondernemers. Daarboven wordt de marktprijs berekend. Techniek Nederland zet zich ervoor in dat dit prijsplafond per energieaansluiting gaat gelden. Dat betekent dus dat ondernemers met meerdere filialen per filiaal een korting op de energierekening krijgen.

  Impulsaanpak winkelgebieden

  Het kabinet investeert 100 miljoen euro in winkelgebieden. Deze  ‘Impulsaanpak winkelgebieden’ is verspreid over meerdere jaren. De eerste  22 miljoen euro is toegekend, maar de resterende 78 miljoen euro nog niet. Wat betreft Techniek Nederland zou dit geld sneller besteed moeten worden.

  Tijdspad invoering Zero Emissie Zones (ZES)

  Ondanks de achterlopende oplaadcapaciteit en beschikbaarheid van emissievrije voertuigen houdt het kabinet vast aan het tijdspad voor invoering van de Zero Emissie Zones voor bestel- en vrachtauto’s. Techniek Nederland blijft zich inzetten voor betaalbaarheid en beschikbaarheid van elektrische bestelauto’s.

  Bpm

  De vrijstelling bpm voor bestelauto’s (op benzine, diesel of gas) verdwijnt per 2025.

  Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

  Per 2023 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal 19 naar 21 eurocent per kilometer.

  Verhoging overdrachtsbelasting

  Ondernemers gaan vanaf 1 januari 10,4% overdrachtsbelasting betalen bij aankoop van bijvoorbeeld een bedrijfspand. Hoewel de maatregel bedoeld is om starters en doorstromers meer ruimte te bieden  pakt het dus ook nadelig uit voor aankopen van bedrijfspanden.

  Verhoging lage Vpb-tarief

  De winstbelasting gaat verder omhoog en de schijf van het lage Vpb-tarief gaat omlaag.

    2022 2023
  Grens lage tarief € 395.000 € 200.000
  Lage tarief 15% 19%
  Hoge tarief (boven grens) 25% 25,8%

  Box 2

  Vanaf 2024 komen er twee schijven box 2 (Inkomen uit aanmerkelijk belang, dividend of winst uit aandelen):

  Vanaf 2024 Tot 2024
    Tarief Tarief
  Tot € 67.000 24,5% 26,9%
  Boven € 67.000 31%

  In 2023 wordt de doelmatigheidsmarge afgeschaft. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband. Dat betekent dat een groter deel van het inkomen van DGA’s als loon wordt belast.

  Afbouw zelfstandigenaftrek

  jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027
  Zelfstandigenaftrek € 6.310 € 5.030 € 3.750 € 2.470 € 1.200 € 900

  De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd zonder dat er iets voor in de plaats komt. Dit terwijl juist zelfstandige ondernemers voor eigen rekening en risico ondernemen. Dit heeft direct effect op hun financiële ruimte om te investeren, reserveren en consumeren.

  Verhoging van de werkkostenregeling

  De vrije ruimte over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom gaat omhoog van 1,7% naar 1,92%. Techniek Nederland vindt het verhogen van de vrije ruimte positief. Teleurstellend vinden wij dat de grens van de loonkostensom niet wordt geïndexeerd.

  Wet toekomst pensioenen

  Er komen vanaf 2023 nieuwe regels voor het werknemerspensioen. Bij de pensioenopbouw staat de beschikbare premie voortaan centraal. Werknemers krijgen straks meer zicht op hun pensioenopbouw via een individuele pensioenpot en krijgen daarvoor een vaste en leeftijdsonafhankelijke premie. Er komen meer keuzemogelijkheden voor de werknemer. De nieuwe wet moet de pensioenregelingen transparant en toekomstbestendig maken en de regelingen ook beter laten aansluiten op de hedendaagse arbeidsmarkt. Techniek Nederland is voorstander van het nieuwe stelsel en zal de besluiten hierover intensief volgen binnen het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en het Pensioenfonds Detailhandel.

  Sociale premies 2023

  De premies sociale zekerheid blijven gelijk voor het jaar 2023. Dit grondslag voor premieheffing gaat wél flink omhoog waardoor de werkgeverslasten per saldo toenemen. Vooral de gelijkblijvende WW-premie is opmerkelijk bij een fors dalende werkloosheid. Techniek Nederland vindt dat de grondslag voor premieheffing omlaag moet. Wij blijven ons inzetten voor lagere premies die lastendekkend worden vastgesteld.

  Subsidieregeling praktijkleren

  Techniek Nederland is blij met de voortzetting van de subsidieregeling praktijkleren. Wel pleiten wij voor een structurele regeling in plaats van een jaarlijkse verlenging. Vanaf 2023 is naar verwachting nog maar maximaal 2.300 euro per leerplaats beschikbaar voor leerbedrijven die een bbl-student begeleiden. De afgelopen jaren ontvingen leerbedrijven nog 2.700 euro per leerplaats. Techniek Nederland zet zich in om deze versobering op te kunnen vangen, desnoods via een andere subsidiepot.

 • Sociale zaken

  Verhoging minimumloon

  Het kabinet wil het wettelijk minimumloon op 1 januari 2023 met ruim 10% verhogen. Techniek Nederland vindt dit geen goed idee. Veel elektronica-retailers zijn nog aan het herstellen van de coronacrisis. Voor hen kan deze verhoging van het minimumloon de genadeklap betekenen. Techniek Nederland is teleurgesteld over het uitblijven van compenserende maatregelen, die het kabinet in het vooruitzicht stelde. Wij blijven samen met andere branches aandringen op compensatie. 

  Wet toekomst pensioenen

  Er komen vanaf 2023 nieuwe regels voor het werknemerspensioen. Bij de pensioenopbouw staat de beschikbare premie voortaan centraal. Werknemers krijgen straks meer zicht op hun pensioenopbouw via een individuele pensioenpot en krijgen daarvoor een vaste en leeftijdsonafhankelijke premie. Er komen meer keuzemogelijkheden voor de werknemer. De nieuwe wet moet de pensioenregelingen transparant en toekomstbestendig maken en de regelingen ook beter laten aansluiten op de hedendaagse arbeidsmarkt. Techniek Nederland is voorstander van het nieuwe stelsel en zal de besluiten hierover intensief volgen binnen het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en het Pensioenfonds Detailhandel.

  Verhogen vrijgestelde reiskostenvergoeding

  Voorgesteld wordt om de vrijgestelde reiskostenvergoeding in 2 trappen te verhogen tot uiteindelijk 22 cent per kilometer in 2024. Per 1 januari 2023 stijgt de vrijgestelde reiskostenvergoeding van 19 cent naar 21 cent per kilometer woon-werkverkeer en voor zakelijke ritten.

  Deze wijziging was al eerder aangekondigd en wordt vanwege de hoge brandstofprijzen eerder dan gepland ingevoerd. Gelet op de stijgende brandstofprijzen is het de vraag of deze vergoeding op een niveau wordt vastgesteld dat realistisch is in de huidige markt.    

  Verhogen van de werkkostenregeling

  De vrije ruimte over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom gaat omhoog van 1,7% naar 1,92%. Techniek Nederland vindt het verhogen van de vrije ruimte positief. Teleurstellend vinden wij dat de grens van de loonkostensom niet wordt geïndexeerd.

  Sociale premies 2023

  De premies sociale zekerheid blijven gelijk voor het jaar 2023. Dit grondslag voor premieheffing gaat wél flink omhoog waardoor de werkgeverslasten per saldo toenemen. Vooral de gelijkblijvende WW-premie is opmerkelijk bij een fors dalende werkloosheid. Techniek Nederland vindt dat de grondslag voor premieheffing omlaag moet. Wij blijven ons inzetten voor lagere premies die lastendekkend worden vastgesteld.