Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden uit de installatiebranche richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onze leden uit de elektrotechnische detailhandel zijn detailhandels-, reparatie- en refurbishedbedrijven.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. 

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Wkb: veelgestelde vragen

Hero-beeld-wet-kwaliteitsborging1600

Op deze pagina vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). De vragen zijn ingedeeld in vier categorien:

 1. Over de Wkb
 2. Over de gevolgen voor installateurs
 3. Over kwaliteitsborgers en instrumenten
 4. Over het consumentendossier

1. Over de Wkb

 • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  Burgerlijk Wetboek

  1. Verruiming aansprakelijkheid aannemer;
   de aannemer is na de oplevering ook aansprakelijk voor gebreken aan het werk die bij de oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze niet aan de aannemer zijn toe te rekenen
  2. Verruiming waarschuwingsplicht
   de aannemer moet schriftelijk en voldoende duidelijk de opdrachtgever waarschuwen voor eventuele gebreken en de gevolgen
  3. Opleverdossier;
   bij de melding dat het werk gereed is om te worden opgeleverd moet de aannemer een ‘opleverdossier’ aan de opdrachtgever verstrekken

   Stelsel kwaliteitsborging (Woningwet)

  4. Private kwaliteitsborger;
   Voor dat het werk in gebruik wordt genomen is een goedkeuring van een kwaliteitsborger vereist. Kwaliteitsborgers zullen daarom het werk van de aannemer, maar ook het werk van onderaannemers en toeleveranciers toetsen gedurende de uitvoering.

 • Wat verandert de Wkb aan de aansprakelijkheid?

  De aansprakelijkheid van de aannemer verandert. De aannemer is ook na de oplevering aansprakelijk voor gebreken aan het werk die bij de oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

 • Voor welke projecten geldt een vergunningsplicht?

  Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heb je geen omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

  Vergunningsvrije werken zijn onder meer:

  • Gewoon onderhoud van een bouwwerk, voor zover detaillering, profilering en vormgeving van dat bouwwerk niet wijzigen.
  • Een verandering van een bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
   1. geen verandering van de draagconstructie,
   2. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,
   3. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte,
   4. geen uitbreiding van het bouwvolume.

  Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat is gevolgklasse 1?

  In Artikel 2.17 van het Bouwbesluit 2012 wordt beschreven welke bouwwerken onder het stelsel van kwaliteitsborging vallen:

  1. Categorieën bouwwerken als bedoeld in artikel 7ab, eerste lid, van de Woningwet zijn te bouwen bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 als bedoeld in het tweede lid en die geen bouwwerk zijn als bedoeld in artikel 2.27.
  2. Een te bouwen bouwwerk valt onder gevolgklasse 1 als:
   1. het bouwwerk geen rijksmonument, voorbeschermd rijksmonument, provinciaal monument, voorbeschermd provinciaal monument, gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk monument is;
   2. het bouwwerk alleen ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld in het derde lid;
   3. voor het in gebruik nemen of gebruiken van het bouwwerk geen gebruiksmelding als bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, is vereist;
   4. bij het bouwen van het bouwwerk geen gelijkwaardige maatregel wordt toegepast in verband met een in dit besluit uit het oogpunt van constructieve veiligheid of brandveiligheid gestelde regel;
   5. toepassing is gegeven aan NEN 6060 of NEN 6079 bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment;
   6. het bouwwerk behoort tot een geval waarin een milieubelastende activiteit niet vergunningplichtig is op grond van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
  3. De gebruiksfunctie, bedoeld in het tweede lid, onder b, is:
   1. een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een woonfunctie voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan;
   2. een woonfunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk een drijvend bouwwerk betreft;
   3. een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiesfunctie;
   4. een industriefunctie en nevengebruiksfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk uit niet meer dan twee bouwlagen bestaat;
   5. een nevengebruiksfunctie van een andere gebruiksfunctie dan die genoemd in dit lid, voor zover gelegen in een bijbehorend bouwwerk van niet meer dan twee bouwlagen;
   6. een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde voor een infrastructurele voorziening bestemd voor langzaam verkeer, voor zover niet gelegen over een rijks- of provinciale weg en met een te overbruggen afstand van niet meer dan 20 meter; of
   7. een ander bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dat niet hoger is dan 20 meter, met uitzondering van een infrastructurele voorzieningen bestemd voor verkeer anders dan bedoeld onder f en bouwwerken met een waterkerende functie.

   

 • Waar gaat de Wet kwaliteitsborging (Wkb) over?

  De Wet Kwaliteitsborging is tot stand gekomen om de kwaliteit van het bouwen te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken. De wetgever wil deze doelen bereiken door het stelsel van kwaliteitsborging in de Woningwet en de aansprakelijkheid van de aannemer in het Burgerlijk Wetboek aan te passen.

 • Wanneer treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking?

  De wet wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 1 januari 2024.

 • Wat verandert er in de waarschuwingsplicht?

  De aannemer moet de opdrachtgever schriftelijk en in begrijpelijke taal waarschuwen voor fouten of onduidelijkheden in de opdracht. Ook moet hij wijzen op de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het bouwwerk. De aannemer is alleen aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de waarschuwingsplicht. Niet voor de fouten van derden.

 • Wat wordt verstaan onder ‘kwaliteit’?

  Het gaat om de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van het bouwwerk en de installaties. Die moet zodanig zijn dat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit en aan de contractuele eisen voldoet. Bij het Bouwbesluit gaat het hier specifiek om de eisen in de hoofdstukken 2 tot en met 6. Dat zijn de publiekrechtelijke eisen waar de kwaliteitsborger op toeziet. Daarnaast kunnen er aanvullende eisen gesteld worden, zoals voor goed en deugdelijk werk of bepaalde contractuele afspraken. Dat is het privaatrechtelijke deel. 

2. Over de gevolgen voor installateurs

 • Geldt de Wkb na inwerkingtreding ook voor lopende projecten?

  Voor de meeste wijzigingen is overgangsrecht geregeld. Dat betekent dat die wijzigingen alleen gelden voor overeenkomsten gesloten na 1 januari 2024. Ten aanzien van de waarschuwingsplicht geldt geen overgangsrecht. Dat betekent dat ook in lopende projecten vanaf 1 januari 2024 schriftelijk en ondubbelzinnig gewaarschuwd moeten worden waarbij ook de gevolgen hiervan moeten worden vermeld.

  Ten aanzien van het opleverdossier is vooralsnog geen overgangsrecht geregeld. Deze wordt zo'n 6 maanden na inwerkingtreding verwacht.

 • Wkb geldt toch alleen voor gebouwen, niet voor installaties?

  De Wkb is van toepassing op aanneming van bouwwerken, dus op het geheel van bouwkundige èn installatietechnische ingrepen.

 • Ik ben als installateur de aannemer van een opdrachtgever. Is de Wkb ook op mij van toepassing?

  Je bent volgens de Wkb als installateur een aannemer met alle verplichtingen die ook een bouwaannemer heeft. Je zult dus moeten voldoen aan de eisen die de Wkb stelt.

 • Ik ben onderaannemer. Is de Wkb ook op mij van toepassing?

  Voor de wet is een onderaannemer ook een aannemer van werk, dus de Wkb geldt ook voor installateurs die als onderaannemer betrokken zijn en werkzaamheden uitvoeren in het kader van aanneming van bouwwerken.

 • Ik ben zzp’er. Is de Wkb ook op mij van toepassing?

  Het gaat om de werkzaamheden die je uitvoert, niet in welke hoedanigheid je dat doet. Dus in het geval van aanneming van bouwwerken is de Wkb van toepassing.

 • Bij welke bouwwerken krijg ik er mee te maken?

  Voor bouwwerken in Gevolgklasse 1 is toetsing en toezicht door een kwaliteitsborger vereist én een dossier voor het bevoegd gezag. Bouwwerken in Gevolgklasse 1 kunnen grondgebonden eengezinswoningen zijn, woonboten, vakantiewoningen, bedrijfspanden van maximaal twee bouwlagen, kleine fiets- en voetgangersbruggen, masten en antennes tot 20 meter hoog. Op een later moment wordt beslist of deze maatregelen ook gaan gelden voor complexere bouwprojecten.

3. Over kwaliteitsborgers en instrumenten

4. Over het consumentendossier

 • Wat is het opleverdossier (consumentendossier)?

  Het opleverdossier(consumentendossier) bevat gegevens waaruit blijkt dat de aannemer aan zijn verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst heeft voldaan. Bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen en een opgave van de gebruikte materialen en informatie over het gebruik en het onderhoud van het werk. 

  Je mag het dossier volgens de NPR 8092 (www.nen.nl) opstellen, maar dit is niet verplicht. Leg de inhoud van het dossier altijd vast in het contract met je opdrachtgever.

 • Hoe kan ik de kwaliteit van het werk aantonen (bewijslast leveren)?

  Door systematisch controles uit te voeren en de resultaten vast te leggen. Door een dossier op te bouwen, waarin u tijdens alle fases van het bouwtraject bewijslast toevoegt. Te beginnen bij de ontwerptekeningen, constructieberekeningen en de berekeningen voor de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit aan bijvoorbeeld de constructie, isolatie en geluid. Tijdens de bouw voegt u daar rapporten van kwaliteitscontroles aan toe, foto’s en certificaten, prestatierapporten en informatie over de gebruikte materialen en installaties. Uit dit alles moet blijken dat aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit is voldaan. Vanuit uw eigen kwaliteitsdossier stelt u het opleverdossier voor uw opdrachtgever samen, en uw aandeel in het dossier bevoegd gezag. Als ook de kwaliteitsborger dat na controle vaststelt, geeft hij/zij daar een verklaring van af, dat bij het dossier bevoegd gezag wordt gevoegd.