Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Het belang van de burger voorop

Aanbesteden-tekening-1600
primary

Techniek Nederland is al sinds jaar en dag bezig om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Soms in specifieke praktijkgevallen en soms het algemene beleid. De afgelopen jaren hebben er een aantal trajecten gelopen om de aanbestedingspraktijk te verbeteren.

Recent heeft staatssecretaris Mona Keijzer een reactie gegeven op enkele ontwikkelingen.

Beter aanbesteden

Eerder heeft de staatssecretaris al aangegeven dat er een vervolg komt op beter aanbesteden. Techniek Nederland ziet hier ook de noodzaak van. Het gaat niet alleen om het afronden van de acties maar om de toepassing van de acties door alle aanbestedende diensten. Ook moet er oog zijn voor de ontwikkelingen om ons heen. De staatssecretaris ziet ook het belang van het voorzetten van de dialoog tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Er is een kwartiermaker aan de slag om het vervolg vorm te geven en er komt een programma gericht op professioneel opdrachtgeverschap. Wat hieruit is voortgekomen is dat er in de regelgeving wordt opgenomen dat het op voorhand uitsluiten van een tenderkostenvergoeding bij een door de aanbesteder ingetrokken aanbesteding niet is toegestaan. Bij het vervolg van beter aanbesteden moet daarbij ook aandacht zijn voor de verankering van de overige acties, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een tenderkostenvergoeding bij gegunde opdrachten. In het eerste kwartaal van 2020 informeert de staatssecretaris de Kamer over het vervolg van beter aanbesteden.  

Rechtsbescherming

De eerste beleidsvoornemens om de rechtsbescherming te verbeteren leken juist een averechts effect te hebben en tot een verslechtering van de posities van ondernemers te leiden. Na overleg heeft de staatssecretaris dit ook ingezien. Het is niet meer dan normaal dat een overheidsopdrachtgever verstandig met klachten omgaat. Een klacht is in feite een cadeautje welke helpt om de procedure te verbeteren hetgeen in het belang van de aanbesteder, de burger en de ondernemer is.

Een professionele en effectieve klachtenafhandeling is nodig. Hiervoor zet de staatssecretaris in op het verbeteren en verder professionaliseren van de klachtenafhandelingsprocedure van aanbestedende diensten. De adviserende rol van de commissie van aanbestedingsexperts blijft vooralsnog in stand. In een later stadium wordt mogelijk nog gekeken naar een evaluerende rol van deze commissie. Aanbestedende diensten moeten worden gestimuleerd om voldoende ruimte en tijd te nemen om een ingediende klacht goed te behandelen en het oordeel af te wachten alvorens over te gaan tot gunning. Dat er een 'pas op de plaats' moment komt of een beperkte opschortende termijn, daar zijn wij blij mee. De staatssecretaris onderzoekt hoe dit moment geregeld kan worden in de Gids Proportionaliteit. Over de verdere uitwerking voor de verbetering van de rechtsbescherming zal de staatssecretaris de kamer ook in het eerste kwartaal van 2020 informeren.

Kortom eerste resultaten beter aanbesteden zijn er. Goed dat het uitsluiten van een tenderkostenvergoeding eindelijk echt wordt verboden. Toepassing van de acties, zoals de handreiking tenderkostenvergoeding bij aanbesteding heeft een vervolg nodig en dat komt er. De dialoog tussen aanbesteders en ondernemers wordt voortgezet, klachtenprocedures worden geprofessionaliseerd, de rol van de commissie van aanbestedingsexperts blijft voorlopig in stand, er wordt onderzoek gedaan naar het creëren van een 'pas op de plaats' moment als er een klacht is en er komen betere regels voor rechtsverwerkingsclausules. Over de uitwerking van deze en ook andere punten horen we begin 2020 meer.

Tot die tijd houden wij het in de gaten en zetten wij ons onverminderd in voor een verbetering van de aanbestedingspraktijk.

secondary
Marissa Willemse 240x240 ZW

Heeft u een vraag?

Neem contact op met

Marissa Willemse

Vakspecialist
Juridische Zaken
079 325 07 90 | E-MAIL