Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Aanbesteden

UV00667-1600x900

Onze standpunten

De nationale en Europese wetgeving op het gebied van aanbestedingen moet bijdragen aan doelmatige procedures met evenwichtige, objectieve en transparante voorwaarden. In een aantal gevallen passen aanbestedende diensten de regels niet goed toe en ontbreekt het aan kennis aan kunde. Techniek Nederland wil de praktijk van aanbesteden verbeteren voor aanbesteders en inschrijvers. Wij streven naar lagere administratieve lasten, betere communicatie, evenwichtige voorwaarden, lagere transactiekosten en toepassing van de Handreiking Tenderkostenvergoeding. Techniek Nederland is een groot voorstander van het traject Beter Aanbesteden en de actieagenda die hierbij hoort. Een onafhankelijk programmabureau is nodig om beter aanbesteden te stimuleren en de resultaten te meten.

 • Clusteren van opdrachten

  Techniek Nederland vindt dat aanbestedingen niet onnodig groot moeten zijn, om marktpartijen gelijke kansen te bieden. Clustering van opdrachten zou alleen toegestaan moeten zijn als zowel de aanbestedende dienst als inschrijvers –waaronder mkb’ers- hier baat bij hebben. Wanneer aanbesteders opdrachten samenvoegen, dan moeten ze die wel verdelen in percelen. De gestelde eisen moeten in verhouding staan tot de omvang van de aanbesteding en de mogelijkheden in de markt en rekening houden met de mogelijkheden van de markt.

 • Gunning

  Aanbestedende diensten moeten als uitgangspunt kiezen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding en niet voor de laagste prijs. Die aanpak bevordert innovatie. Bij eenvoudige opdrachten kan de laagste prijs in sommige gevallen echter een goed gunningscriterium zijn dat bijdraagt aan verlaging van de transactiekosten. Aanbesteders moeten in alle gevallen ruimte bieden voor goede ideeën en varianten toestaan.

 • Klachtenprocedures

  Techniek Nederland vindt dat aanbesteders klachten van inschrijvers zowel inhoudelijk als procedureel serieus en op tijd moeten behandelen. Voor bezwaren die tijdens de aanbesteding naar voren komen, moeten heldere, laagdrempelige oplossingen zijn. Dient een inschrijver een klacht in bij de Commissie van Aanbestedingsexperts, dan zou de aanbestedende dienst verplicht moeten zijn de procedure op te schorten. Aanbesteders horen een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts op te volgen. Ook bij toekomstige opdrachten zouden aanbesteders deze adviezen na moeten leven. Techniek Nederland vindt dat er een onafhankelijke instantie moet komen die aanbestedende diensten controleert, corrigeert en adviezen voor verbetering van de aanbestedingspraktijk verstrekt.

 • Gids proportionaliteit

  De gids proportionaliteit schrijft voor dat paritair tot stand gekomen algemene voorwaarden (zoals de UAV 2012 en de UAV-GC 2005) integraal moeten worden toegepast. In de praktijk wijken opdrachtgevers hiervan nog vaak af. Techniek Nederland vindt dat niet acceptabel. Professioneel opdrachtgeverschap betekent ook een redelijke verdeling van de aansprakelijkheid en verzekerbare risico’s voor de betrokken marktpartijen. Wij vinden dat de opdrachtgever de UAV alleen moet toepassen bij uitvoeringsprojecten. De UAV-GC komt in aanmerking wanneer de opdrachtnemer een deel van het ontwerp maakt.

 • Aansprakelijkheid

  Wanneer schade of kosten toe te rekenen zijn aan de opdrachtnemer, vindt Techniek Nederland dat er sprake moet zijn van beperkte aansprakelijkheid. Het risico van indirecte gevolgschade mag nooit voor rekening komen van opdrachtnemers. Zij zijn niet in staat om dit risico te beheersen en te overzien.

 • Social return

  Steeds meer aanbestedende diensten eisen dat opdrachtnemers een percentage van de aanneemsom gebruiken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Techniek Nederland vindt dat aanbestedingsregels niet moeten worden ingezet om arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Social return zou bij een aanbesteding alleen een eis mogen zijn als percentage van de loonsom. Ook dan is een uniforme systematiek met een ruime doelgroep wat ons betreft noodzakelijk.

  Meer informatie: Marissa Willemse, M m.willemse@technieknederland.nl T 088 5432 712.