Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Onderwijs en scholing

Opleiding

Onze standpunten

Vakbekwaam technisch personeel is voor de installatiebranche van levensbelang. Als gevolg van de energietransitie en een toename van technologie in de gebouwde omgeving, industrie en infrastructuur zal de vraag naar vakbekwaam personeel op alle niveaus de komende jaren sterk toenemen. Intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en het beroepsonderwijs is essentieel. 'Een leven lang ontwikkelen' wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om een flexibel en vraaggericht opleidingssysteem.

 • Een leven lang ontwikkelen

  Van werknemers verwachten we dat zij de regie nemen over hun eigen loopbaan en ‘fit’ blijven voor hun vak. Een goede opleidingsinfrastructuur voor werknemers in de branche is belangrijk om ervoor te zorgen dat vakmensen de snelle technologische en marktontwikkelingen kunnen bijhouden.

  Actuele kennis en opleidingsmogelijkheden moeten voldoende beschikbaar zijn, zowel bij private als publieke opleiders. Techniek Nederland vindt dat leven lang leren een maatschappelijke opgave is en dat ook de publieke opleidingsinfrastructuur hiervoor ingezet moet worden. Ook willen wij dat de huidige technici hun vakmanschap kunnen verbeteren met officieel erkende deelcertificaten. Flexibilisering van het mbo is nodig om dit mogelijk te maken.

 • Middelbaar beroepsonderwijs

  Bedrijfsleven en mbo werken samen in de Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beide partijen bereiden gezamenlijk landelijke adviezen voor en werken intensief samen in sectorkamers. Belangrijk daarbij is dat de inhoud van het onderwijs actueel blijft en (snel) wordt afgestemd op de beroepspraktijk. Om dit te stimuleren zijn ook nieuwe vormen van werkend leren (BBL) nodig en behoud van de subsidieregeling praktijkleren.

 • Hoger onderwijs

  Techniek Nederland vindt dat onderwijsinstellingen in het hoger beroepsonderwijs voldoende aandacht moeten schenken aan installatietechniek. Om de zichtbaarheid te waarborgen wordt installatietechniek als aparte studierichting aangeboden en niet ondergebracht onder een algemeen vakgebied.

 • Te weinig docenten

  Het technisch onderwijs kampt met een docententekort. Het inzetten van medewerkers uit het bedrijfsleven die een deel van de week ook in het onderwijs willen werken, is noodzakelijk. De wetgeving op het terrein van bevoegdheden moet daarom versoepeld worden, maatwerk is noodzakelijk. Binnen vijf jaar zijn ‘hybride docenten’ wat Techniek Nederland betreft de norm.

 • Opleidingskwaliteit in eigen hand

  Om de kwaliteit van vakmanschap te borgen wil Techniek Nederland de kwaliteit van opleidingen, cursorisch onderwijs en beroepspraktijkvorming zoveel mogelijk in eigen hand houden.

 • Meer technici met green skills

  Er is grote behoefte aan een modern scholingsaanbod dat gericht is op het opleiden van vakmensen met green skills. Techniek Nederland vindt dat het scholingsaanbod moet aansluiten op de regionale vraag. In gemeenten met proeftuinen voor aardgasvrije wijken kunnen het beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoeksinstituten meteen profiteren van de kennis die daar wordt opgedaan met grootschalige verduurzaming.

 • Meer instroom in de techniek

  Techniek Nederland vindt instroombevordering en promotie voor technische beroepen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs een verantwoordelijkheid van de gezamenlijke techniekbranches, de vakbonden en de overheid. Met het Techniekpact is een beweging in gang gezet, waarbij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen de kwaliteit en kwantiteit van het technisch onderwijs verhogen.