Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Wat betekent de Miljoenennota 2020 voor de installatiebranche en de technische retail?

UV04548-1600x900
primary

Een flink aantal plannen dat het kabinet Rutte III op Prinsjesdag presenteerde, raakt de ondernemers in de technische installatiebranche en onze leden in de technische detailhandel. De specialisten van Techniek Nederland hebben de Miljoenennota voor u geanalyseerd. Een overzicht op het gebied van onder meer arbeidsmarkt, economische en fiscale zaken, onderwijs, klimaat en energie en digitalisering.

 • 1. Aanbestedingen

  Actieagenda Beter Aanbesteden

  De actieagenda Beter Aanbesteden is nagenoeg afgerond. Techniek Nederland heeft bijgedragen aan deze agenda die moet leiden tot tastbare verbeteringen in het aanbestedingsproces. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft al aangekondigd dat er een vervolgagenda komt gericht op verdere professionalisering van aanbesteden en professioneel opdrachtgeverschap. Dit zijn voor leden van Techniek Nederland belangrijke thema’s. Wij zullen daarom vanuit de praktijk van de leden input blijven leveren.

  Overheidsaanbestedingen

  Als aanbestedingen van de overheid niet goed verlopen, zijn er onvoldoende mogelijkheden voor een ondernemer om dat op te lossen. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is er een onderzoek uitgevoerd naar rechtsbescherming bij aanbesteden. Hieruit blijkt dat klachten tijdens een aanbesteding niet goed worden afgehandeld. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft de staatssecretaris een aantal maatregelen voorgesteld die volgens Techniek Nederland het probleem niet oplossen. De brancheorganisatie zet zich daarom in voor verbetering van de rechtsbescherming tijdens en na aanbestedingen door middel van een opschortende termijn bij klachtafhandeling en een onafhankelijke toezichthouder bij aanbestedingen.

  Stikstof en PAS

  Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden geen vergunningen meer in behandeling genomen en liggen diverse projecten zelfs stil. Dat leidt ertoe dat veel ondernemers geen vergunning meer krijgen om te bouwen of te investeren. Eind september komt de commissie Remkes met een advies voor een oplossing op de korte termijn. De werkgeversorganisaties hebben een 10-puntenplan gepresenteerd om uit de impasse te komen. Techniek Nederland dringt aan op een snelle oplossing. Wanneer projecten stil komen te liggen, komt de bedrijfsvoering van lidbedrijven in gevaar. Dat moet worden voorkomen.

  Meer informatie: Marissa Willemse, m.willemse@technieknederland.nl, 079 325 07 12.

 • 2. Arbeidsmarkt

  Loondoorbetaling bij ziekte

  Ondernemers ontvangen vanaf 1 januari 2021 een tegemoetkoming in de kosten van het tweede ziektejaar van 1.000 tot 1.300 euro. Er is een mkb-verzuimverzekering ontwikkeld die kleine bedrijven helpt bij de re-integratie van zieke werknemers. Daarnaast wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de RIV-toets. Tot slot wordt gewerkt aan meer duidelijkheid rondom de inzet van het ‘tweede spoor’.

  Wet arbeidsmarkt in balans

  Op 1 januari volgend jaar treedt de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. De wet regelt aanpassingen op het terrein van het ontslagrecht en tijdelijke contracten (ketenregeling en WW-premie). De transitievergoeding wordt verlaagd, maar is wel vanaf dag 1 verschuldigd. Er komen maatregelen rond de positie van zelfstandigen, de verplichtingen van werkgevers in verband met arbeidsongeschiktheid en ziekte en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

  Premies

  Als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) komen er vanaf 2020 twee premietarieven voor de WW (Awf): een laag tarief van 2,94 procent voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden van 7,94 procent. De gemiddelde werkgeverspremie bedraagt 4,19 procent.

  Aangezien werknemers in de installatiebranche veelal een vast dienstverband hebben, zullen de meeste werkgevers te maken krijgen met een premieverlaging. Techniek Nederland betreurt de wijziging van een heffing per sector naar een algemene heffing.

  Veranderingen transitievergoeding

  Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die langer dan 2 jaar ziek is. Zo voorkomt de overheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na twee jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015, dan is geen compensatie mogelijk.

  Aanvullend geboorteverlof

  Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon, tot 70% van het maximumdagloon (2019: 59.000). Het UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan vijf weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

  Pensioenstelsel

  Het pensioenakkoord maakt de opbouw van het pensioen persoonlijker, beter passend bij de arbeidsmarkt en toekomstbestendig. De AOW-leeftijd stijgt als gevolg van het pensioenakkoord minder snel en komt in 2024 uit op 67 jaar. Voor mensen in zware beroepen komt er mogelijk maatwerk om eerder uit te treden en er wordt geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

  Techniek Nederland vraagt aandacht voor zorgvuldigheid bij de transitie richting een nieuw stelsel. Wij roepen de minister van Sociale Zaken dringend op om een mogelijke korting op de pensioenuitkeringen als gevolg van de renteontwikkeling te voorkomen.

  Zzp

  Het kabinet werkt aan twee wetsvoorstellen die op 1 juli 2021 in werking moeten treden. Het gaat om de invoering van een minimumtarief per uur van 16 euro. Daarnaast wordt een zelfstandigenverklaring ingevoerd. Bij een minimum arbeidsbeloning van 75 euro per uur wordt de opdrachtgever gevrijwaard van loon- en premieheffing en doet de opdrachtnemer afstand van het recht op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. Het kabinet komt met een uitwerking van een vorm van arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zpp’ers.

  Lastenverlichting

  De belasting op de lonen van werknemers moet verder omlaag. Het kabinet heeft een eerste stap gezet waardoor werknemers netto meer overhouden van betaalde lonen. Techniek Nederland vindt ook dat er ruimte is voor lastenverlichting voor bedrijven; de werkgeverslasten voor de sociale zekerheid zijn te hoog terwijl er al sprake is van een aanzienlijk vermogensoverschot.

  Meer informatie: Leo Rolf, l.rolf@technieknederland.nl, 079 325 07 39.

 • 3. Circulaire economie

  Sinds het grondstoffenakkoord uit 2017 zijn veel bedrijven betrokken bij initiatieven rond circulariteit. Dit levert waardebehoud van materialen in de keten op, maakt ons land minder afhankelijk van de import van grondstoffen en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Het kabinet heeft 80 miljoen euro ingezet voor de ontwikkeling naar een circulaire economie. Voor de vijf transitieagenda’s is voor 2020 8 miljoen euro uitgetrokken.

  Meer informatie, Laurens de Vrijer, l.devrijer@technieknederland.nl, 079 325 07 40.

 • 4. Digitalisering

  Digitalisering mkb

  Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere brancheorganisaties nemen wij deel aan het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’.

  Actieplan Artificial Intelligence

  Het kabinet komt in het najaar met een Strategisch Actieplan Artificial Intelligence. Het kabinet wil via publiek-private samenwerking sterk investeren in kunstmatige intelligentie. Er is een Nederlandse AI Coalitie in oprichting. Techniek Nederland participeert hierin.

  Cybersecurity

  Het kabinet zet in op vergroting van de digitale weerbaarheid door meer bewustwording van de risico’s en samenwerking met het bedrijfsleven. Techniek Nederland is hierbij nauw betrokken en richt zich daarbij met name op de cyberveiligheid van de technische installaties bij klanten.

  Platformeconomie

  Er komt een digitale strategie rond de platformeconomie. Bedoeling is om Nederlandse platformen te laten doorgroeien door data beter beschikbaar te maken en spelregels op te stellen die zorgen voor een gelijk speelveld.

  Meer informatie: Remco van der Linden, r.vanderlinden@technieknederland.nl, 079 325 07 50.

 • 5. Economische en fiscale zaken

  Vennootschapsbelasting

  Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat in 2020 niet omlaag, maar blijft op 25%. In 2021 gaat het tarief naar 21,7%; eerder was besloten dat het tarief naar 20,5% zou gaan. Het tarief voor winsten tot 200.000 euro gaat wel omlaag in 2020 naar 16,5% in 2020 en naar 15% in 2021.

   

  2019

  2020

  2021

  € 0 tot € 200.000

  19%

  16,5%

  15%

  Alles boven € 200.000

  25%

  25%

  21,7%

  Inkomstenbelasting

  Het toptarief gaat niet vanaf 2021 maar per 2020 naar 49,5%. De maximale aftrek (zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek) gaat naar 46%. De algemene heffingskorting gaat 78 euro omhoog in 2020 en 2 euro omhoog in 2021.

   

  2020

  2021

  Grens

  Van € 20.711 tot  € 68.507

  Van € 20.939 tot € 68.507

   

  Tarief

  37,35%

  37,10%

  Grens

  Vanaf € 68.507

  Vanaf € 68.507

  Tarief

  49,5%

  49,5

  Zelfstandigenaftrek

  Het kabinet verlaagt de maximale aftrek van 7.280 euro naar 5.000 euro in acht stappen van 250 euro en een stap van 280 euro.

  Webmodule zzp

  De webmodule zzp is een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Als dat het geval is, wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Opdrachtgevers hebben dan de zekerheid dat ze geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zijn verschuldigd. Er zijn nog veel onduidelijkheden rond de webmodule. Zo is niet duidelijk welke aspecten in welke mate worden meegewogen en wanneer de regeling wordt ingevoerd. Techniek Nederland houdt de vinger aan de pols en is onder meer betrokken bij overleg tussen VNO-NCW en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Vermogensheffing Box 3

  Voor de heffing in Box 3 geldt een vrijstelling tot 440.000 euro per persoon.

  Werkkostenregeling

  De kosten voor het aanvragen van een V.O.G. worden vrijgesteld. Er komt een gedifferentieerd tarief: tot een loonsom van 400.000 euro bedraagt het percentage 1,7%, daarboven is dat 1,2%. De wijze van waardebepaling van producten van het eigen bedrijf wordt aangepast. Bedrijven krijgen een maand langer tijd om de eindheffing vast te stellen.

  Kleine ondernemersregeling

  Deze regeling verandert. Basis van de regeling is niet langer het saldo maar een omzetgrens. Tot een omzet van 20.000 euro kan een ondernemer opteren voor vrijgestelde btw. Hiermee wordt de bruto omzet, netto omzet.

  Innovatiebox

  Het tarief voor de innovatiebox wordt vanaf 2021 verhoogd van 7% naar 9%.

  Overdrachtsbelasting

  Het kabinet verhoogt de overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden van 6% naar 7%.

  Auto:

  Max lagere bijtelling in 2020: 45.000 euro; 2021 – 2025: 40.000 euro.
  Bijtelling: 2020: 8%, 2021: 12%, 2022 – 2024: 16%, 2025: 17%, 2026: 22%.
  BPM: 0% emissievrij tot/met 2024, daarna minimaal 360 euro.
  MRB: 0% emissievrij t/m 2024; 2025: 25% van het reguliere tarief, vanaf 2026 het reguliere mrb-tarief.
  Voor PHEV (max 50 gr/km) t/m 2024 50% van het reguliere tarief; in 2025 75% en vanaf 2026 geldt het volledige tarief.

  Bestelauto:

  Gemiddeld gaat het tarief per bestelauto 24 euro omhoog per jaar vanaf 2021 t/m 2025. De accijns op diesel gaat per 2021 en 2023 1 cent per liter omhoog.

  Meer informatie, Laurens de Vrijer, l.devrijer@technieknederland.nl, 079 325 07 40.

 • 6. Klimaat en energie

  Klimaatwet en Klimaatakkoord

  In de Klimaatwet is de CO2-reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050 vastgelegd.

  Het kabinet maakt extra geld vrij bovenop de 300 miljoen euro die al was aangekondigd in het regeerakkoord. In 2021 maakt het kabinet zelfs bijna 300 miljoen euro extra vrij voor onder meer een warmtefonds voor huizenbezitters en het stimuleren van elektrisch rijden voor de middenklasse.

  Het Klimaatakkoord beschrijft de instrumenten om de klimaatdoelstellingen van 2030 en erna te halen. Techniek Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Inmiddels heeft de organisatie steun voor het akkoord uitgesproken. Nu komen we in de fase van uitwerking en uitvoering en ook daarbij is Techniek Nederland zowel landelijk als regionaal nauw betrokken via onder meer proeftuinen aardgasvrije wijken, de Startmotor voor verduurzaming van huurwoningen en de individuele ontzorging van huizenbezitters en het mkb. Ook brengen wij expertise in bij de uitwerking van Regionale Energie Strategieën (RES’sen) en gemeentelijke warmtevisies.   

  Stimulering woningmarkt

  Tot 2025 moeten 75.000 woningen per jaar worden gebouwd. Nieuwbouw valt onder nieuwe regelgeving en zal voor het overgrote deel aardgasvrij zijn. Er komt er een woningbouwimpuls van maximaal 1 miljard euro aan subsidies om gemeenten te verleiden nieuwe nieuwbouwprojecten te starten, bijvoorbeeld voor het bouwrijp maken van grond. Woningcorporaties krijgen 1 miljard euro korting op de verhuurdersheffing als zij nieuwe woningen laten bouwen (gemiddeld 100 miljoen euro per jaar).

  Verbreding Stimulering Duurzame Energie

  De SDE+ wordt vanaf 2020 verbreed naar de SDE++. Dat betekent dat behalve duurzame energie ook CO2-beperkende technieken in aanmerking komen voor subsidie.

  Opslag Duurzame Energie

  Het kabinet verschuift de lasten van huishoudens naar het bedrijfsleven door de verdeling van de Opslag Duurzame Energie (ODE) van 50/50 te wijzigen naar een derde/twee derde ten gunste van huishoudens. Door de vormgeving van de ODE-schuif wordt het mkb met een relatief laag verbruik dat zich in de eerste en tweede schijf bevindt, zoveel mogelijk ontzien.

  Meer informatie: Thomas Piessens, t.piessens@technieknederland.nl, 079 325 07 64.

 • 7. Onderwijs

  Urgentie ontbreekt

  Techniek Nederland is teleurgesteld over het gebrek aan urgentie in de plannen van het kabinet. Er is nu al een groot tekort aan technische vakmensen en als gevolg van de energietransitie nemen de tekorten hand over hand toe. Het kabinet laat met deze investeringsbegroting na om het beroepsonderwijs te versterken en te zorgen voor een doorbraak van een leven lang ontwikkelen. Ook een aanpak van het docententekort, waar we in de techniek veel last van hebben, ontbreekt. Techniek Nederland dringt aan op een stimulans voor de inzet van hybride docenten. 

  Technisch vmbo

  Het was al bekend dat het kabinet vanaf 2020 jaarlijks 100 miljoen euro gaat investeren in het technisch vmbo. Voorwaarde is dat er dan een plan moet zijn om samen met het mbo en het regionale bedrijfsleven te investeren in aantrekkelijk technisch onderwijs. Het bedrijfsleven moet zelf 10% bijdragen aan de kosten van een plan. De technieksector is inmiddels nauw betrokken bij deze plannen.

  Mbo

  In 2020 maakt het kabinet 25 miljoen euro beschikbaar voor een regionaal investeringsfonds voor publiek-private samenwerking tussen het mbo, het regionale bedrijfsleven en de lagere overheid.

  Hbo en wo

  Vanaf 2020 wordt in het wetenschappelijk onderwijs (wo) 324 miljoen euro verschoven van studentgebonden rijksbijdrage naar vaste financiering; in het hbo is dit 272 miljoen euro. Van de 324 miljoen euro in het wo wordt 250 miljoen euro verdeeld naar het aandeel bèta-technische studenten. De vier technische universiteiten krijgen er 27 miljoen euro per jaar bij, wat oploopt tot 66 miljoen in 2022.

  Leven lang ontwikkelen

  In 2020 is er 1,75 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen. 

  Het kabinet heeft aangekondigd dat er waarschijnlijk vanaf 2021 een subsidie beschikbaar komt van 1.000 euro maximaal per jaar voor scholing in het kader van het verbeteren van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Tot 2021 blijft de fiscale scholingsaftrek in stand.

  Subsidieregeling praktijkleren (bbl)

  De subsidieregeling praktijkleren is dit jaar verlengd tot 2023.

  Meer informatie: Judith van Heeswijk, j.vanheeswijk@technieknederland.nl, 079 325 06 12.