Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Wettelijke certificeringsregeling voor cv-installateurs op hoofdlijnen

cv-installateur-aan-het-werk
primary

PageMetaInformation[ 1]

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel gepubliceerd dat ervoor moet zorgen dat vanaf medio 2019 alleen gecertificeerde cv-installateurs gasverbrandingsinstallaties mogen plaatsen en onderhouden.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het koolmonoxide-rapport dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in november 2015 publiceerde. Uit dit rapport bleek dat de huidige erkenningsregelingen burgers niet de veiligheid geven die ze mogen verwachten. Belangrijkste aanbeveling van de Onderzoeksraad is daarom een zwaardere, wettelijke erkenningsregeling die voor alle cv-installateurs in Nederland moet gelden. Doel is het terugdringen van het aantal koolmonoxideongevallen met gasverbrandingstoestellen.

UNETO-VNI heeft de hoofdlijnen van het wetsvoorstel op een rij gezet.

cv-installateur-aan-het-werk

Gasverbrandingstoestellen

Cv-ketels, geisers, gasmoederhaarden en gassfeerhaarden vallen straks onder een wettelijke certificeringsregeling. Gasinstallaties boven de 100 kilowatt, gasfornuizen, andere gaskooktoestellen, heteluchtkanonnen en terraskachels vallen niet onder de regeling.

Opzet van de voorgestelde certificeringsregeling

Na invoering van de wetswijziging die in de loop van 2019 plaatsvindt, mogen alléén gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame medewerkers nog werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren. De overheid bepaalt de eisen van deze certificeringsregeling. Bedrijven die niet beschikken over de certificering zijn straks in overtreding. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor controle. Bij het ontbreken van een certificaat kan de gemeente zowel de installateur als de opdrachtgever (burger en zakelijke opdrachtgever) een dwangsom opleggen.

Werkzaamheden

De certificering geldt voor het inbedrijfstellen na het plaatsen en onderhouden van gastoestellen (waaronder cv-ketels, geisers en gashaarden), werkzaamheden aan de rookgasafvoer en de luchttoevoer. Overige werkzaamheden aan gasleidingen en warmteafgifte-systemen leiden niet tot een risico op koolmonoxidevergiftiging en vallen niet onder de certificering.

Procescertificaat

Bedrijven ontvangen straks een procescertificaat als de medewerkers die aan gasverbrandingsinstallaties werken, voldoen aan de minimumopleidings- en vakbekwaamheidseisen die de overheid stelt. De certificeringsregeling stelt eisen aan de beroepscompetenties voor koolmonoxidepreventie. De monteur die het gastoestel in gebruik stelt, moet voldoen aan deze eisen. De installatie mag pas in gebruik worden gesteld als de monteur heeft gecontroleerd of er geen risico bestaat op het vrijkomen van koolmonoxide. Ook de rookgasafvoer, luchttoevoer en de veiligheid van de gehele installatie moet hij beoordelen.

Vakbekwaamheidseisen

De exacte invulling van de vakbekwaamheidseisen en beroepscompetenties van de monteurs die straks werkzaamheden aan installaties mogen uitvoeren, zijn nog niet bekend. UNETO-VNI heeft hiervoor en voor bijscholing tot het juiste vakbekwaamheidsniveau al een voorstel gedaan. Hierover vindt overleg plaats met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Certificerende instellingen

De certificerende instelling beoordeelt het installatiebedrijf zowel bij de aanvraag van het certificaat, bij steekproeven van uitgevoerde werkzaamheden en bij administratieve audits.

De overheid stelt de randvoorwaarden voor de certificeringsregeling vast, maar biedt certificerende instellingen de ruimte om met elkaar te concurreren. Hierdoor worden de certificeringskosten zo laag mogelijk gehouden.

  Meerdere certificaten mogelijk

Er kunnen specifieke certificaten komen, bijvoorbeeld voor de eerste aanleg bij nieuwbouw, werkzaamheden bij onderhoud en reparatie of werkzaamheden aan collectieve rookgasafvoeren.

Afmelden van installaties

Een monteur controleert na uitvoering van de werkzaamheden of er geen risico bestaat op het vrijkomen van koolmonoxide. Daarbij controleert hij de rookgasafvoer en luchttoevoer, ook als hieraan geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Vervolgens meldt het bedrijf de afgeronde werkzaamheden en inbedrijfstelling bij de certificerende instelling. Die controleert op basis van steekproeven de uitgevoerde werkzaamheden door het gecertificeerde bedrijf.

 Beeldmerk en online register

Gecertificeerde bedrijven zijn straks verplicht om een voorgeschreven beeldmerk te gebruiken.

Hiermee is het voor consumenten duidelijk dat zij te maken hebben met een gecertificeerd bedrijf dat voldoet aan de wettelijke eisen. De overheid kan optreden tegen installateurs die ten onrechte het beeldmerk voeren.

 Er komt een online register waarop alle gecertificeerde bedrijven vermeld staan. De overheid wijst particulieren en opdrachtgevers via een communicatiecampagne op het (online)register om een (nieuw) installatiebedrijf uit te kiezen, of om te controleren of de huisinstallateur is gecertificeerd. Ook brengt de overheid via deze campagne het verbod om een niet-gecertificeerde installateur in te schakelen, onder de aandacht.

 Kosten voor de installateur

De installateur krijgt te maken met de volgende kosten:

 • Voorbereiding en aanvraag van het procescertificaat.
 • Bijscholing en kwalificatie van monteurs.
 • Inschrijving in een register en legitimatiebewijzen die aantonen dat monteurs werkzaam zijn bij een gecertificeerd installatiebedrijf.
 • Uitvoeren van de werkzaamheden volgens de certificeringseisen. De werkzaamheden zullen in de praktijk meer tijd gaan kosten dan nu het geval is. Denk aan procedures voor het afhandelen van klachten of andere/uitgebreidere metingen bij de inbedrijfsstelling en het documenteren hiervan. Dit leidt tot structurele administratieve lasten.
 • Periodieke controle (audit) door de certificerende instelling.
 • Afmelden van de werkzaamheden en steekproefcontroles.
 • Betaling van jaarlijks licentiekosten aan de certificerende instellingen.

 Reactie van UNETO-VNI

 • UNETO-VNI is in grote lijnen positief over het voorstel voor een wettelijke certificeringsregeling voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De regeling zorgt voor een hoger kwaliteitsniveau waardoor we het aantal koolmonoxideongevallen kunnen terugdringen.
 • Het is goed dat álle bedrijven en werknemers die gasverbrandingsinstallaties plaatsen en onderhouden straks aan dezelfde eisen moeten voldoen. Wél is er behoefte aan meer duidelijkheid wat betreft de praktische consequenties voor de installateur.
 • Het is goed dat gecertificeerde installateurs straks te vinden zijn in een online-register en herkenbaar aan een wettelijk voorgeschreven beeldmerk. Zo wordt het kaf van het koren gescheiden.
 • UNETO-VNI vindt dat een langlopende publiekscampagne van de overheid nodig is om consumenten ervan bewust te maken dat zij alleen nog werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties mogen laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.
 • Het is een goede zaak dat certificerende instellingen de ruimte krijgen om met elkaar te concurreren. Hierdoor dalen de certificeringskosten. De betaalbaarheid van de certificeringsregeling voor met name kleinbedrijf en zzp-er blijft een punt van zorg.
 • Wij hebben voorstellen voor de opleidingseisen gedaan; die zien we graag terug in de regeling.
 • Wij vinden het belangrijk dat er een centraal afmeldregister komt.
 • De specifieke problemen bij collectieve rookgasafvoersystemen (in gestapelde bouw) vragen om een aparte certificeringsregeling.

 Wij zullen u zoveel mogelijk ondersteunen bij het certificeringstraject. Dankzij een branche-aanpak op het gebied van ICT-ondersteuning denken wij de kosten van de regeling zo laag mogelijk te houden.

 Wat vindt u?

De overheid heeft het wetsvoorstel openbaar gemaakt. Er kan tot 28 februari a.s. op worden gereageerd. Wij horen graag van u wat u van de voorgestelde wettelijke certificeringsregeling vindt. Wat vindt u positief, wat zijn verbeterpunten en wat zijn de knelpunten? Mail uw reactie naar kwaliteit@technieknederland.nl.

 Lees hier de informatie van de overheid over de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.