Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

quaternary

NTA 8220: norm voor beoordeling brandveiligheid elektrisch materieel

Een elektrische installatie is vaak nog de oorzaak van een brand. Periodieke controle kan dit helpen voorkomen. De NTA 8220 is een nieuwe controlemethodiek speciaal voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gedefinieerd in deze NTA als elektrisch materieel). De NTA 8220 beschrijft hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competenties daarbij nodig zijn.

NTA 8220 is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Techniek Nederland, iKeur en het Verbond van Verzekeraars. De controlemethodiek is onder het beheer van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) vastgelegd in Nederlands Technische afspraken (NTA). De norm is in januari 2018 door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) gepubliceerd en is hier te bestellen. Kijk voor meer informatie op de website van NEN.

Met de NTA 8220 beschikt de installatiebranche over een breed gedragen controlemethodiek om brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen. Door een methodiek te gebruiken die specifiek voor dit doel ontwikkeld is, zal naar verwachting het brandrisico van een elektrische installaties beter worden beheerst. Ook wordt onduidelijkheid weggenomen over welke type controle je moet toepassen.   

Mogelijke eis vanuit brandverzekering

De NTA 8220 is geen wettelijke verplichting, maar verzekeraars kunnen de toepassing van de controlemethodiek eisen in een overeenkomst. Bijvoorbeeld in de polisvoorwaarden van een brandverzekering. Waar vroeger vraag was naar bijvoorbeeld een NEN 3140-inspectie vanuit een brandverzekering, kan dit nu gaan verschuiven naar een NTA 8220-inspectie of wellicht beide inspecties (waarbij de NTA 8220 een aanvulling is op de NEN 3140).

Certificeringsregeling NTA 8220

SCIOS heeft een certificeringsregeling (scope 10) opgezet voor inspectiebedrijven. Deze stelt kwalificatie-eisen aan bedrijven die controles uitvoeren volgens de NTA 8220-methodiek. Ook is de benodigde kennis van de medewerkers van de gecertificeerde bedrijven getoetst en gewaarborgd. De certificeringsregeling is niet wettelijk verplicht, maar kan wel in een overeenkomst worden geëist, bijvoorbeeld door verzekeraars in hun polisvoorwaarden. Kijk voor meer informatie over de certificeringsregeling op de website van SCIOS.

Geen vervanging van de NEN 3140

De NTA 8220 is geen vervanging van de NEN 3140, maar specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie. Het signaleren van andere risico’s door de elektrische installatie (zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit) zijn geen onderdeel van deze controlemethodiek. Met de NTA 8220 brandveiligheid beoordeling heeft u dus een aanvullende dienst, die u kunt aanbieden aan uw klanten.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie onderstaande FAQ.

 • Wat is NTA 8220?

  De NTA 8220 is een beoordelingsmethodiek op brandrisico’s van elektrisch materieel. De beoordelingsmethodiek is gezamenlijk onder het beheer van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) door de verzekerings- en inspectiebranche vastgelegd in Nederlands Technische afspraken (NTA). De beoordeling is gericht op het signaleren van brandrisico’s met een elektrische oorzaak. In de NTA staat omschreven wat visueel moet worden beoordeeld en welke metingen verricht moeten worden. Het signaleren van andere risico’s, zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit zijn geen onderdeel van deze beoordelingsmethode. De NTA 8220 is geen wettelijke verplichting maar kan een privaatrechtelijke eis zijn. Vaak maakt preventie deel uit van de verzekeringsovereenkomst en wordt in deze preventie bepaald dat de elektrisch materieel periodiek moet worden beoordeeld.

  Meer informatie over de inhoud van de NTA 8220 is te vinden op www.nen.nl.    

 • Waarom een NTA 8220 beoordelingsmethode?

  Tot nu toe was er geen breed gedragen beoordelingsmethodiek beschikbaar specifiek gericht op het beoordelen van brandrisico met elektrische oorzaak. In de praktijk werd vaak een NEN 3140-inspectie uitgevoerd, in de hoop hiermee ook het brandrisico te beheersen. Door de beoordelingsmethodiek van NTA 8220 te gebruiken, die specifiek voor dit doel is ontwikkeld, en de inspectiescope te verbreden (naar elektrisch materieel), alsmede te beoordelen op basis van risicoanalyse, zal naar verwachting het brandrisico met een elektrische oorzaak beter worden beheerst. Met als doel een kleinere kans op brand door elektrische materieel. 

 • Waarom moet een eigenaar van een installatie een inspectie op brandrisico laten uitvoeren?

  De Nederlandse wetgeving verplicht een installatie-eigenaar niet om een dergelijke inspectie te laten uitvoeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht, bijvoorbeeld door een verzekeringsmaatschappij. Bovendien kan een installatie-eigenaar, die periodiek een inspectie laat uitvoeren, aantonen dat hij voldoet aan zijn verplichting de elektrische installatie veilig te bedrijven (zorgplicht). In geval van een ongeval kan dit belangrijk zijn. Een ander voordeel is dat de bedrijfszekerheid toeneemt en mogelijke schade wordt voorkomen.

 • Wat is het verschil tussen NEN 3140 en NTA 8220?

  NEN 3140 gaat over veiligheid en omvat bepalingen voor het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen bij de arbeid, het onderhoud, de inspectie, het beheer en het werken aan of nabij elektrische installaties. De NTA 8220 gaat over brandrisico’s met een elektrische oorzaak. Beide kennen geen wettelijke verplichting, maar kunnen wel een privaatrechtelijke eis zijn. De beoordelingswerkzaamheden volgens de NEN 3140 zijn niet gelijk aan de beoordelingswerkzaamheden volgens de NTA8220. Maar zij hebben wel een zekere overlap en kunnen relatief eenvoudig tegelijk worden uitgevoerd.

  Meer informatie over de inhoud van de NEN 3140 en NTA 8220 is te vinden op www.nen.nl.

 • Wanneer wordt er door verzekeraars nog naar een NEN 3140 inspectie gevraagd?

  De NEN 3140 is geen beoordelingsnorm voor brandrisico’s met een elektrische oorzaak, maar een norm voor het beheren van elektrische installaties gericht op arbeidsveiligheid. Vooral voor (grotere) bedrijven die hun organisatie hier naar hebben ingericht, blijft de NEN 3140 een belangrijk instrument (ook voor verzekeraars). De NTA 8220 kan in die gevallen een uitstekende aanvulling zijn voor een nog beter beheer van de (brand)risico’s van het bedrijf.

 • Passen alle verzekeringsmaatschappijen nu hun polisvoorwaarden aan?

  Verzekeringsmaatschappijen maken zelfstandig polisvoorwaarden en het beleid is dus per verzekeringsmaatschappij verschillend. Wel is in de markt een grote behoefte aan duidelijkheid, die met de introductie van de NTA 8220 ontstaan is. De verwachting is dat daarom veel verzekeraars in hun nieuwe polisvoorwaarden deze norm als uitgangspunt gaan gebruiken voor de voorwaarden op dit vlak. Oude polisvoorwaarden zullen nog een tijd in omloop zijn. De verzekeringsnemer kan natuurlijk altijd vragen of de NTA 8220-beoordeling (in plaats van een oude regeling) toegepast mag worden. Hiervoor zal een schriftelijke verklaring van de verzekeraar nodig zijn.

 • Wordt er een certificaat uitgegeven na een beoordeling volgens NTA 8220?

  Nee. Na de beoordeling wordt een rapport opgesteld met hierin de bevindingen. Dit rapport wordt overhandigd aan de opdrachtgever. Het rapport geeft een handelingsperspectief voor de opdrachtgever en een termijn om eventuele tekortkomingen te verhelpen. De minimale eisen waaraan dit rapport moet voldoen zijn vastgelegd in de NTA 8220.

 • Waar moet de rapportage van de inspectie aan voldoen?

  In de NTA 8220 staat beschreven wat er minimaal in het rapport opgenomen moet zijn. Uitgangspunt is dat de opdrachtgever een goed beeld krijgt van wat verbeterd moet worden en met welke urgentie. Het rapport geeft in beginsel geen oplossing, maar een constatering.  Afhankelijk van het type gebrek herstelt de opdrachtgever het mankement zelf of laat een installateur de herstelwerkzaamheden uitvoeren.

 • Wie mag een NTA 8220-controle uitvoeren?

  Om een NTA 8220-controle uit te kunnen voeren is kennis nodig op het gebied van risicoanalyse gericht op elektrische materieel en de brandtheorie. De NTA 8220 geeft een richting naar deze kennis, maar is geen handboek. Wettelijk gezien mag ieder vakbekwaam persoon deze controle uitvoeren. Privaatrechtelijk kunnen er wel eisen gesteld worden aan de persoon of het bedrijf. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld in hun verzekeringsvoorwaarden aanvullende eisen stellen. Bijvoorbeeld dat het bedrijf gecertificeerd moet zijn door SCIOS (scope10) of lid moet zijn van Techniek Nederland. Het is dus belangrijk dat de opdrachtgever op de hoogte is van zijn verzekeringsvoorwaarden en deze deelt met de inspecteur.

 • Waar moeten mijn inspecteurs aan voldoen?

  Om een NTA 8220-controle uit te kunnen voeren is kennis nodig op het gebied van risicoanalyse gericht op elektrische materieel en de brandtheorie. De NTA 8220 geeft een richting naar deze kennis, maar is geen handboek. Wettelijk mag ieder vakbekwaam persoon deze controle uitvoeren. Privaatrechtelijk kunnen er wel eisen gesteld worden aan de persoon of het bedrijf. Belangrijk is te weten dat de werkmethode van de NTA 8220 wezenlijk anders is dan de controle volgens de NEN 3140. De NTA is een werkmethode op basis van een risico-analysemodel waarbij metingen mede bepalend zijn. Hierdoor heeft de inspecteur andere kernkwaliteiten nodig in vergelijking met het werkterrein van de NEN 3140. De SCIOS certificatieregeling vereist dat de inspecteur in het bezit is van het door SCIOS erkende diploma scope 8 en 10 en een praktijkaudit ondergaat.

 • Heb ik andere meetmiddelen nodig dan bij een NEN 3140-inspectie?

  In principe kunnen de benodigde metingen worden verricht met de apparatuur die ook bij de NEN 3140-inspectie worden gebruikt. Wel is een thermografische camera naast die meetinstrumenten nodig (geen verplichting bij de NEN 3140-inspectie, maar wordt wel veel gebruikt).

 • Wat is SCIOS scope 10?

  De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een certificatieregeling ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Met het SCIOS-certificaat maakt het bedrijf aantoonbaar dat het voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de regeling. De regeling ’scope 10’ omvat dat de beoordeling van het elektrisch materieel uitgevoerd moet worden volgens de NTA 8220 norm en dat er opleidingseisen worden gesteld aan de persoon die de beoordeling uitvoert. Dit is geen wettelijke verplichting, maar het kan wel een privaatrechtelijke eis zijn.

  Meer informatie over deze certificatieregeling is te vinden op www.scios.nl.

 • Wordt er een verklaring afgegeven door een SCIOS scope 10 gecertificeerd bedrijf?

  Ja, een SCIOS gecertificeerd bedrijf verklaart de inspectiewerkzaamheden conform scope 10 en het inspectieplan te hebben uitgevoerd en geeft aan of er opmerkingen zijn. Die opmerkingen zijn in detail opgenomen in het inspectierapport. De eisen die aan de inspectiewerkzaamheden en de rapportage worden gesteld, zijn in de SCIOS-certificatieregeling opgenomen.

 • Ik ben nu gekwalificeerd voor de VIER-inspectie. Is dit hetzelfde?

  Nee, dit is niet hetzelfde. De NTA 8220 was er nog niet bij de totstandkoming van de VIER-methode. De VIER-methode heeft wel dezelfde strekking, maar de methode is met de NTA 8220 verder ontwikkeld tot een compleet beoordelingssysteem. Een extra onderdeel is bijvoorbeeld de thermografische beoordeling.

 • Is er een overgangsregeling voor de VIER-inspectie?

  De erkende VIER-inspecteur kan NTA 8220-inspecties doen, maar voor een SCIOS-certificatie zal het bedrijf aan de scope 10-kwaliteitseisen moeten voldoen. Medewerkers moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn conform de binnen scope 10 gestelde kennis- en bekwaamheidseisen. Er zal binnen de SCIOS-certificeringsregeling een tijdelijke overgangsmaatregel van kracht worden waarin tijdelijk medewerkers met een VIER-erkenning beoordelingen kunnen uitvoeren binnen de scope 10-regeling.

  Meer informatie over deze overgangsmaatregel is te vinden op www.scios.nl.

 • Waar kunnen mijn inspecteurs een opleiding volgen?

  De Etalage van Wij Techniek geeft een overzicht van alle opleidingen, cursussen en trainingen die voor de installatiebedrijven interessant kunnen zijn.
  De opleidingsinstituten die opleidingen verzorgen voor de SCIOS scopes 8 en 10 staan vermeld op de website van SCIOS. Het examen kan worden afgelegd bij door SCIOS erkende examenbureaus.