Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

primary

Gebruiksvoorwaarden FGO+ website, webservices en FormulierenApp

Voor het gebruik van de FGO+ website, webservices en FormulierenApp gelden onderstaande Gebruiksvoorwaarden. De FGO+ website, webservices en FormulierenApp wordt aangeboden door Techniek Nederland, gevestigd aan de Korenmolenlaan 4 te Woerden en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27248698.

Uw werkgever of contractant waarvoor u installatiewerk volgens een zakelijke overeenkomst uitvoert, is een overeenkomst aangegaan met Techniek Nederland op grond waarvan de FormulierenApp aan u ter beschikking wordt gesteld. Wanneer u de FormulierenApp namens uw werkgever of contractant gebruikt, zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities

De met hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

1.1. Account: het persoonlijke account dat door Techniek Nederland aan u ter beschikking wordt gesteld voor het gebruik van de FormulierenApp.

1.2. FormulierenApp: de (web)FormulierenApplicatie, de website www.fgoplus.nl en verbonden webservices van Techniek Nederland, waarmee u productinformatie kan inzien, klant- en installatiegegevens kunt registreren, formulieren kunt opvragen, invullen, opslaan en verzenden.

1.3. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.

1.5. Partij(en): u en Techniek Nederland, afzonderlijk of gezamenlijk.

1.6. Techniek Nederland: de vereniging Techniek Nederland, gevestigd aan de Korenmolenlaan 4 (3447GG) te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27248698.

1.7. Website: de website van Techniek Nederland, www.technieknederland.nl, en eventuele andere (sub)domeinen.

Artikel 2. Gebruik van de FormulierenApp en Account

2.1. De FormulierenApp is door u te benaderen via www.fgoplus.nl en andere digitale Techniek Nederland omgevingen.

2.2. Voordat u de FormulierenApp kunt gebruiken, dient u in te loggen op uw Account. Neem contact op met uw werkgever of contractant indien u toegang tot de FormulierenApp nodig hebt en nog geen Account hebt. Om een Account aan te maken, heeft uw werkgever of contractant bepaalde persoonlijke gegevens nodig (zoals uw e-mailadres).

2.3. De inloggegevens voor de registratie of activeren van uw Account worden u per e-mail verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de inloggegevens. U bent zich ervan bewust dat het verlies of het uitlekken van uw wachtwoord kan leiden tot ongeoorloofd gebruik van de FormulierenApp. Techniek Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door dergelijk ongeoorloofd gebruik.

2.4. Techniek Nederland biedt u de mogelijkheid om via de FormulierenApp informatie over producten, installaties en klantgegevens in te zien en werkprocessen van uzelf bij te houden. Techniek Nederland kan via de FormulierenApp klantinformatie, product- en installatieinformatie en materialen van derden beschikbaar maken. Techniek Nederland stelt deze informatie en materialen “as is” beschikbaar en heeft geen invloed op de juistheid en volledigheid van deze gegevens. U bent zelf verantwoordelijk om de juistheid en volledigheid van deze informatie en materialen te verifiëren.

Artikel 3. Gebruiksregels

3.1. Het is verboden om de FormulierenApp en het Account te gebruiken op een manier die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige andere wijze die onrechtmatig is. Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op of om een poging tot inbreuk te doen op de beveiliging van de FormulierenApp, inclusief maar niet beperkt tot:

a) toegang verschaffen tot data niet bedoeld voor zulk gebruik of in te loggen op de server of op het account waartoe u niet bevoegd bent; en

b) pogen zonder geldige toestemming de kwetsbaarheid van het systeem of van het netwerk te onderzoeken, aftasten of testen, of om de beveiliging of de verificatiemaatregelen te schenden.

3.2. In het bijzonder onthoudt u zich ervan om:

a) materiaal te verzenden, distribueren, opslaan of vernietigen in strijd met de Nederlandse wet- en/of regelgeving;

b) op een wijze die inbreuk maakt op auteursrechten, -merken, know how, of andere intellectuele eigendomsrechten van derden of inbreuk maken op de privacy of andere persoonlijke rechten van derden;

c) op een wijze die onrechtmatig is jegens een derde, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd; en

d) door het ongevraagd of zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan klanten van Techniek Nederland.

3.3. Indien Techniek Nederland constateert dat u deze voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Techniek Nederland ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Techniek Nederland mag dan de toegang tot de betreffende informatie blokkeren dan wel de toegang tot de FormulierenApp voor u te blokkeren.

3.4. Techniek Nederland is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is Techniek Nederland gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van u af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze voorwaarden, mits:

 1. het voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;
 2. de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
 3. het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens de achterhalen; en
 4. de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

3.5. U bent verplicht om alle redelijke aanwijzingen van Techniek Nederland te volgen die betrekking hebben op het gebruik van de FormulierenApp.

Artikel 4. Licentie en Intellectuele Eigendomsrechten

4.1. Alle rechten op de FormulierenApp en de Website, het bijbehorende materiaal (zoals documentatie) en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Techniek Nederland of haar licentiegevers.

4.2. Techniek Nederland verleent u hierbij een herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de FormulierenApp en het bijbehorende materiaal te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en voor de termijn die is overeengekomen tussen Techniek Nederland en uw werkgever of contractant.

4.3. Het is uitdrukkelijk verboden om de broncode van de FormulierenApp te reverse engineeren, te decompileren of anderszins te trachten deze af te leiden, behoudens de gevallen waarin dit bij dwingend recht is toegestaan.

4.4. Techniek Nederland kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de FormulierenApp. Indien Techniek Nederland dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het u niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

Artikel 5. Beveiliging en privacy

5.1. Techniek Nederland zal zich inspannen om de FormulierenApp adequaat te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens.

5.2. Bij gebruik van de FormulierenApp, webservices en de Website worden uw persoonsgegevens en van uw klanten verwerkt. U dient de privacyverklaring via www.technieknederland.nl/algemeen/privacy-statement te raadplegen voor meer informatie hierover.

Artikel 6. Data van gebruiker

6.1. De data en gegevens die u opslaat of verspreidt via de FormulierenApp, blijven uw eigendom. U verstrekt aan Techniek Nederland een niet-exclusief en onbeperkt recht om gebruikergegevens te gebruiken voor het verlenen van haar diensten aan u.

6.2. In geval van geconstateerde strafbare feiten en medewerking verlenen aan bevoegd  gegeven bevelen en/of terugroepacties van leveranciers van installatieproducten, kan Techniek Nederland de door u geregistreerde installatie- en lokatiegegevens gebruiken, zulks besloten door het Bestuur van Techniek Nederland.

6.3. Na beëindiging van de overeenkomst tussen Techniek Nederland en uw werkgever of contractant, zal Techniek Nederland alle data en gegevens die u via de FormulierenApp heeft opgeslagen deactiveren, verwijderen of wissen.

Artikel 7. Beschikbaarheid, onderhoud en wijziging

7.1. Techniek Nederland streeft ernaar dat de FormulierenApp en de Website geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevatten en streeft ernaar de FormulierenApp en de Website zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

7.2. Techniek Nederland heeft het recht de FormulierenApp en de Website of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden.

7.3. Onderhoud en wijziging van de FormulierenApp en de Website door Techniek Nederland kan tot gevolg hebben dat de FormulierenApp en/of de Website tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn. Techniek Nederland zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen.

7.4. Techniek Nederland brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de FormulierenApp verbeteren.

7.5. Beschikbare updates voor de FormulierenApp zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie aan uw werkgever of contractant en/of de website van Techniek Nederland, waarbij het u verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Techniek Nederland en uw werkgever of contractant hebben afspraken gemaakt over de aansprakelijkheid voor (het gebruik van) de FormulierenApp. Neem contact op met uw werkgever of contractant indien u problemen ondervindt bij het gebruik van de FormulierenApp.

Artikel 9. Klachtenprocedure en helpdesk

9.1. Techniek Nederland neemt klachten en meldingen ten aanzien van de FormulierenApp uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan uw werkgever of contractant contact opnemen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website

9.2. Techniek Nederland biedt uw werkgever of contractant gedurende kantoortijd online support. Het streven is dat urgente problemen binnen één werkdag adequaat zijn verholpen. Indien geen support is opgenomen is de support beperkt tot het aannemen van een melding en ‘best effort’ inspanning door Techniek Nederland of haar dienstaanbieders.

9.3. Ten aanzien van productinformatie is 2BA verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan u middels een ticketsysteem. Deze helpdesk is onder andere beschikbaar voor het beantwoorden van vragen in verband met productinformatie en bereikbaar via https://www.2ba.nl/nl/contact.

Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens

10.1. Waar in dit artikel en de artikelen 11 en 12 termen worden gebruikt die overeenstemmen met definities uit artikel 4 AVG, wordt aan deze termen de betekenis van de definities uit de AVG toegekend.

10.2. Techniek Nederland verwerkt de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens in de FormulierenApp uitsluitend in opdracht van u in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, ten behoeve van uw doeleinden en handelt daarbij in overeenstemming met de AVG.

10.3. U dient zelf de betrokkenen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens onder uw verantwoordelijkheid, als onderdeel van de wettelijke verplichtingen die gelden voor de verwerkingsverantwoordelijke.

10.4. Techniek Nederland zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10.5. Techniek Nederland stelt u op de hoogte, indien naar ons oordeel instructies in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of anderszins onredelijk zijn. 

10.6. Techniek Nederland zal, indien dit redelijkerwijs binnen zijn invloedssfeer ligt, bijstand verlenen bij het vervullen van diens wettelijke verplichtingen. Dit betreft het verlenen van bijstand bij het vervullen van diens verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG, zoals het verlenen van bijstand bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en een voorafgaande raadpleging bij een verwerking met een hoog risico. Techniek Nederland mag de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 11. Verplichtingen omtrent verwerking

11.1. Na ontdekking van een Datalek zal Techniek Nederland u daarover zonder onredelijke vertraging informeren. Daarbij zal Techniek Nederland redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het Datalek te beperken en verdere en toekomstige Datelekken te voorkomen. De kennisgeving omvat, voor zover op dat moment bekend, in ieder geval:

 • de aard van het Datalek;
 • de (te verwachten) gevolgen van het Datalek;
 • welke categorieën persoonsgegevens zijn getroffen door het Datalek;
 • of en hoe de betreffende persoonsgegevens waren beveiligd;
 • de (voorgestelde) maatregelen om de gevolgen van het Datalek te beperken of verdere Datalekken te voorkomen;
 • de categorieën betrokkenen;
 • het (geschatte) aantal betrokkenen; en
 • eventueel afwijkende contactgegevens voor de opvolging van de melding.

1.2. De kennisgeving zal geschieden aan de bij Techniek Nederland bekende contactpersoon.

1.3. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn wettelijke rechten uit Hoofdstuk III van de AVG richt aan Techniek Nederland, zal Techniek Nederland het verzoek doorsturen aan u en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. U zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen

1.4. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan u zal Techniek Nederland, indien u dit verlangt, medewerking verlenen voor zover dit mogelijk en redelijk is. Techniek Nederland mag hiervoor redelijke kosten in rekening brengen

1.5. Techniek Nederland zal aan de door hem ingeschakelde subverwerkers overeenkomstige verplichtingen opleggen als tussen u en Techniek Nederland in dit hoofdstuk is overeengekomen

1.6. Techniek Nederland mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, mits deze derde landen en/of de Subverwerkers een passend beschermingsniveau waarborgen. U machtigt Techniek Nederland hierbij om, waar nodig, in zijn naam een modelcontract voor doorgifte van een verantwoordelijke gevestigd binnen de EU naar een verwerker in een derde land conform het Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 (2010/87/EU)

1.7. Techniek Nederland zal u, indien u daar expliciet om verzoekt, melden naar welk derde land of naar welke derde landen de persoonsgegevens worden doorgegeven, tenzij een op Techniek Nederland van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt Techniek Nederland u, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Artikel 12. Audit

12.1. U heeft het recht de naleving door Techniek Nederland van de verplichtingen uit dit hoofdstuk te laten controleren. U kan dit maximaal eenmaal per jaar laten controleren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding gebonden is, ingeval sprake is van een redelijk en gegrond vermoeden van overtreding van dit artikel. Indien er in een jaar reeds een controle door een onafhankelijke derde is uitgevoerd, kan worden volstaan, in tegenstelling tot hetgeen is geregeld in dit lid, met het geven van toegang tot de relevante gedeelten van het rapport, indien er binnen datzelfde jaar wederom om een dergelijke controle wordt verzocht.

12.2. Techniek Nederland en u besluiten gezamenlijk over de datum, het tijdstip en de omvang van de controle. De controle en de resultaten daarvan worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie.

12.3. De kosten van de in dit artikel beschreven controle komen voor uw rekening, tenzij en voor zover uit deze controle blijkt dat Techniek Nederland toerekenbaar tekort is geschoten in zijn verplichtingen uit dit hoofdstuk. In dat geval komen de kosten van de controle voor rekening van Techniek Nederland.

Artikel 13. Duur en wijziging

13.1. Deze Gebruiksvoorwaarden worden van kracht zodra uw Account voor de FormulierenApp wordt aangemaakt en blijven van kracht totdat uw Account wordt beëindigd. Neem contact op met uw werkgever of contractant indien u uw Account wenst te beëindigen.

13.2. Techniek Nederland heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Techniek Nederland zal de wijziging ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding bij u aankondigen. Wijzigingen kunnen echter zonder voorafgaande aankondiging worden doorgevoerd indien de wijzigingen:

a) naar het oordeel van Techniek Nederland van ondergeschikt belang zijn;

b) noodzakelijk zijn als gevolg van nieuwe of aangepaste wetgeving.

13.3. Als u de aangekondigde wijziging niet wenst te accepteren, kunt u uw account beëindigen tot de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Als u inlogt op uw Account nadat de wijziging van kracht is geworden, wordt u geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die u op grond van het dwingende recht van uw woonplaats geniet, onverlet.

14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Techniek Nederland gevestigd is.

14.3. Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4. Onder “schriftelijk" wordt in de Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

14.5. Techniek Nederland mag haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op de FormulierenApp van haar overneemt. In dat geval heeft u de mogelijkheid uw Account te beëindigen.

december 2021