Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Informatieplicht Energiebesparing

UV00230

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Deze informatieplicht geldt voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Deze bedrijven moeten vóór die datum in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Bekijk de video 'Instructie rapporteren in eLoket'

bullets

Veelgestelde vragen Informatieplicht

Sinds de lancering van het eLoket bij RVO.nl zijn er bij de helpdesk van RVO veel vragen binnengekomen over de Informatieplicht Energiebesparing. Een groot deel van die vragen worden hieronder beantwoord. Nieuwe, aanvullende vragen en antwoorden kunt u vinden op deze pagina van RVO.

 • Waarom deze Informatieplicht Energiebesparing?

  Een gezonde economie waarin we bewust met onze energiebronnen omgaan: daar moeten we allemaal wat mee. De Informatieplicht Energiebesparing is één van de middelen om die bewustwording te stimuleren. Met het Stappenplan Informatieplicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u bepalen of uw bedrijf een energiebesparings- en informatieplicht heeft

 • Voor wie geldt de Informatieplicht Energiebesparing?

  Voor alle bedrijven die volgens de Wet milieubeheer verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zijn de bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken.

  Dit kan gelden voor uw eigen bedrijf, maar ook voor uw zakelijke klanten. Het is raadzaam om uw klantenbestand door te lopen en klanten die mogelijk voldoen aan het verbruik te informeren. Als u contact opneemt met de klant, kunt u de EML’s (Energiebesparende Maatregelenlijsten) erbij pakken om ze te adviseren.

 • Welke organisaties zijn uitgezonderd van de Informatieplicht?

  Sommige organisaties zijn uitgezonderd van de Informatieplicht. Dit zijn:

  - bedrijven of instellingen die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent);

  - glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssyteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer);

  - deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
  type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;

  - deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) met een goedgekeurd energie-efficiencyplan (EEP).

 • Hoe kom ik erachter of mijn bedrijf (en/of klant) informatieplicht heeft?

  Door het invullen van het Stappenplan Informatieplicht.  

  De eerste stap is het opvragen van uw jaarnota energieverbruik van 2017 en 2018. Ligt uw verbruik onder de verbruiksnorm 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) is de informatie over deze plicht toch ook voor u van belang als u zakelijke klanten heeft die mogelijk wel aan deze verbruiksnorm voldoen.

 • Wat is het Stappenplan Informatieplicht?

  Het Stappenplan Informatieplicht is een online tool, ontwikkeld door de overheid, die snel duidelijk maakt of uw bedrijf onder de Informatieplicht valt. Het stappenplan vertelt ook in heldere taal hoe u als ondernemer daaraan kunt voldoen. Dat is belangrijk, want hier controleren gemeenten op in het kader van de Wet milieubeheer.

 • Wat heb ik nodig om het Stappenplan Informatieplicht in te vullen?

  Om het stappenplan in te vullen, heeft u alleen uw jaarlijkse energieverbruik nodig van 2017 en 2018, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. U vindt dit op de jaarrekening of op de maandelijkse afschriften van de energieleverancier.

 • Moet de huurder of verhuurder aan de informatieplicht voldoen?

  De Informatieplicht geldt voor ‘de drijver van de inrichting’. Dit kan zowel de eigenaar/verhuurder zijn als de huurder. Bij huurpanden bepaalt het bevoegd gezag wie de ‘drijver van de inrichting’ is. Dat hangt af van de vraag wie (op basis van bijvoorbeeld het huurcontract) bevoegd is de energiebesparende maatregelen te treffen: verhuurder, huurder of een combinatie. Bij een combinatie wordt bijvoorbeeld de verhuurder aangesproken op gebouw-gebonden en de huurder op proces-gebonden maatregelen. Soms moeten huurder en verhuurder nieuwe afspraken maken.

  De combinatie huurder/verhuurder (de zgn. split incentive) is een knelpunt dat vaak wordt ervaren in de vastgoedsector. De eigenaar van het pand investeert in het project, terwijl de huurder daardoor een lagere energierekening krijgt en daarvan profiteert. Het Platform Duurzame Huisvesting heeft met een aantal stakeholders een checklist split incentive voor ondernemers opgesteld die het voor ondernemers makkelijk moet maken om het gesprek aan te gaan met de verhuurder.

  Meer informatie over dit onderwerp leest u in het document van Kenniscentrum InfoMil. Dit geeft handvatten als er sprake is van een verzamelgebouw met meerdere bedrijven. Verschillende partijen hebben samen afgesproken wie het bevoegd gezag kan aanspreken als het gaat om energiebesparing. Dit is namelijk niet in wetgeving vastgelegd.

  In dit memo (docx, 41 kB) leest u welke afspraken er zijn gemaakt.

 • Wat wil men met deze energiebesparings- en informatieverplichting bereiken?

   

  Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Daarom moeten zij vanwege de Wet milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar de verplichting bij om de getroffen maatregelen ook te rapporteren.

 • Wanneer gaat de Informatieplicht Energiebesparing in?

   

  Vanaf 1 januari 2019 is de regelgeving ingegaan. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten de desbetreffende bedrijven de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd in het eLoket van RVO. Het is dus verstandig om al eerder te beginnen met de rapportage. Vanaf 1 juli 2019 wordt deze wet daadwerkelijk gehandhaafd door gemeenten en omgevingsdiensten aan de hand van de gegevens uit het eLoket.

 • Wat is een EML?

  EML staat voor Energiebesparende Maatregelenlijst. Er zijn 19 verschillende EML’s, per bedrijfstak een eigen EML. Installatiebedrijven moeten de EML Metaalelektro gebruiken. Voor de elektrotechnische detailhandel is de EML Detailhandel te gebruiken. In de EML worden per bedrijfstak de erkende energiebesparende maatregelen aangegeven die zich in vijf jaar tijd terugverdienen. Bedrijven die alle maatregelen van de EML van de betreffende bedrijfstak opvolgen, voldoen automatisch aan de energiebesparingsplicht. Bekijk hier een overzicht van alle negentien EML’s.

 • Voor mijn bedrijfstak is geen EML beschikbaar. Wat moet ik dan rapporteren?

  Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelen beschikbaar zijn, rapporteren alle energiebesparende maatregelen die zij genomen hebben.

 • Waar vind ik het eLoket en hoe gebruik ik het?

  U vindt het eLoket via deze link. Als u op deze pagina op ‘Rapporteren’ klinkt komt u in een ander scherm met tabs. Bij de tab Algemeen ziet u onderaan de tekst een link naar de pdf Handleiding eLoket informatieplicht energiebesparing.

 • Wat heb ik nodig om te rapporteren in het eLoket van RVO?

  Om te rapporteren in het eLoket moet u de volgende gegevens bij de hand hebben:

  - eHerkenningsmiddel, met bijbehorende login-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
  - Adresgegevens per vestiging
  - Contactgegevens van de verantwoordelijke
  - Energieverbruik over 2017 of 2018
  * Kleinverbruik: zie de laatste jaarafrekening
  * Grootverbruik: maandfacturen opgeteld over 1 jaar
  * Eigen opwekking via zonnepanelen of windmolen over zelfde periode
  * Omrekenfactoren voor alternatieve brandstoffen of warmte

 • Hoe vraag ik een eHerkenning aan?

  Om in te loggen op het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel Niveau 1 nodig. U kunt het eHerkenningsmiddel aanvragen bij één van de aanbieders op deze lijst. Dit duurt circa vijf werkdagen en kost tussen 5 tot 20 euro per jaar.

  Bezit u meerdere ondernemingen? Dan kunt u deze aan één eHerkenningsmiddel koppelen. Echter, het eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en niet overdraagbaar of te delen met andere personen. Bedenk bij het aanvragen daarom goed aan wie u de eHerkenning toewijst.

  Als er al een eHerkenningsmiddel wordt gebruikt in de organisatie, kunt u twee dingen doen:

  1. Een nieuwe eHerkenning niveau 1 aanvragen of

  2. Nagaan of er intern een beheerder is die u kan machtigen.

  U kunt ook een intermediair machtigen om voor uw bedrijf te rapporteren in het eLoket. Let op, deze zogenaamde ketenmachtiging is niet bij alle leveranciers mogelijk. Ondanks de machtiging blijft u als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen, RVO kan deze wel opvragen.

   

 • Wij wekken zelf hernieuwbare energie op. Mag ik die in mindering brengen op ons verbruik?

  Nee. De Informatieplicht neemt het totale elektriciteits- en aardgasverbruik als maatstaf. Als uw bedrijf hernieuwbare energie opwekt en verbruikt, zoals zonne- of windenergie, dan mag deze niet van het totaalverbruik worden afgetrokken. Het gaat vooral om het verminderen van energieverbruik van de bestaande installaties.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  Alleen uw toezichthouder (gemeente of omgevingsdienst) heeft toegang tot het eLoket van RVO. Met de aangeleverde gegevens kunnen zij hun toezichthoudende taken gericht en effectief uitvoeren. Hun controles zullen zich vooral richten op inrichtingen en bedrijven die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Andere organisaties kunnen niet bij uw gegevens.

   

 • Wat als ik niets rapporteer in het eLoket?

  Dan is de kans groot dat uw gemeente of omgevingsdienst een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle maakt u afspraken over hoe uw bedrijf alsnog kan voldoen aan de Informatieplicht en/of de energiebesparingsplicht. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat u moet betalen als u de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt.

   

 • Is dit een √©√©nmalige rapportage?

  Nee, na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar de genomen energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

 • Waar kan ik terecht als ik problemen heb met het invullen van het eLoket?

  De RVO heeft een helpdesk Informatieplicht ingesteld, T 088 042 42 42, keuzeoptie 1 voor vragen over de rapportage van de informatieplicht.

  U kunt ook gebruik maken van de handleiding eLoket Informatieplicht Energiebesparing die staat op de webpagina van het eLoket.

 • Wat gebeurt er na de rapportage in het eLoket?

  Na rapporteren in eLoket ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer voor vragen en correspondentie. 

   

  Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

  Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

 • Wat kan Techniek Nederland voor u doen om te helpen met de Informatieplicht?

  Heeft u juridische vragen met betrekking tot het voldoen aan de informatieplicht zoals een conflict tussen huurder en verhuurder, neem dan contact op met onze juridische adviseurs van het Techniek Nederland Adviesloket: 079 325 07 77.

  Heeft u andere vragen over de Informatieplicht? Neem dan contact op met onze afdeling Ledenservice: 079 325 07 90. Wij zullen onze uiterste best doen om u verder op weg te helpen.

primary

Bekijk het Webinar Informatieplicht Energiebesparing van 9 april of lees meer over de Informatieplicht.