Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Regelgeving en beleid

Er zijn weinig onderwerpen waar zoveel initiatieven worden genomen als op het thema circulariteit. Er zijn vele commissies, werkgroepen en andere samenwerkingsverbanden die convenanten afsluiten, afspraken maken, werken aan regelgeving. En dan hebben we het nog niet eens over de Nationale en Europese initiatieven die er zijn. Wij zetten de belangrijkste kaders, wet- en regelgeving en beleid voor u op een rij:

 • Europese regelgeving en beleid
 • Nederlandse regelgeving en beleid
 • Regelgeving en beleid in de Nederlandse bouw- en installatiesector

Europese regelgeving en beleid

Europees actieplan Circulaire economie

Op 11 maart 2020 presenteerde de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie. Het actieplan is een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal. Het omvat verduurzamingsmaatregelen die op de gehele levenscyclus van producten zijn gericht. De maatregelen spitsen zich toe op ontwerp en productie met het oog op een circulaire economie, met als doel ervoor te zorgen dat gebruikte hulpbronnen zo lang mogelijk in de EU-economie worden gehouden.
Dit actieplan moet uitwerking krijgen in Nederlandse regels en wetten.

Europees Plastics Pact

In maart 2020 hebben meer dan 90 bedrijven, organisaties en overheden hun handtekening onder het Europees Plastics Pact gezet. Eén van de doelstellingen is dat over 5 jaar al het plastic, dat we dagelijks gebruiken, recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar is.

Het Europese Plastics Pact bestaat uit afspraken tussen plasticproducenten, grote bedrijven, overheden en recyclebedrijven. Het pact bevat 4 inhoudelijke doelen:

 1. Maak plastic verpakkingen volledig recyclebaar en waar mogelijk geschikt voor hergebruik.
 2. Verminder onnodig plasticgebruik en gebruik van plastic gemaakt uit aardolie met ten minste 20 %;
 3. Verbeter de huidige capaciteit van inzameling, sortering en recycling met ten minste 25 %.
 4. Gebruik ten minste 30 % gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen en producten.

Nederlandse regelgeving en beleid

Nederland circulair in 2050 In lijn met de Europese aanpak heeft Nederland het Rijksbrede programma Circulaire Economie ontwikkeld. Ambitie: Nederland kent in 2050 een volledig circulaire economie. Het kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om dit te bereiken:

 1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
 2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.
 3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Grondstoffenakkoord In januari 2017 hebben 180 partijen, waaronder Techniek Nederland, in Den Haag het Grondstoffenakkoord ondertekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het akkoord is ondertekend door zowel partijen uit de overheid als het bedrijfsleven.

De 5 circulaire transitie agenda’s

De Rijksoverheid heeft samen met ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord 5 transitieagenda’s opgesteld:

 1. Biomassa en voedsel
 2. Kunststoffen
 3. Maakindustrie
 4. Consumptiegoederen
 5. Bouw 

In de bouw transitieagenda staat hoe de bouwsector circulair kan worden in 2050 en welke acties daarvoor nodig zijn.

Regelgeving en beleid in de nederlandse bouwsector

Transitieagenda bouweconomie

In 2018 is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld als vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017 en het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. De transitie agenda kent 4 speerpunten en 10 actiepunten:

Speerpunt 1: marktontwikkeling

 • Actiepunt 1: eerste serie innovatieve producten en diensten voor circulair bouwen
 • Actiepunt 2: concrete vraag naar circulaire producten en diensten
 • Actiepunt 3: nauwkeurige kennis en een plan van aanpak om CO2-uitstoot in de bouw in 2030 te halveren en in 2050 geheel uit te bannen
 • Actiepunt 4: een plan om de verduurzaming van de woningvoorraad en één miljoen extra woningen in tien jaar zo circulair mogelijk uit te voeren
 • Actiepunt 5: voldoende prikkels voor R&D, experimenten, prototypen en concrete projecten

Speerpunt 2: meten

 • Actiepunt 6: gemeenschappelijke taal en instrumenten om circulariteit in projecten te duiden en te meten

Speerpunt 3: beleid, wet- en regelgeving

 • Actiepunt 7: geen remmende, wel stimulerende wetten en regels
 • Actiepunt 8: internationale positionering en samenwerking

Speerpunt 4: kennis & bewustwording

 • Actiepunt 9: kennis, ervaring en instrumenten bij voldoende en de juiste mensen in de totale bouwketen
 • Actiepunt 10: begrip, draagvlak, herkenbare voordelen, bewustwording Het uitvoeringsprogramma staat onder regie van de Bouwagenda, waar Techniek Nederland partner in is.

Energie prestatie gebouwen

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Milieuprestatie gebouwen

Naast de energieprestatie van gebouwen (BENG eisen), bestaat er ook een milieuprestatie-eis voor woningen en gebouwen (MPG). Deze eis zegt dus niets over de energieprestatie, maar wel in hoeverre de gebruikte materialen het milieu belasten. Dit wordt gemeten door de productkaarten van de nationale milieu database (NMD). Deze MPG-eis wordt vanaf 2021 strenger. In 2030 moeten woningen zelfs de helft milieuvriendelijker zijn dan nu. Minister Kajsa Ollongren, verantwoordelijk voor bouwzaken, wil daarmee circulair bouwen aanjagen.

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) beheert de NMD. Techniek Nederland is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van SBK en heeft een afvaardiging in de Milieubeleidsgroep van de NMD.

secondary
Laurens de Vrijer 240x240 ZW

Heeft u een vraag?

Neem contact op met

Laurens de Vrijer

Vakspecialist

088 543 27 40 | E-MAIL